"They call themselves Macedonians"

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts
 • vicsinad
  Senior Member
  • May 2011
  • 2337

  Originally posted by Niko777 View Post
  -ff was just the common way of spelling in English before the 1950s.
  It has nothing to do with political affiliation.
  That's true.

  Comment

  • Carlin
   Senior Member
   • Dec 2011
   • 3332

   URL:
   Македонија и Македонците не постојат од вчера. Тоа се провлекува низ вековите, па дури и кога земјата е поделена и со неа владеат разни освојувачи.


   Во 13 век Иван Иеракар се изјаснува - Јас сум по род македонец

   Македонија и Македонците не постојат од вчера. Тоа се провлекува низ вековите, па дури и кога земјата е поделена и со неа владеат разни освојувачи. Во историските документи постојот голем број на докази дека името Македонија во континуитет се појавува а населението во Македонија се изјаснувало според територијалната припадност. Во 1891 г. кардиналот Ј. Рitrа објавил зборник на документи, на број 155, кои се однесуваат на Охридската црква во време архиепископувањето на Димитрија Хоматијан во периодот од 1216 до 1235 госина.

   Разгледувајќи ги документите од овој период Д. Ангелов (Принос към народностните и поземлени отношениа в Македониа, стр. 11 - 12 и сл.; 43). доаѓа до заклучок дека мнозинството од населението го сочинувале Македонците. До ваков заклучок Ангелов дошол врз база на проучувањето на синодалните акти за народноста на поданиците на Епирската држава. Имено, тој заклучува дека вториот по значење и по бројност народносен елемент во границите на Епирскиот деспотат во даденото време биле Македонците, за кои во актите на Архиепископијата станува збор многу често (повеќе од 50 споменувања)". Всушност според Д. Ангелов, Македонците тогаш го образувале основното, преовладувачко население",

   Од синодалните акти на Охридската архиепископија (Ив. Снегаров, во Историа на Охридската архиепископиа, I, стр. 250, - док. бр. 72), ги изнесува доказите во кои се гледа како Иван Иеракар на почетокот на XIII век, се изјаснува дека по род е Македонец и дека потекнувал од с. Власто, сегашното Велесто, во Охридско. Покрај ова охридско село од актите на Архиепископијата Снегаров ги издвоил како села со словенски називи и: Ела (сегашното Елшани?), Езерјани, Роби, како и личните имиња: Братан, Радов, Грида, Дража, Дрвослав, Драгомад, Саракин, Добри, Велкан и др.

   Ваквото именување на жителите на Македонија според Д. Ангелов, било со оглед на нивната територијална припадност". Ова може да се види и од словенскиот запис во црквата Св. Ѓорѓи во Горен Козјак, во кое лицето Братан во средината на XIV се потпишал дека е од Македонија. Овој словенски запис е откриен за време на истражувачките работи околу архитектурата и живописот на црквата Св Ѓорѓи во 1967/68 година. (Расолкоска-Николовска, Црквата Св. Ѓорѓи во Горен Козјак во светлината на новите испитувања -Зборник Кирил Солунски". Књ. I. Скопје, МАНУ 1970, стр. 222). Иако 3. Николовска смета дека тоа се однесува најверојатно на оној дел од Македонија што се наоѓал во овој период надвор од границите на српската држава, сепак споредувајќи со другите делови од Македонија, може да се види дека без разлика дали со неа во овој период владееле Византија, Србија или Бугарија населението од Македонија, се изјаснува како Македонци по род.

   Сепак писмото од Никифор Григора за јазикот и обичаите на населението од струмичкиот крај во 14 век даваат многу интересни податоци. Инаку Никифор Грегора (р. околу 1295 г.) спаѓа во редот на најважните византиски историчари од XIV век. Во неговата Ромејска историја" се наоѓаат значајни податоци за настаните на територијата на Македонија во првата половина на XIV век. Изводот што овде се дава е земен од писмото што тој го испратил до својот пријател Андроник Зарида во 1326 г.

   Од писмото на Никифор Грегора до Андроник Зарида

   ... Верувам, знаеш дека Стримон е непреодна река и за пешаци и за коњаници, бидејќи е и најголема од сите тие што ја сечат Тракија и Македонија и што се вливаат во Хелеспонт и Егеј...

   Овој Стримон, којшто од такви извори настанува станувајќи толку длабок, го минавме на еден сосема мал чун, еден по еден, некако по двајца, а понекогаш и по тројца, со товарните добици дури, па така го поминавме и денот...

   Потребни ни беше, всушност, и место за преноќевање и место за одмор, а ние згрешивме и патот го продолживме надевајќи се дека секако ќе сретнеме бргу некоја гостилница пред да минеме петнаесет стадии од патот што се протегаше...

   Така ние тргнавме напред кога ненадејно ни излегоа од тамошните карпи и бездни некои луѓе облечени во црни облеки од волна и руно, коишто некогаш биле земени од животни на кои секако им биле потребни, демонски некои прикази, воопшто не беа тешки оружјоносци, туку лесно вооружени со оружје во рацете за борба одблиску, некои копја и секири...

   Повеќето од тие предели беа преселеници од Мизите (се однесува на Македонците) и живееја мешано со нашите соплеменици...

   Тие со неколку збора ни ја објаснија причината за нивното присуство во тој крај: стражи се на патиштата...

   Веќе третината од ноќта мина, во тоа се уверивме по ѕвездите над глава, кога наскоро лаењето на кучиња, што доаѓаше од далеку, ни укажа дека гратчето е населено и дека може да им даде уточиште на измачени луѓе, ако не совршено, тогаш барем полошо од совршено. Забрзано се упативме натаму...

   Следното утро по цел ден одење стигнавме во едно гратче, над облаците, што се вели, Струмица, така некако наречено од месното население, сместено на една откината и ѓаволски висока планина, такашто тие што седеа на тврдината, гледани од долината, прилегаа на птици (средновековната тврдина над Струмица)... Таму обично се говорат варварски дијалекти (македонски дијалекти според сличните примери од Теофилакт Охридски и др.) а начинот на животот необично им одговара на луѓе што се служат со мотика. Звуците што ги произведуваа беа полуварварски, но складни како миксолидиските, па ако треба да се каже и миксофригијаските. Јазикот што го зборуваа е јазик на овчари, напоменува на јазик на планинци и на оние што ги водат стадата по карпите и ридиштата.

   Во тој крај ние го минавме целиот ден и како што прилега го прославивме тој празник (се однесува на Велигден) оддавајќи се на одмор и разонода...

   Три дена по поаѓањето од нашиот крај, дојдовме до гратчето Скопје, кое се наоѓа во Трибалските планини (Скопје во овој период е во власт на Србите). Тука ја видовме реката Аксиос, која го допира гратчето, а најголема ни се стори по Стримон, а од истите планини се спушта и не е толкава од изворот, туку низ низина минувајќи и другите планински потоци прибирајќи ги во својот ток, го менува името во Вардар, пловен веќе понекогаш и понекаде...(Nicephor Gregoras, Correspondance. Paris 1927, p.30-50)

   Она што овде го привлекува вниманието е описот во кој Никифор Григора го опишува јазикот на обичното месно население за кој вели дека Звуците што ги произведуваа беа полуварварски, но складни како миксолидиските, па ако треба да се каже и миксофригијаските. Ако ова население зборува на јазик кој потсетува на мешан фригиски јазик, тогаш треба да се навратиме на теоријата која ја дава професорката Наде Проева за потеклото на античките Македонци во кој вели дека се тие биле етнички супстрат на средно-балканските племиња во кои влегуваат Пајонците, Пелагонците и Бригите. За потсетување, дел од Бригите по Тројанската војна се отселуваат од територијата на Ематија(Македонија) во Мала Азија, а лингвистите забележуваат дека во јазикот на овие Бриги, во Мала Азија познати како Фриги (област Фригија), постои голема сродност со главнината на стотината македонски глоси (остатоците од протогениот македонски јазик). Во историјата за Александар Македонски се вели дека кога го зазел градот Гордион (престолнината на фригиските кралеви) и требал да го одврзе гордиевиот јазол тој зборувал на својот мајчин јазик и се разбирал со населението.

   Доколку ги поврземе овие податоци, дека Грците честопати го именувале народот во Македонија како Мизи, потоа зборувале на јазик кој наликува на мешан лидиски или фригиски јазик, а на кој зборувале и античките Македонци од времето на Александар, тогаш како да доаѓаме до уште една од нишките кои ги поврзува античките Македонци со Македонците од средниот век, а со тоа и денешните Македонци.

   Иако овде се прикажани само мал број на факти, овие податоци се во прилог на континуитетот на името Македонија и македонското население на оваа територија, притоа не оспорувајќи дека во одредени периоди доаѓале освојувачи кои се населувале и подолг период престојувале во земјата. Доколку повеќе од 500 години не успела Турците да го асимилираат домашното население, тоа сигурно не го направиле ниту Римјаните, ниту Грците за време на Византија.

   Тихомир Каранфилов

   Comment

   • Carlin
    Senior Member
    • Dec 2011
    • 3332

    Матеј Геров првин живеел во Софија, а потоа кусо време и во Белград, каде што во 1903 година често изјавувал дека: “не е ниту Србин, ниту Бугарин, туку Македонец”. Поради ова бил жестоко напаѓан од страна на големосрпските весници „Србин“ и „Маќедонија“ (Белград, 01.04.1904).

    На 27. 11. 1903 година, во организација на Геров и на други македонски студенти од Белград, на железничката станица во Белград и во близина на белградскиот хотелот „Париз“ му бил приреден фанатичен дочек на водачот на Илинденското востание Борис Сарафов. Тука Сарафов пак ја искористил приликата, овојпат пред српските новинари, да изјави дека Македонците не се ни Срби, ни Бугари, туку просто Македонци. На ваквата негова изјава српскиот весник „Маќедонија“ (Белград, 18.04.1904), одговорил:

    „Сарафовото создавање Македонци е заблуда... до колку тоа не е политички изговор. Српската младина во никој случај не може да го помага тоа, ниту како српска младина, ниту како југословенска...“

    Comment

    • Carlin
     Senior Member
     • Dec 2011
     • 3332

     1) По задушувањето на Илинденското востание бугарската влада сфатила дека нејзината кауза е загубена во Македонија. Во врска со ова редакторот на угледниот софиски весник „Дневник“ бугарскиот публицист Николов, обраќајќи им се на Србите, меѓу другото рекол:

     „Ние треба што побргу да се спогодиме, па со економско-трговските врски да ја опфатиме Македонија, која и вам и нам ни се измолкна од раце. Тоа ние подобро го чувствуваме од вас. Се оддели Македонија, верувајте! Македонците воопшто не се искрени во работата со вас и со нас. Додека да се ослободат, тие ќе бидат и со вас и со нас, но кога тоа ќе стане, тогаш и вам и нам (а особено нам) ќе ни речат да си ги прибереме рацете... Да не мислите дека тие се луди за да се согласат вие или ние да ги присоединиме или да ги поделиме? Не, решително ќе бидат против тоа“. (Подетално кај Блаже Ристовски: „Крсте П. Мисирков...“, стр. 383-384).

     2) Во писмото до бугарскиот премиер Петров во врска со зачестените манифестации на македонското национално самосознание во ноември 1903 година Спространов, меѓу другото, пишува:

     „Како што гледате господине Министер-претседателе, ваквите идеи што веќе нашироко се прифаќаат од македонското население, не се ни малку за потценување за да не им се посвети големо внимание. Ако притоа додадам дека пропагаторите на македонскиот сепаратизам се зафатиле мошне студиозно и со ентузијазам да печатат книги, речници, читанки, историски учебници и граматика на македонски јазик, тогаш можете да ја сфатите пореално опасноста за бугарштината во Македонија. Убеден сум дека за мошне кратко време, освен тенкиот слој на македонската интелигенција школувана во бугарските училишта, народот ќе го отфрли бугарскиот јазик и ќе го прифати македонскиот, односно мајчиниот, бидејќи ќе нема потреба да го учи, како што со мака го прави тоа со бугарскиот јазик .“

     Comment

     • Carlin
      Senior Member
      • Dec 2011
      • 3332

      Во март 1904 година Павлос Мела ги посетил македонските села Габреш, Черновишта, Руља, Бирма, Желево и Оровник. За посетата на селото Руља во своите Спомени објавени во 1926 година го дал следново сведоштво:

      Сите заедно го посетивме училиштето. Учителот зборува доста лошо грчки. Тој ги натера децата да запеат. Не разбравме дали јазикот беше македонски или грчки... Научив и малку македонски зборови и ги кажувам на жените, на мајките особено...

      Comment

      • Carlin
       Senior Member
       • Dec 2011
       • 3332

       Австријанецот од Штаерска проф. д-р Рудолф Киндингер во времето околу Илинденското востание учел во Македонија,затоа што татко му овде работел на пругата за компанијата Чеминс дер фер Ориентакс. Подоцна тој објавил свои Мемоари под наслов: “Исечоци од моите сеќавања пред, за време и по Илинден (1903) во Македонија“ (ИНИ, Илинден 1903, Скопје, 1970). Во мемоарите д-р Киндингер сосема јасно ги спомнува Македонците како жители на Македонија, кои си зборувале на свој македонски јазик. Овде читаме:

       „Бидејќи татко ми службено често работеше со македонски работници (аргати) на железничката и покрај нив имаше постојано двајца Македонци - возачи на дресина, кои кај нас мораа да преноќеваат во случај на потреба. Јас уште како мало дете го научив од овие работници македонскиот јазик... Сите работнички групи на железничката линија од Скопје,па надолу низ Вардар, скоро се до пред самиот Солун беа Македонци“.

       И понатаму:

       „Во 1892 година дојдов во Солун во Германското основно училиште во кое, како што напомнав, учеа децата на железничарите. Таму, отприлика во 1894 година, дознав за првпат од нашиот училишен служител - Македонец, кој беше од Гевгелија, дека била основана тајна организација за ослободување на Македонија... Јас бев единствен во училиштето што можев со него да зборувам на неговиот јазик, бидеќи нашите тогашни автриски учители не разбираа македонски“.

       МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО САМОСОЗНАНИЕ ВО ИЛИНДЕНСКИОТ ПЕРИОД (11 дел),Александар ДОНСКИ
       Last edited by Carlin; 10-26-2019, 10:21 AM.

       Comment

       • Karposh
        Member
        • Aug 2015
        • 863

        Nice find Carlin. Thanks for posting.

        Comment

        • Carlin
         Senior Member
         • Dec 2011
         • 3332

         "Appeal and Biography of Milton Dimitri Manaki", published in "Ilinden Testimonies", Volume III, Part 1, Skopje, 2017.

         "Молба

         од Милтон Д. Манаки...

         Другари, по професија сум сликар (фотограф). Во времето на националните борби бо 1903 г. на Илинденското востание, јас излегов четник со Влашкиот војвода Дабижа (Коста), да се борам против поробителите за ослободување на Македонија од ропството. Но од страна на мојот војвода и штабот на борците бев одреден да фотографирам сите војводи и чети и местноста на борбите за доказ дека навистина сами се боревме за ослободувањето на Македонија..."         Comment

         • Liberator of Makedonija
          Senior Member
          • Apr 2014
          • 1597

          Always was interested in the Manaki's thoughts. The Ilinden Testimonies are a gold mine!
          I know of two tragic histories in the world- that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented.

          Comment

          • Carlin
           Senior Member
           • Dec 2011
           • 3332

           Program of the Macedonian Socialists from 1895:
           Програма на македонските социјалисти од 1895 година


           "Гласот на Македонецот, кој е систематски задушуван од пет векови наваму, почнува да се крева. Неговиот подземен шепот ќе избувне со силата на величенствен и блескав вулкан, за да ги покрие со својата лава сите џелати и крвопијци, што ја обесчестуваат неговата жена и ќерка, му го грабат имотот и го набодуваат на ражен неговото мало дете. Тој глас чекал долго време за да се чуе сега со посилен и погрмежлив звук. Македонските долини и планини, горски карпи и пештери веќе се оросени со црвената крв на ограбениот роб-Македонец. Со пушка на рамо, со сабја в рака, тој веќе востанал за да се брани, да се заштити од јатаганот на гнасниот Арнаутин, од маждракот на дивиот Черкез. Оган и пламен вивнале во Македонија! Паланка, Кочани, Кратово и на многу други места, нашите браќа Македонци веќе ги пречекале дивите безмилосни поганци со отровниот куршум и остриот нож. Тие паднаа за слободата на нашата татковина. Чест и слава, поздрав и поклон на тие борци, имињата на кои први ќе бидат запишани во историјата на паднатите за слобода и независност на Македонија!"

           Comment

           • Risto the Great
            Senior Member
            • Sep 2008
            • 15659

            да се заштити од јатаганот на гнасниот Арнаутин, од маждракот на дивиот Черкез
            How do they define the relationship of the Arnauti to the Circassians? I guess I want a good translation of the word "маждракот".
            Risto the Great
            MACEDONIA:ANHEDONIA
            "Holding my breath for the revolution."

            Hey, I wrote a bestseller. Check it out: www.ren-shen.com

            Comment

            • Liberator of Makedonija
             Senior Member
             • Apr 2014
             • 1597

             What Macedonian Socialists are these?
             I know of two tragic histories in the world- that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented.

             Comment

             • Liberator of Makedonija
              Senior Member
              • Apr 2014
              • 1597

              So according to English and Macedonian Wikipedia (which utilise a mix of Bulgarian and Macedonian sources), the editor of this paper believed the People's Federative Party (Sandanski's political party) supported the union of Macedonia and Bulgaria, so long as Bulgaria abolished the monarchy.
              I know of two tragic histories in the world- that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented.

              Comment

              • Gocka
               Senior Member
               • Dec 2012
               • 2306

               Originally posted by Liberator of Makedonija View Post
               So according to English and Macedonian Wikipedia (which utilise a mix of Bulgarian and Macedonian sources), the editor of this paper believed the People's Federative Party (Sandanski's political party) supported the union of Macedonia and Bulgaria, so long as Bulgaria abolished the monarchy.
               Can you site a more specific example of how that interpretation was arrived at? Sandanski was staunchly anti Bulgarian, he was one of the few revolutionaries that Bulgarians avoid mentioning because he was so anti Bulgarian. He even favored allying with the Turks if it meant removing other interests from the equation.

               Comment

               • Liberator of Makedonija
                Senior Member
                • Apr 2014
                • 1597

                Originally posted by Gocka View Post
                Can you site a more specific example of how that interpretation was arrived at? Sandanski was staunchly anti Bulgarian, he was one of the few revolutionaries that Bulgarians avoid mentioning because he was so anti Bulgarian. He even favored allying with the Turks if it meant removing other interests from the equation.
                You'd have to ask Glavinov why he supposedly thought that. Despite those claims on the Wikipedia page I'm pretty sure Glavinov was a member of the NFP, which contradicts the claims that he was opposed to both Ottoman Macedonian parties because they supported Bulgaria in some form or the other
                I know of two tragic histories in the world- that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented.

                Comment

                Working...
                X