The Macedonian Minority in Bulgaria

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts
 • Liberator of Makedonija
  Senior Member
  • Apr 2014
  • 1597

  OMO "Ilinden" - Pirin outline desire for autonomous status in Pirin Macedonia

  Македонскиот активист од Пиринска Македонија, Атанас Кирјаков, излезе со платформа за културна и економска автономија на Пиринска Македонија. „Мојата визија и моите точки што ќе придонесат за одврзување на ‘Гордиевиот јазол’ и решавање на спорот меѓу Република Бугарија и Република Македонија. 1.) Да ѝ се даде на Пиринска Македонија статус на културен и економски автономен ...
  I know of two tragic histories in the world- that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented.

  Comment

  • Soldier of Macedon
   Senior Member
   • Sep 2008
   • 13675

   Originally posted by Liberator of Makedonija View Post
   OMO "Ilinden" - Pirin outline desire for autonomous status in Pirin Macedonia

   https://vesnik-ilinden.com/makedonsk...gdmUa-kEfrO2JY
   From the link above.
   Македонскиот активист во Бугарија, Атанас Кирјаков излезе со платформа за културна и економска автономија на Пиринска Македонија

   Македонскиот активист од Пиринска Македонија, Атанас Кирјаков, излезе со платформа за културна и економска автономија на Пиринска Македонија. „Мојата визија и моите точки што ќе придонесат за одврзување на ‘Гордиевиот јазол’ и решавање на спорот меѓу Република Бугарија и Република Македонија.

   1.) Да ѝ се даде на Пиринска Македонија статус на културен и економски автономен регион, кој во согласност со меѓународното право и меѓународните договори ќе биде изразен во следново:

   2.) Воведување на македонскиот јазик во образовните институции и во администрацијата во Пиринска Македонија, како и изучување на македонската историја и култура.

   3.) Отворање на радиотелевизиски центар во Пиринска Македонија за емитување на македонски јазик, за културно образование на населението. На бугарската национална радиотелевизија да има еден час за емитување на македонски јазик за Македонците што живеат во Бугарија.

   4.) Неврокопската епархија да ѝ се приклучи на Македонската православна автокефална црква со седиште во Охрид. Да се ​​избере македонски епископ и црквата во Пиринска Македонија да биде независна од бугарската.

   5.) На македонските христијани и муслимани во Пиринска Македонија и во Бугарија во сите лични документи (крштеница, венчален лист, пасош, лична карта, диплома од училиште и од факултет, работна книшка итн.) да пишува етничка припадност Македонец/Македонка.

   6.) Пиринска Македонија да биде демилитаризирана зона.

   7.) Поради нискиот животен стандард на населението во Пиринска Македонија во споредба со Бугарија, да се обезбеди директна економска помош од ЕУ за развој на Пиринска Македонија за запирање на депопулацијата и спречување на асимилацијата на Македонците преку глад.

   8.) Да ​​запре асимилацијата на македонската култура, историја и фолклор и да не бидат присвојувани од бугарските институции како бугарски. Да запре уништувањето на македонските културни споменици. Да се ​​вратат украдените икони, старомакедонски книги и други културни споменици и артефакти од Македонија, од цркви, манастири и други културни објекти.

   9.) Бугарските националистички, неофашистички и врховистички партии и организации во Бугарија и во Пиринска Македонија, кои водат пропаганда за ‘Голема Бугарија’, пропаганда за војна на Балканот и пропаганда за асимилација на Македонците и кои создаваат тензии и опасност од насилство и крвопролевање врз етничка основа, да бидат забранети со закон, согласно член 20 од Меѓународниот пакт за граѓански и политички права.

   10.) Да се ​​отворат досиејата и да бидат осудени сите државници и службеници за безбедност што сториле злосторства против македонските христијани и муслимани“, објави на Фејсбук еден од основачите на Обединетата македонска организација „Илинден“ и кандидат за градоначалник на Благоевград на минатогодишните локални избори во Бугарија.
   The article isn't dated, so not sure when Kirjakov made this statement. All great ideas, unfortunately there is little chance of achieving any of them. The Macedonians in Pirin are surrounded by anti-Macedonian politicians from Bulgaria on one side and deluded northadonians from Macedonia on the other. In any case, good on them for continuing to fight the good fight.
   In the name of the blood and the sun, the dagger and the gun, Christ protect this soldier, a lion and a Macedonian.

   Comment

   • Liberator of Makedonija
    Senior Member
    • Apr 2014
    • 1597

    I believe Kirjakov made these statements recently (in the last fortnight).
    I know of two tragic histories in the world- that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented.

    Comment

    • Soldier of Macedon
     Senior Member
     • Sep 2008
     • 13675

     https://vecer.mk/makedonija/makedonc...bugarija-pred/

     Македонците во Бугарија пред ИСТОРИСКА МЕЃУНАРОДНА ПОБЕДА ПРОТИВ НЕГАТОРОТ

     08.06.2021

     Речиси 70 години откако бугарскиот претседател Тодор Живков ги укина националните малцински права на Македонците во Бугарија што ги добија од Ѓорѓи Димитров нашите сонародници главно концентрирани во Пиринска Македонија но и сите Македонци во светот ја остваруваат својата најголема национална дипломатска победа во битката со негаторските власти во Софија. Победата е уште поголема ако се знае дека е извојувана без поддршка од властите во Скопје кои за да го оправдаат договорот со Бугарија како да навиваат за негаторите на Македонците во ова земја. Последните најави од Софија укажуваат дека Владата во Софија може да игра со Зоран Заев но веќе нема излез и алиби за неспроведување на одлуките на најстарата Европска организација и наскоро ќе мора да го признае правото на регистрирање на македонски правни ентитети.

     Поконкретно Софија ќе ја регистрира политичката партија ОМО Илинден Пирин како почетна фаза до регистрација на сите македонски здруженија, организации или било каков друг вид на асоцијации на Македонците во оваа земја. Ваквиот развој на настаните целосно го менува актуелниот наратив на билатералниот спор меѓу Македонија и Бугарија. Со новата позиција на Софија пред заклучоците на Комитетот на министри при Советот на Европа од каде постои закана Бугарија да биде исклучена од институцијата која се грижи за човековите права на стотици малцинства, етнички, јазично и верски дискриминирани групи, Македонија добива можност за исправање на историската неправда. Официјално Скопје односно владата на Зоран Заев која со договорот за добрососедство се откажа од македонското малцинство во источниот сосед сега има не само национална, државна или морална туку и меѓународно правна обврска да го поддржи правото на Македонците во Бугарија на самоопределување. Дополнително Македонија има обврска да ги почитува одлуките на Советот на министри на Советот на Европа но и на самата бугарска влада која де факто го признава постоењето на Македонците во Бугарија и правото тие да се организираат за остварување на политички, социјални, културни, образовани и други права. Со бугарската одлука да го регистрира Омо Илинден Пирин, донесена од страв од катастрофални дипломатски последици целосно се менува духот на Договорот за добрососедство со Бугарија и се наметнува потребата од негова ревизија или целосно поништување. Дури и по цена потоа Софија да тужи и да оди пред Меѓународниот суд во Хаг.

     Освен Македонците во Бугарија кои помогнати од бугарски и македонски активисти и адвокати, сега на ред се и македонските дипломатски и владини претставници кои ако сме нормална држава ќе мора да ја ефектуираат оваа голема победа за која постојат документи кои наскоро ќе станат јавни. Најголемиот товар во Владата во Скопје сега е на плеќите на шефот на дипломатијата Бујар Османи кој на јунската сесија на Советот на Европа ќе треба да се изјасни во корист на Бугарија а против својата земја, во корист на Македонците во Бугарија а против земјата која не блокира во ЕУ или да биде воздржан што од политичка гледна точка е политичко самоубиство за човекот што еден ден сака да ја води владата на сите Македонци, Албанци, Турци, Роми, Срби, Власи, Бошњаци и други. Ако Османи се позиционира против Македонците во Бугарија свесно ја завршува својата кариера како можен државен претставник на огромен дел од Македонците. Ниту тој ниту Заев и Бучковски не можат да ја нарушат огромната дипломатска победа која се базира на принципот на почитување на универзалните човекови права. Единствено што можат да направат штетно е да застанат на страната на веќе поразените бугарски власти кои ќе мораат да ги регистрираат македонските здруженија во Бугарија. А потоа историјата со нив ќе прави што ќе прави.
     English translation:
     Almost 70 years after the Bulgarian President Todor Zhivkov abolished the national minority rights of the Macedonians in Bulgaria received from Gjorgji Dimitrov our compatriots mainly concentrated in Pirin Macedonia but also all Macedonians in the world achieve their greatest national diplomatic victory in the battle with the negative authorities in Sofia. . The victory is even greater if it is known that it was won without the support of the authorities in Skopje who, in order to justify the agreement with Bulgaria, cheered for the negators of the Macedonians in this country. The latest announcements from Sofia indicate that the Government in Sofia can "play" with Zoran Zaev but there is no way out and an alibi for non-implementation of the decisions of the oldest European organization and will soon have to recognize the right to register Macedonian legal entities.

     More specifically, Sofia will register the political party "OMO Ilinden Pirin" as an initial stage until the registration of all Macedonian associations, organizations or any other type of associations of Macedonians in this country. This development completely changes the current narrative of the bilateral dispute between Macedonia and Bulgaria. With the new position of Sofia before the conclusions of the Committee of Ministers of the Council of Europe where there is a threat of Bulgaria being excluded from the institution that cares about the human rights of hundreds of minorities, ethnically, linguistically and religiously discriminated groups, Macedonia gets a chance to correct the historical injustice. Officially, Skopje, ie the government of Zoran Zaev, which with the Good Neighbor Agreement gave up the Macedonian minority in the eastern neighbor, now has not only national, state or moral but also international legal obligation to support the right of Macedonians in Bulgaria to self-determination. Additionally, Macedonia has an obligation to respect the decisions of the Council of Ministers of the Council of Europe and the Bulgarian government itself, which de facto recognizes the existence of Macedonians in Bulgaria and the right to organize themselves for the realization of political, social, cultural, educational and other rights. The Bulgarian decision to register Omo Ilinden Pirin, made out of fear of catastrophic diplomatic consequences, completely changes the spirit of the Good Neighbor Agreement with Bulgaria and imposes the need for its revision or complete annulment. Even at the cost of Sofia suing and going to the International Court of Justice in The Hague.

     Apart from the Macedonians in Bulgaria who are assisted by Bulgarian and Macedonian activists and lawyers, now it is the turn of the Macedonian diplomatic and government representatives who, if we are a normal country, will have to effect this great victory for which there are documents that will soon become public. The biggest burden in the Government in Skopje is now on the shoulders of Foreign Minister Bujar Osmani, who at the June session of the Council of Europe will have to speak in favor of Bulgaria and against his country, in favor of the Macedonians in Bulgaria and against the country that does not block in the EU or to refrain from being a political suicide for a man who one day wants to lead the government of all Macedonians, Albanians, Turks, Roma, Serbs, Vlachs, Bosniaks and others. If Osmani positions himself against the Macedonians in Bulgaria, he consciously ends his career as a possible state representative of a huge part of the Macedonians. Neither he nor Zaev and Buckovski can disrupt the huge diplomatic victory based on the principle of respect for universal human rights. The only thing they can do harmful is to side with the already defeated Bulgarian authorities who will have to register the Macedonian associations in Bulgaria. And then history will do with them what it will do.
     In the name of the blood and the sun, the dagger and the gun, Christ protect this soldier, a lion and a Macedonian.

     Comment

     • Soldier of Macedon
      Senior Member
      • Sep 2008
      • 13675

      https://nezavisen.mk/komitetot-na-mi...o-vo-bugarija/

      Комитетот на министрите на Советот на Европа расправа за пресудите на ЕСЧП за македонското малцинство во Бугарија

      09/06/2021

      Комитетот на министрите на Советот на Европа, го разгледува следењето на обврската на Бугарија да ги регистрира организациите кои се претставуваат како македонски или кои сакаат да го бранат и негуваат македонскиот етнички и културен идентитет, за што Бугарија е осудена повеќе пати од Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП), но пресудите и понатаму не се извршени, иако првата пресуда е донесена во 2006 година, јави дописникот на МИА. Станува збор за шесте пресуди 59491/00 ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИНДЕН И ДРУГИ донесена на 19.01.2006 конечна на 19.04.2006, 34960/04 ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИНДЕН И ДРУГИ Бр. 2 донесена на 18/10/2011 конечна на 08/03/2012, 29496/16 ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИНДЕН И ДРУГИ (бр. 3) донесена на 11/01/2018 конечна на 11/04/2018, 70502/13 ЈОРДАН ИВАНОВ И ДРУГИ донесена на 11.01.2018 конечна на 04/11/2018, сите овие квалификувани како сложен проблем од Комитетот на министрите. 23702/15 ВАСИЛЕВ И ОПШТЕСТВО НА МАКЕДОНЦИТЕ РЕПРЕСИРАНИ ВО БУГАРИЈА ЖРТВИ НА КОМУНИСТИЧКИОТ ТЕРОР донесена на 28.05.2020 конечна на 28.05.2020, и 67197/13 МАКЕДОНСКИ КЛУБ ЗА ЕТНИЧКА ТОЛЕРАНЦИЈА ВО БУГАРИЈА И РАДОНОВ донесена на 28.05.2005 конечна на 28.05.2020. Во своето образложение за расправата, секретаријатот на Комитетот на министрите наведува дека Комитетот може да изрази длабока загриженост оти ОМО Илинден не е во можност да има корист од процедурите за регистрација во согласност со Конвенцијата, од 2006 година до денес. Комитетот може повторно да ги повика бугарските власти да осигурат дека секое ново барање за регистрација на ОМО Илинден се разгледани во целосна согласност со членот 11 од Конвенцијата, во однос на формалните законски барања што треба да се применуваат на пропорционален, предвидлив и конзистентен начин, и исто така во врска со проценката на законитоста на целите на здружението и начините за нивно извршување. Тоа, наведуваат, подразбира дека очигледно неутралните барања не треба да се користат за да се попречи регистрацијата на УМО Илинден.

      Комитетот исто така може да ги повика властите да усвојат законодавни или други соодветни мерки насочени кон наметнување на Агенцијата за регистрација на здруженијата во Бугарија, поширока и поефективна обврска да дава упатства на здруженијата да ги исправат досиејата за регистрација, бидејќи се чини дека тоа е единствениот начин да се усогласат практиките на Агенцијата за строго применување на формалните правила со барањата од член 11 на Конвенцијата. Тоа конечно може да ги охрабри да се осигурат дека Агенцијата ги идентификува сите недостатоци на досието за регистрација, како што бара бугарското законодавство, со цел да им помогне на здруженијата да создадат валидна евиденција. Што се однесува до поновите случаи во оваа група, Комитетот може да забележи дека тие се во многу прелиминарна фаза на испитување. Како што дознаваме од наши извори во Советот на Европа, сето ова било речено во расправата која се водела зад затворени врати, како што е практика во Стразбур. Во расправата ни беше речено дека учествувала и македонската делегација, која смета дека треба да се почитуваат одлуките на ЕСЧП. До Комитетот на министрите е испратен опширен допис од Бугарскиот Хелсиншки комитет на 12 страници во кој се претставува ситуацијата, односно дека се уште не е можно да се регистрираат овие здруженија. Притоа се запознаваат претставниците на 47-те земји членки на Советот на Европа, дека Македонците од Бугарија станаа заложници на зајакнувањето на односите меѓу Бугарија и Северна Македонија во евроинтегративните процеси на земјата. Како и за условите кои и се наметнуваат на Северна Македонија, а се потсетува и на негаторските изјави на некои бугарски политичари кон македонскиот народ и македонското малцинство во Бугарија. Стојко Стојков копретседателот на ОМО Илинден Пирин, со писмо го информира Комитетот на министрите, дека на 31 мај оваа година Апелацискиот суд во Софија ја потврди одлуката на Окружниот суд Благоевград, со која беше потврдена одлуката на Агенцијата за регистрација во 2020 година за да се одбие регистрацијата на Здружението на репресирани Македонци во Бугарија жртви на комунистички терор . Бугарската влада има поднесено детален акциски план за спроведување на пресудите, но повеќе земји сега чекаат негово реализирање, односно спроведување на пресудите на ЕСЧП, што значи дозвола за регистрација на овие здруженија.

      Околу главните препораки на Комитетот за подготовка на дополнителни методолошки упатства за службените лица во Регистарот за да ги покријат прашањата разгледани во оваа група случаи и да подготват детални, лесни за корисникот упатства за здруженијата за барањата на постапките за регистрација. Бугарската влада, тврди пред Стразбур дека веќе подготви и достави на Агенцијата за регистрација документ (прирачник) кој содржи анализа на проблемите идентификувани во процесот на извршување и предлози за методолошки упатства и упатства за службениците за регистрација и покривање на проблемите во групата случаи на ОМО Илинден. Прирачникот, според бугарската Влада, ќе и помогне на Агенцијата за регистрација да ги надополни своите упатства за службените лица во постапките за регистрација, како и да подготви детални и лесни за употреба од страна на здруженијата, за барањата на постапката за регистрација, со цел да им помогне при подготвувањето на документите за апликации за регистрација. Бугарските власти се правдаат пред Стразбур, дека имаат некои потешкотии да ја завршат работата на методолошките упатства навремено, поради објективни причини и виша сила, поврзани со појавата на глобалната пандемија КОВИД 19 и секојдневно менување на работното опкружување со с построги мерки и ограничувања. Овие исклучителни услови кои се среќаваат во распоредот на работа и ограничениот персонал во сите државни институции во услови на наметната вонредна состојба значително влијаат на работата за навремено спроведување на препораките на Комитетот на министрите до бугарската влада за усвојување од овие дополнителни мерки.

      Во расправата во Стразбур, било изразено жалење што не е постигнат опиплив напредок во која било од областите идентификувани од Комитетот во своите одлуки од септември 2019 година. Напротив, било речено дека се случија негативни случувања како во однос на индивидуалните, така и на општите мерки. Во овие околности, се предлага Комитетот да ја усвои нацрт-привремената резолуција подготвена од Секретаријатот. Што се однесува до индивидуалните мерки, само индивидуалните мерки што се однесуваат на ОМО Илинден се предмет на привремено барање за резолуција, бидејќи прашањето за индивидуалните мерки, што мора да бидат донесени во новите случаи на Василев и Друштвото на Македонците потиснати во Бугарија жртвите на комунистичкиот терор и Македонскиот клуб за етничка толеранција во Бугарија и Радонов е во почетна фаза на разгледување од страна на Комитетот. Нацрт-резолуцијата се очекува да биде донесена во текот на денот, но нејзиниот текст ќе биде објавен за неколку дена, кога документот ќе стане јавен,а на неа биле поднесени амандмани од страна на бугарските власти.
      English translation:
      The Committee of Ministers of the Council of Europe considers the monitoring of Bulgaria's obligation to register organizations that present themselves as Macedonian or that want to defend and nurture the Macedonian ethnic and cultural identity, for which Bulgaria has been convicted several times by the European Court of Human Rights. rights (ECtHR), but the verdicts are still not enforced, although the first verdict was passed in 2006, our correspondent said. It is about the six judgments 59491/00 UNITED MACEDONIAN ORGANIZATION ILINDEN AND OTHERS adopted on 19.01.2006 final on 19.04.2006, 34960/04 UNITED MACEDONIAN AND ORGANIZATION B. 2 adopted on 18/10/2011 final on 08/03/2012, 29496/16 UNITED MACEDONIAN ORGANIZATION ILINDEN AND OTHERS (No. 3) adopted on 11/01/2018 final on 11/04/2018, 70502/13 JORDAN AND OTHERS adopted on 11.01.2018 final on 04/11/2018, all of them qualified as a "complex problem" by the Committee of Ministers. 23702/15 VASILEV Society of Repressed Macedonians in Bulgaria VICTIMS OF TERROR communist taken on 28/05/2020 final on 28/05/2020 and 67197/13 Macedonian club for ethnic tolerance in Bulgaria and radon taken on 28.05.2005 final on 05/28/2020. In its explanation of the debate, the secretariat of the Committee of Ministers states that - The Committee may express deep concern that "OMO Ilinden" is not able to benefit from the registration procedures in accordance with the Convention, from 2006 until today. The Committee may again call on the Bulgarian authorities to ensure that any new application for registration of OMO Ilinden is considered in full compliance with Article 11 of the Convention, with regard to the formal legal requirements to be applied in a proportionate, predictable and consistent manner. , and also regarding the assessment of the legality of the goals of the association and the ways of their execution. This, they say, means that obviously neutral requirements should not be used to hinder the registration of "UMO Ilinden".

      The Committee may also urge the authorities to adopt legislative or other appropriate measures aimed at enforcing the Association Registration Agency in Bulgaria, a broader and more effective obligation to instruct associations to correct registration files, as it appears to be the only a way to bring the Agency's strict enforcement practices into line with the requirements of Article 11 of the Convention. It may finally encourage them to ensure that the Agency identifies any deficiencies in the registration dossier, as required by Bulgarian law, in order to assist associations to establish valid records. With regard to newer cases in this group, the Committee may note that they are in a very preliminary stage of examination. As we have learned from our sources in the Council of Europe, all this was said in a closed-door debate, as is the practice in Strasbourg. We were told in the discussion that the Macedonian delegation also participated, which believes that the decisions of the ECtHR should be respected. An extensive 12-page letter was sent to the Committee of Ministers by the Bulgarian Helsinki Committee outlining the situation, stating that it was not yet possible to register these associations. The representatives of the 47 member states of the Council of Europe were informed that "Macedonians from Bulgaria have become hostages to the strengthening of relations between Bulgaria and Northern Macedonia in the country's European integration processes." As well as the conditions imposed on Northern Macedonia, and recalls the negative statements of some Bulgarian politicians towards the Macedonian people and the Macedonian minority in Bulgaria. Stojko Stojkov, Co-President of OMO Ilinden Pirin, informed the Committee of Ministers in a letter that on May 31 this year the Sofia Court of Appeals upheld the decision of the Blagoevgrad District Court, which upheld the decision of the Registration Agency in 2020 to reject the registration of the "Association of Repressed Macedonians in Bulgaria Victims of Communist Terror". The Bulgarian government has submitted a detailed action plan for the implementation of the judgments, but several countries are now waiting for its implementation, ie the implementation of the judgments of the ECtHR, which means permission for registration of these associations.

      About the main recommendations of the Committee for the preparation of additional methodological guidelines for the officials in the Registry to cover the issues considered in this group of cases and to prepare detailed, user-friendly guidelines for associations on the requirements of the registration procedures. The Bulgarian government claims in front of Strasbourg that it has already prepared and submitted to the Registration Agency a document (manual) containing an analysis of the problems identified in the enforcement process and proposals for methodological guidelines and instructions for registration officers and coverage of problems in the OMO Ilinden case group. . The manual, according to the Bulgarian Government, will help the Registration Agency to supplement its guidelines for officials in the registration procedures, as well as to prepare detailed and easy-to-use associations, for the requirements of the registration procedure, in order to assist in the preparation of documents for registration applications. The Bulgarian authorities justify themselves before Strasbourg, that they have some difficulties to complete the work of the methodological guidelines on time, due to objective reasons and force majeure, related to the occurrence of the global pandemic - KOVID - 19 and daily changing work environment with increasingly stringent measures and restrictions. These exceptional conditions encountered in the work schedule and limited staff in all state institutions in the conditions of the imposed state of emergency significantly affect the work for timely implementation of the recommendations of the Committee of Ministers to the Bulgarian government for adoption of these additional measures.

      At the Strasbourg hearing, it was regretted that no tangible progress had been made in any of the areas identified by the Committee in its September 2019 decisions. On the contrary, it was said that there were negative developments in terms of both individual and general measures. In these circumstances, it is proposed that the Committee adopt a draft interim resolution prepared by the Secretariat. As for the individual measures, only the individual measures related to "OMO Ilinden" are subject to a temporary request for a resolution, because the issue of individual measures, which must be adopted in the new cases of Vassilev and the Association of Macedonians repressed in Bulgaria victims of the communist terror and the Macedonian Club for Ethnic Tolerance in Bulgaria and Radonov is in the initial stage of consideration by the Committee. The draft resolution is expected to be adopted later in the day, but its text will be published in a few days, when the document becomes public, and amendments have been submitted to it by the Bulgarian authorities.
      In the name of the blood and the sun, the dagger and the gun, Christ protect this soldier, a lion and a Macedonian.

      Comment

      • Soldier of Macedon
       Senior Member
       • Sep 2008
       • 13675

       The supposed deadline of December 1 is convenient given the upcoming EU summit this month. If the Bulgars have their way with Zaev during that summit, it will severely damage the struggle of our Macedonian brothers and sisters in Pirin. So many years have passed and the institutions of Europe have unsurprisingly proven themselves to be utterly useless. Keep fighting, Macedonians.
       КОМИТЕТОТ НА МИНИСТРИ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ПОПУСТЛИВ КОН СОФИЈА

       11.06.2021

       Бугарија доби нов рок од Комитетот на министри на Советот на Европа да преземе активности во насока на спроведување на пресудите на Европскиот суд за човекови права и да ги регистрира здруженијата со македонски етнички предзнак во својата земја. Новиот рок за Бугарија е 1 декември 2021 година, до кога треба да покаже конкретен напредок во решавањето на овие прашања. Во октомври 2020 година, Комитетот на министрите на Советот на Европа донесе привремена резолуција РесДХ (2020) 197, со наведување на обврските што треба да ги преземе Бугарија во однос на извршувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП), особено на пресудата „Обединетата македонска организација Илинден и другите групи против Бугарија“, со која се повикуваат бугарските власти да овозможат секое ново барање за регистрација на „ОМО Илинден“ или здруженија слични на „ОМО Илинден“ да се разгледаат во целосна согласност со членот 11 од конвенцијата, односно да се дозволи нивна регистрација. Тогаш на Бугарија ѝ беше даден рок до 1 јуни годинава да ги спроведе пресудите на ЕСЧП. На расправата на Комитетот на министри, одржана на 9 јуни, беше изразена „длабока загриженост што, и покрај усвојувањето на привремената резолуција CM/РесДХ (2020) 197 на последното испитување на овие случаи, најновите барања за регистрација иницирани од здруженијата повторно откриваат проблеми во врска со очигледно неконзистентна примена на формалното правно барање или потпирање на основи поврзани со целите на здруженијата на апликантите, пристап што постојано го критикуваше Европскиот суд“.

       Во тој контекст, побарано е од бугарските власти да ги разјаснат постоењето и влијанието на практиката на здружување на здруженијата да се регистрираат под статус на јавна услуга. Повторно ги охрабруваат властите да обезбедат дека секое ново барање за регистрација на здруженијата на апликантите или здруженијата слични на нив е испитано во целосна согласност со членот 11 од Конвенцијата, во однос на формалните законски барања што мора да се применуваат пропорционално, предвидливо и на конзистентен начин, со јасни упатства до апликантите доколку е потребно, и исто така во однос на процената на законитоста на целите на здруженијата и средствата за нивно извршување – е наведено во заклучокот од Комитетот на министрите на Советот на Европа. Покрај тоа, Комитетот на министри изразува „длабока загриженост од фактот дека повеќе од 15 години по првата пресуда, здруженијата за „постигнување признавање на македонското малцинство“ рутински се одбивани за регистрација и ова се чини делумно е поради поголемиот проблем на неодобрување на нивните цели. Во тој контекст, се повикуваат властите да ги пренесат барањата за извршување на овие пресуди, утврдени во одлуките на Комитетот на министри. Познато е дека Бугарија има повеќе пресуди низ годините од Европскиот суд за човекови права, со кои се задолжува да овозможи регистрација на македонските здруженија, преку кои Македонците, главно од Пиринскиот дел на Македонија, ќе можат слободно етнички да се декларираат. Но исто така е познато дека Бугарија на разни начини избегнува да ги спроведе пресудите на Европскиот суд за човекови права, па дури има изразено и подготвеност да исплати казни за нивно неспроведување, но да не ги регистрира македонските здруженија и Македонците како етникум на својата државна територија.

       Истакнати правници со меѓународно искуство укажуваат дека постапувањето по пресудите на Европскиот суд за човекови права е задолжително и консеквенциите за нивно непочитување би требало да бидат големи. Но во случајот со пресудите со кои Бугарија се задолжува да им овозможи регистрација на македонските здруженија, речиси никогаш не дошло до консеквенции, затоа што обично ќе направат некоја законска измена (во која сепак се поставува некој невозможен услов), но пред Судот прикажуваат дека наводно пристапиле кон извршување на пресудата. Некои од тие предмети се третираат и како континуирана повреда на човековите права. И покрај новиот рок што ѝ е даден на Бугарија за спроведување на пресудите на Европскиот суд за човекови права, за регистрација на здруженијата со македонски етнички предзнак, работата и понатаму се движи кон опцијата Бугарија да биде исклучена од Советот на Европа. Ако Советот на Европа и понатаму биде толерантен спрема однесувањето и „итроштините“ на Бугарија во избегнувањето да ги регистрира македонските здруженија, се соочува со опасност да создаде практика на непочитување на пресудите на ЕСЧП и од другите земји-членки. Создавањето таква практика секако не оди во прилог на авторитетот и кредибилитетот и на ЕСЧП и на Советот на Европа – вели адвокатот Тони Менкиноски, кој има застапувано повеќе предмети на македонските здруженија од Бугарија пред Европскиот суд за човекови права.
       In the name of the blood and the sun, the dagger and the gun, Christ protect this soldier, a lion and a Macedonian.

       Comment

       • Soldier of Macedon
        Senior Member
        • Sep 2008
        • 13675


        European Free Alliance to the EU: Open the issue of the Macedonian minority in Bulgaria

        (Translation) 21 July 2021 In a letter to European Commission President Ursula von der Leyen and EU Justice Commissioner Didier Reynders, EFA on behalf of the Macedonian minority called for an investigation into cases of discrimination and hate speech against Macedonians and for Bulgaria to begin enforcing European Court rulings without objection. human rights court. "On behalf of the European Free Alliance and our member, the party OMO Ilinden - Pirin, we express concern about the position of the Macedonian minority in Bulgaria, that for years the Macedonian minority has been exposed to harassment by the state and denied basic human rights that are guaranteed under EU law. The registration of Macedonian organizations is often blocked by the Bulgarian state, and hate speech and discrimination against the minority are ubiquitous. An active dialogue must be established between the state and the representatives of the minority in order to resolve these issues. "Minority rights are universal and all cases of their violation must be investigated and an appropriate response followed," the European Free Alliance wrote in a letter to the EU leadership.
        In the name of the blood and the sun, the dagger and the gun, Christ protect this soldier, a lion and a Macedonian.

        Comment

        • Liberator of Makedonija
         Senior Member
         • Apr 2014
         • 1597

         The following Macedonian organisations sent representatives to the delegation that met with Stevo Pendarovski in regards to Macedonian minority rights in Pirin Macedonia and Bulgaria:

         . United Macedonian Organisation "Ilinden" - Pirin
         . Association of Repressed Macedonians in Bulgaria - Victims of Communist Terror
         . Society for the Protection of Individual Human Rights
         . Society of Ancient Macedonians
         . Macedonian Club for Ethnic Tolerance in Bulgaria
         I know of two tragic histories in the world- that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented.

         Comment

         • Liberator of Makedonija
          Senior Member
          • Apr 2014
          • 1597

          I know of two tragic histories in the world- that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented.

          Comment

          • Liberator of Makedonija
           Senior Member
           • Apr 2014
           • 1597

           Seeing some great photos form the 'All Macedonian Congress' held in Melnik in honour of Jane Sandanski. Looks like the biggest turn out for an OMO Ilinden - Pirin event in years.

           As far as I could tell, the only representative from the Macedonian political scene was Dimitar Apasiev. I could be wrong about this however.
           I know of two tragic histories in the world- that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented.

           Comment

           • Solun
            Member
            • Sep 2012
            • 166

            Ethnic Macedonian activist from Bulgaria denied entry to Severdonia on the basis of being 'a risk to national security'            На првиот човек на бугарската фондација Македонија, Виктор Стојанов, му забраниле влез во Македонија, бил опасност за националната безбедност

            На Виктор Стојанов, претседател на фондацијата Македонија, утринава не му бил дозволен влез на територијата на Република С.Македонија, соопшти Факти.бг.

            Како причина за забрана за влез во државата било посочено дека претставувал опасност за националната безбедност.

            Стојанов е бугарски активист за правата на македонските Бугари. Тој се обидел да влезе во Македонија за да учествува на чествувањето на 119-годишнината од погибијата на Гоце Делчев, што го организирала фондацијата Македонија.

            Се наоѓам на Ѓуешево на границата со Република С.Македонија. Од македонските граничари бев задржан повеќе од пет часа и на крајот ми врачија забрана за влегување во давата. Како причина за забраната во документот е наведено опасност за нивната национална безбедност, вели Стојанов за Факти.

            Тој додава дека утринава повторно ќе се обиде да влезе во Македонија, зашто имал настан на гробот на Гоце Делчев, по повод 119-годишнината од неговата погибија и оти за настанот го информирал бугарското Министерство за надворешни работи.


            I don't know what more can be said about this

            Comment

            • Risto the Great
             Senior Member
             • Sep 2008
             • 15660

             Further evidence that Macedonians only exist outside of Macedonia. What a shit country.
             Risto the Great
             MACEDONIA:ANHEDONIA
             "Holding my breath for the revolution."

             Hey, I wrote a bestseller. Check it out: www.ren-shen.com

             Comment

             • Karposh
              Member
              • Aug 2015
              • 863

              Hey guys, I think this Viktor Stojanov bloke is a Bulgar activist. The Macedonian authorities were justified in telling him to fuck off.

              Comment

              • Risto the Great
               Senior Member
               • Sep 2008
               • 15660

               I'll just stop believing random posts from now on.
               Risto the Great
               MACEDONIA:ANHEDONIA
               "Holding my breath for the revolution."

               Hey, I wrote a bestseller. Check it out: www.ren-shen.com

               Comment

               • Karposh
                Member
                • Aug 2015
                • 863

                Don't worry about it Risto. Your original gut feeling was exactly the same as mine. I just had to find out more about it because of the disgust I was feeling after I read the post. No one can really blame us for feeling that way when you consider the very long and less than distinguished list of betrayals coming from that place.
                Last edited by Karposh; 05-07-2022, 08:58 AM.

                Comment

                Working...
                X