Macedonian Truth Forum   

Go Back   Macedonian Truth Forum > Macedonian Truth Forum > Macedonian History

Reply
 
Thread Tools
Old 10-01-2009, 06:19 PM   #1
Dzog
Junior Member
 
Join Date: Sep 2009
Posts: 37
Dzog is on a distinguished road
Default Kokino, Oldest Civilisation in the Balkans

Кокино е најстара култура на БалканотНа планинските врвови во Кумановско-кратовскиот регион, покрај реките Пчиња и Крива Река откриена е мрежа од 10 светилишта, кои се материјални докази дека пред 40 века на тие простори имало организиран живот истовремено со Минојците и со Хитите

Кокино не е само опсерваторија, туку и светилиште и култура на луѓе што живееле во бронзениот период, од 18 до 20 век пред наша ера, истовремено со Минојците на Крит и со Хититите во Анадолија. Тоа го изјави Ѓоре Ценев, раководител на истражувањата на теренот во североисточна Македонија, на вчерашната прес-конференција во Скопје, јави МИА.

Интензивните теренски анализи во изминатите два месеца резултирале со откривање мрежа од 10 светилишта на планинските врвови во Кумановско-кратовскиот регион, покрај реките Пчиња и Крива Река, кои се материјални докази дека пред 40 века на тие простори имало организиран живот.

Според Ценев, откритието има големо значење за аргументирање на времето, просторот на живеење и на цивилизацијата што ги направила.

- Преку археоастрономската анализа на Кокино и карактеристиките на овие светилишта, кои ги споредуваме со искуствата на светската наука, може да кажеме дека цивилизацијата што го изградила Кокино постоела во 18, 19 и 20 век пред нашата ера. Луѓето кои го изградиле и кои го користеле Кокино и сите овие светилишта постоеле во тоа време и на оваа територија. Сега слободно може да зборуваме за Кокино култура, што го одликувала тој народ. Ние немаме други такви траги на Балканскиот Полуостров и први сме на овие простори- изјави Ценев.

Според него, откритието е значајно за воспоставување континуитет во аргументацијата за развој на цивилизацијата на територијата на Македонија и на Балканот.

- Има голема културна поврзаност и претставува единство со, во науката дефинираниот простор на, источниот Медитеран и Мала Азија, а нема големи влијанија од север - истакна Ценев.

Тој посочи дека во Кокино цивилизацијата има и карактеристики на кралство, зашто во светилиштата се негувал култот на богот на Сонцето и на бурата, но и на други божества. Постојат камени претстави на животни, особено на орелот кој се поврзува со бурата, и на желката, која е симбол на Земјата, како и издлабени кругови што го симболизираат Сонцето.

Самата опсерваторија на Кокино, која служела како календар за мерење на времето, е меѓу главните дострели на интелектуалните и духовните капацитети на таа култура. Во околината има и најмалку десет археолошки локалитети од бронзениот период со фигурини на луѓе и на животни.

Ценев се надева дека цивилизацијата имала и свое писмо и ако тоа биде откриено, тогаш Кокино ќе ги исполни сите критериуми за да се смета за древна цивилизација, најстара на Балканот.

Од годинава Кокино е на привремената листа на УНЕСКО како археоастрономски локалитет, а за да влезе во листата на ОН со светско културно наследство потребна е комплексна документација, што ќе вклучи научници од различни области.

http://www.dnevnik.com.mk/?ItemID=76...D2D190DEF05FCB

Google Translation:


Kokkino is the oldest culture in the BalkansMountain peaks in the Kumanovo-Kratovo region, despite the rivers Pcinja Kriva Reka and discovered a network of 10 temples, which are tangible evidence that the Century 40 of those spaces were organized simultaneously with the life and Minojcite Hitite

Kokkino is not just an observatory, but a sanctuary and culture of people who lived in the bronze period, from 18 to 20 century BC, while the Minojcite of Crete and Hititite in Anatolia. That said Cenev Gore, head of research in the field in northeastern Macedonia, in yesterday's press conference in Skopje, MIA.

Intensive field tests in the past two months resulted in the detection network of 10 temples on the mountain peaks in the Kumanovo-Kratovo region, despite the rivers Pcinja and Kriva Reka, which are tangible evidence that the Century 40 of those spaces were organized life.

According Cenev, the discovery has great significance for the argument of time, space of life and civilization that have made.

- By arheoastronomskata Kokino analysis and features of these temples, which compare the experiences of world science can say that the civilization that built Kokino existed in 18, 19 and 20 centuries before our era. People who have built and used by Kokino all these temples existed at the time of this territory. Now you can freely talk about Kokino culture that characterized the nation. We have such other traces of the Balkan Peninsula and are the first of these space-Cenev said.

According to him, the discovery is important to establish continuity in the argument for the development of civilization in the territory of Macedonia and the Balkans.

- We have a great relationship and a cultural unity with in the defined area of science, the eastern Mediterranean and Asia Minor, and no major impacts from the north - said Cenev.

He suggested that in Kokkino civilization has characteristics of the Kingdom, because the svetilishtata be nurtured the cult of the god of sun and storm, and other deities. There are stone representations of animals, especially the eagle, which is associated with the storm, and the turtle, which is the symbol of the country and izdlabeni circles symbolize the sun.

The Observatory of Kokkino, who served as a calendar for measuring time, is among the major achievements of the intellectual and spiritual capacities of that culture. The environment has at least ten archaeological bronze objects from the period with figurines of people and animals.

Cenev hopes civilization and had his letter, and if found, then Kokino will meet all criteria to be considered an ancient civilization, the oldest in the Balkans.

Kokkino is the year of the interim list of UNESCO as arheoastronomski site, and to enter a UN list of world heritage documentation required is complex, which will include scientists from different fields.

Last edited by Dzog; 10-01-2009 at 06:21 PM. Reason: .
Dzog is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2009, 06:27 PM   #2
Risto the Great
Senior Member
 
Risto the Great's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Location: Macedonian Colony of Australia
Posts: 15,640
Risto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond repute
Default

Welcome Dzog.
This is really interesting.
Quote:
Kokino consists of two parts. It includes special stone markers used to track the movement of the Sun and Moon on the eastern horizon. The observatory used the method of stationary observation, marking positions of the Sun at the winter and summer solstice, as well as the equinox.
I find it fascinating that so many cultures were competing with similar trains of thought during these times.
__________________
Risto the Great
MACEDONIA:ANHEDONIA
"Holding my breath for the revolution."

Hey, I wrote a bestseller. Check it out: www.ren-shen.com
Risto the Great is online now   Reply With Quote
Old 10-01-2009, 09:08 PM   #3
Pelister
Senior Member
 
Pelister's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Location: Australia
Posts: 2,742
Pelister is on a distinguished road
Default

Every time I read something about a new discovery I keep waiting for someone to mention "writing" of some kind or another. I'm out of luck again.
Pelister is offline   Reply With Quote
Old 10-02-2009, 03:38 AM   #4
Jankovska
Senior Member
 
Jankovska's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 1,774
Jankovska is on a distinguished road
Default

I went to Kokino last year, it was lovely. When I went back home I was telling my gran where we went and why blah blah and she turned around and said she knew that place. Apprently even now days people do rituals there just hiding at night. My gran's friend took her daughter there( she can't have chidlren) for certain middnight rituals etc. It's very interesting that this is never mentioned. People should not hide from doing it, this are rituals, stories passed down from generation to generation and only God knows how much it can help in putting the clearer picture about Kokino together/
Jankovska is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2011, 09:36 PM   #5
vojnik
Member
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 307
vojnik is on a distinguished road
Default

http://macedoniaonline.eu/content/view/19499/1/

Quote:
The crescent moon is seen over a rocky crest filled with astronomical stone markers at the ancient megalithic observatory of Kokino, Macedonia, back on 21 June 2009, the day of the Summer solstice. Kokino includes special stone markers used to track the movement of sun and moon on the eastern horizon.
Kokino was accidentally discovered by Macedonian archeologist Jovica Stankovski back in 2001.

The observatory used the method of stationary observation, marking positions of the sun at the winter and summer solstice, as well as the equinox. The ancient astronomic observatory, located about 80 km north-east of Skopje, dates back more than 4.000 years.
Kokino has been nominated to be included on UNESCO's World Heritage Site list. The importance of the site was confirmed by US space agency NASA, which placed it on its list of ancient observatories.

A Kokino culture may have been found, after a network of 10 temples were discovered in the mountain peaks of the Kumanovo-Kratovo region, dating back to 20th-18th century BC. Stone drawings have also been discovered, especially those of the eagle (associated with storms), and turtles (symbol of country). At least ten figurine objects of humans and animals have been discovered. If Kokino is identified as an ancient civilization, it would be the oldest known in southern Europe.
vojnik is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2011, 11:54 PM   #6
makedonche
Senior Member
 
makedonche's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Location: Macedonian Colony of Australia
Posts: 3,242
makedonche is on a distinguished road
Default

Vojnik
good article, particularly for the rest of the world to read, of course we Macedonians already knew this!
__________________
On Delchev's sarcophagus you can read the following inscription: "We swear the future generations to bury these sacred bones in the capital of Independent Macedonia. August 1923 Illinden"
makedonche is offline   Reply With Quote
Old 11-02-2011, 01:59 AM   #7
vojnik
Member
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 307
vojnik is on a distinguished road
Default

Quote:
Originally Posted by makedonche View Post
Vojnik
good article, particularly for the rest of the world to read, of course we Macedonians already knew this!
I was actually surprised when I searched for a thread on Kokino that the only one only had a few posts in it with very little talk about Kokino. I think that anyone of this forum who has information or sources about Kokino to post it here and if anyone outside the forum who has information to join and post.

This is a very important part of our history as Macedonians.
vojnik is offline   Reply With Quote
Old 11-02-2011, 02:13 AM   #8
makedonche
Senior Member
 
makedonche's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Location: Macedonian Colony of Australia
Posts: 3,242
makedonche is on a distinguished road
Default

Quote:
Originally Posted by vojnik View Post
I was actually surprised when I searched for a thread on Kokino that the only one only had a few posts in it with very little talk about Kokino. I think that anyone of this forum who has information or sources about Kokino to post it here and if anyone outside the forum who has information to join and post.

This is a very important part of our history as Macedonians.
Vojnik
Very true, we should get as many people to post on here as possible and then use all the data to educate our racist southern neighbours, facist eastern neighbours and shit for brains western neighbours!
__________________
On Delchev's sarcophagus you can read the following inscription: "We swear the future generations to bury these sacred bones in the capital of Independent Macedonia. August 1923 Illinden"
makedonche is offline   Reply With Quote
Old 11-02-2011, 02:17 AM   #9
George S.
Senior Member
 
George S.'s Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Posts: 10,116
George S. is on a distinguished road
Default

kokino has got one of the oldest known observatory you are looking at similarities to stonehenge lines.Kokino was a central development to very old peoples in the balkans.
George S. is offline   Reply With Quote
Old 11-02-2011, 07:08 AM   #10
The LION will ROAR
Senior Member
 
The LION will ROAR's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Australia, Sydney
Posts: 3,231
The LION will ROAR is on a distinguished road
Default

Macedonia's Megalithic Kokino Observatory Places 4th on NASA List

11/05/2005
Macedonia's Megalithic-era Kokino Observatory is located 1,030m above sea level on the Tativec Kamen Summit near Kumanovo. Archaeological and astronomical analyses have shown that the observatory is more than 3,800 years old. According to NASA, which earlier this year released a list ranking observatories by age, it is the fourth oldest in the world, after Abu Simbel in Egypt, Stonehenge in Britain and Angkor Wat in Cambodia.

"Kokino has incredible astronomical preciseness and has a central observation post and accessory observation posts," says physicist Gjore Cenev, the head of Macedonia's Youth Cultural Centre Planetarium, who has been performing a detailed analysis of the site. "The observatory defines the four main positions of the Moon and three main positions of the Sun during a year, the autumnal and vernal equinox and winter and summer solstice." One specially positioned marker shows that the observatory was also used to follow the movement of the star cluster Pleiades.According to Cenev, the observatory was designed by the end of the Bronze Age and suggests a highly developed civilisation. "Ancient people made their calendar with precision, with many markers and cuts in the rock and on some places on the observatory. The observatory also helped them to determine the time for harvest and other dates," he says.

Archeologist Jovica Stankovksi discovered Kokino two and a half years ago. "We found a lot of ceramic items on the site but they were dated to a later period," he says. "This leads to a conclusion that another civilisation came to the site, destroyed the civilisation that had developed the observatory and built a settlement next to it," Stankovski says.

Exploration of the site is to resume next month, and the discovery of more details on the civilisation that built and used Kokino is expected. The Dutch Foundation has provided 4,000 euros for a catalogue about the site.

"The ministry of culture will also participate in the catalogue preparation with 500 euros," Cenev said. "This ultimately confirms that there is cultural heritage in Macedonia that should be explored." Archaeologists and astronomers assume there are three or four more such observatories in this region.

http://www.setimes.com/cocoon/setime.../11/feature-02
__________________
The Macedonians originates it, the Bulgarians imitate it and the Greeks exploit it!
The LION will ROAR is offline   Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump