Macedonian Truth Forum   

Go Back   Macedonian Truth Forum > Macedonian Truth Forum > Macedonian History

Reply
 
Thread Tools
Old 09-12-2012, 07:20 PM   #101
The LION will ROAR
Senior Member
 
The LION will ROAR's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Australia, Sydney
Posts: 3,231
The LION will ROAR is on a distinguished road
Default

__________________
The Macedonians originates it, the Bulgarians imitate it and the Greeks exploit it!
The LION will ROAR is offline   Reply With Quote
Old 09-12-2012, 07:22 PM   #102
The LION will ROAR
Senior Member
 
The LION will ROAR's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Australia, Sydney
Posts: 3,231
The LION will ROAR is on a distinguished road
DefaultCape Vincent Eagle 1902
__________________
The Macedonians originates it, the Bulgarians imitate it and the Greeks exploit it!
The LION will ROAR is offline   Reply With Quote
Old 09-12-2012, 07:23 PM   #103
The LION will ROAR
Senior Member
 
The LION will ROAR's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Australia, Sydney
Posts: 3,231
The LION will ROAR is on a distinguished road
DefaultThe Canberra Times 1944
__________________
The Macedonians originates it, the Bulgarians imitate it and the Greeks exploit it!
The LION will ROAR is offline   Reply With Quote
Old 09-12-2012, 07:25 PM   #104
The LION will ROAR
Senior Member
 
The LION will ROAR's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Australia, Sydney
Posts: 3,231
The LION will ROAR is on a distinguished road
Default

The Canberra Times

__________________
The Macedonians originates it, the Bulgarians imitate it and the Greeks exploit it!
The LION will ROAR is offline   Reply With Quote
Old 09-12-2012, 07:27 PM   #105
The LION will ROAR
Senior Member
 
The LION will ROAR's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Australia, Sydney
Posts: 3,231
The LION will ROAR is on a distinguished road
DefaultVarity of Languages - Argas (Melbourne VIC) Wednesday 2 August 1933 p2

__________________
The Macedonians originates it, the Bulgarians imitate it and the Greeks exploit it!
The LION will ROAR is offline   Reply With Quote
Old 09-12-2012, 07:28 PM   #106
The LION will ROAR
Senior Member
 
The LION will ROAR's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Australia, Sydney
Posts: 3,231
The LION will ROAR is on a distinguished road
Default

The Persecuted Macedonians - London

__________________
The Macedonians originates it, the Bulgarians imitate it and the Greeks exploit it!
The LION will ROAR is offline   Reply With Quote
Old 09-12-2012, 07:53 PM   #107
The LION will ROAR
Senior Member
 
The LION will ROAR's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Australia, Sydney
Posts: 3,231
The LION will ROAR is on a distinguished road
Default

__________________
The Macedonians originates it, the Bulgarians imitate it and the Greeks exploit it!
The LION will ROAR is offline   Reply With Quote
Old 09-12-2012, 07:54 PM   #108
The LION will ROAR
Senior Member
 
The LION will ROAR's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Australia, Sydney
Posts: 3,231
The LION will ROAR is on a distinguished road
DefaultSAN Francisco 1903
The Macedonians Committee is about to issue a Manifesto proclaiming the independence of Macedonia
__________________
The Macedonians originates it, the Bulgarians imitate it and the Greeks exploit it!
The LION will ROAR is offline   Reply With Quote
Old 09-12-2012, 07:57 PM   #109
The LION will ROAR
Senior Member
 
The LION will ROAR's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Australia, Sydney
Posts: 3,231
The LION will ROAR is on a distinguished road
DefaultA Greek news paper, 1905
Our people and our Slavic language are named - Macedonian


Could someone confirm this and what it actually says....?
__________________
The Macedonians originates it, the Bulgarians imitate it and the Greeks exploit it!
The LION will ROAR is offline   Reply With Quote
Old 09-13-2012, 03:20 AM   #110
TRAVOLTA
Member
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 504
TRAVOLTA is on a distinguished road
Default

ČASOPIS ZA SLOVENSKO KRAJEVNO ZGODOVINO KRONIKA

Na zborovanju so se odločili — po iniciativi
ljubljanskega župana Ivana Hribarja, da osnu-
jejo poseben makedonski odbor z nalogo, da
zbira pomoč za Makedonce in popularizira ma-
kedonsko osvobodilno gibanje med slovenskim
ljudstvom.

Ta odbor se je sestal 4. decembra 1903. Za
predsednika je bil izbran Vaso Petričič, za pod-
predsednika Polakova in dr. Tavčarjeva, za taj-
nika dr. Vladimir Ravnihar, a za njegovega na-
mestnika Terezina dr. Jenkova, za blagajnika
Alojzij Stare, za njegovega namestnika Ladislav
Pečanka. Člani odljora so bili še: Berta dr. Tril-
lerjeva, Ivan Hribar, dr. Andrej Karlin, dr. Aloj-
zij Konalj, dr. Valentin Krisper, Fran Povše in
Ivan Rozman. Odbor se je s proglasom obrnil
na slovenski narod, v katerem je apeliral za
zbiranje pomoči v korist makedonskih beguncev.
Odbor se je obrnil tudi na vlado za odobritev
svojega dela.^

Solidarnost Siovencev z borbo makedonskega,
ljudstva in zbiranje materialne pomoči v nje-
govo korist pa nista bila v skladu z interesi
avstrijskega dvora, ki je na razne načine skušal
onemogočiti to humano dejanje slovenske jav-
nosti in ljudstva.

V začetku je vlada prepovedala predavanja o
makedonskem osvobodilnem gibanju. Tako je
5. decembra 1903 prepovedala predavanje novi-
narja P. Orlovca o položaju v Makedoniji.^

Prepoved predavanja O' položaju v Makedoniji
je zelo revoltirala slovenski narod.

Slovenski poslanci v kranjskem deželnem
zboru so vložili interpelacijo proti prepovedi
predavanja in poudarjali veliko zanimanje ljud-
stva za predavanja in ogorčenje zaradi prepo-
vedi. Interpelanti so vprašali: Ali je prepoved
izdana v dogovoru z ministrstvom? Ali more
minister opravičiti to prepoved? Ali bo tudi v
bodoče deželna vlada prepovedala predavanja
in zborovanja?'

Omenjeni P. Orlovec je 8. decembra 1903 pre-
daval v dvorani »Narodnega doma« v Trstu o
položaju v Makedoniji. Predavanje je imelo
namen popularizirati makedonsko narodnoosvo-
bodilno borbo in zbirati prispevke za makedon-
ske begunce. Na samem predavanju je bilo
zbranih 210 kron.^ Tudi časopisi so odprli rub-
riko »Za makedonske begunce«, »Za malsedonske
žrtve turške krvoločnosti«. Od 25. novembra 1903
do 21. februarja 1904 je bilo zbranih 1065 kron
in 92 krajcarjev.

Prispevke za makedonske begunce so zbirali
na razne načine. Pri otvoritvi knjižnice v Gorici
so v Savinjski dolini zbirali pomoč tudi za
Makedonce. V Postojni je bil v začetku leta 1904
prirejen koncert v korist Makedoncev. 30. janu-
arja sta priredila pevsko društvo »Lipa« in tam-
buraški orkester »Triglav« koncert v Ljubljani
v .korist beguncev iz Makedonije. Dobiček kon-
certa je znašal 84 kron ter je bil predan make-
donskemu odboru v Ljubljani.*

SL 2. Makedonski delavci pri gradnji železnice Celovec-Trst

Makedonski odbor v Ljubljani je večkrat urgi-
ral pri vladi, da odobri njegovo delovanje. Toda
deželna vlada je odgovarjala, da ni pristojna
za to. Vlada je vztrajala na tem, da gre v tem
primeru za akcijo v korist tujega naroda in da
se je treba obrniti na ministrstvo za notranje
zadeve na Dunaju. Odbor je trikrat telegrafično
prosil ministrstvo, da odobri njegovo delovanje.
Kooec januarja 1904 je odbor dobil odgovor, v
katerem je ministrstvo stavljalo stroge pogoje.
1. Nabiranje je dovoljeno le osebam, ki jih de-
želna vlada imenuje od predloženih, 2. Nabiranje
je prepovedano v cerkvah, šolah, uradih in pri
oblastvih, 3. Občinski uradi ne smejo zbirati.
4. Nabrane zneske je izročiti deželni vladi v
Ljubljani, ki jih odda »c. in kr. poslaništvu v
Carigradu, ki bode po svojem civilnem agentu
in njegovih organih oziroma po krajevnih od-
borih skrbelo' za primerno razdelitev podpor«.
Odbor je nato odgovoril, da ... »se razdruži, ker
so stavljeni pogoji, zlasti točka 4, ki nam ne
daje garancije, da pride nabrani denar v prave
roke — nesprejemljivi«.'

Zaradi prepovedi so prispevke pošiljali pO'
privatnih osebah. Največ jih je bilo poslanih po
posredovanju dr. Jenkove, ki jih je pošiljala Vla-
dimiru Kanazirevu. Ta se v svojem pismu za-
hvaljuje za poslanih 320 kron, ki jih je razdelil
med najbolj revne v Makedoniji.

Dopisovanje med Makedoncem Kanazirevom
in dr. Jenkovo je bilo vedno pogostejše. Kana-
zirev je v svojih pismih plastično opisoval po-
ložaj v Makedoniji in stalno prosil pomoči za
makedonske begunce. Dr. Jenkova je njegova
pisma objavljala v dnevnem časopisju z name-
nom, da bi slovensko ljudstvo čim bolje spo-
znalo položaj makedonskega prebivalstva in mu
tem bolj pomagalo v njegovi bedi.

III.

Zanimanje za Makedonijo sO' pri Slovencih ;
vzbudili tudi makedonski begunci, ki so zaradi i
težkih ekonomskih in političnih pogojev v svoji I
domovini bili prisiljeni iskati delo in pomoč
tudi v Sloveniji v letih 1903—1906. V slovenskem ;
dnevnem tisku pogosto naletimo na poročila in t
sočutne članke v njihovo korist. Makedoinski be- j
gunci ali delavci, kot jih imenujejo v tisku, so j
največ delali pri gradnji ždleznic, in to na Hru-1
šici, v Biohinjski Beli, Bohinjski Bistrici in na I
Jesenicah, pri gradnji karavanškega in bohinj- j
skega predora. I

KRONIKA ČASOPIS ZA SLOVENSKO KRAJEVNO ZGODOVINO

Vsi ti delavci so imeli za sabo dolgo in težko
življenjsko i>ot. Težki ekonomski pogojii v do-
movini 9o vplivali tudi na njihovo delovno sjjo-
sobnost. Kasneje pa je na njihovo zdravstveno
stanje vplival tudi prehod iz zmernega makedon-
skega v ostro slovensko alpsko podnebje. Nji-
hovi organizmi niso bili tako odporni, zaradi
česar so cesto zboleli in bili zato odpuščeni z
dela."

Konec 1903. leta se je položaj makedonskih
beguncev resno poslabšal. Od do tedaj redkih
primerov so bila takrat ugotovljena resna obo-
lenja od tifusa, trahoma in posebno od črnih
koz. Epidemija se je počasii širila in zajela vsa
gradbišča, na katerih so delali makedonski be-
gunci. Tam so podvzeli zaščitne mere proti na-
daljnjemu širjenju črnih koz. Vsi makedonski
delavci so bili cepljeni in morali so se podvreči
strogemu karantenskemu režimu. Za epidemijo
se je zainteresiral tudi visoki zdravstveni svet
na Dunaju, ki je na seji 23. januarja 1904 sklenil
postaviti dva zdravnika kot zdravstvena inšpek-
torja; ta dva sta imela nalogo skrbeti za zdrav-
stveno stanje delavcev.*'

Širjenje epidemije med makedonskimi delavci
je služilo kapitalističnim upravam gradbišč (ki
so bile po večinii nemške), da so jih odpuščale
z dela ali pa da so tistim, ki so ostali, zmanj-
šale plače.

Spomladi leta 1905 opazimo novo značilno
razmerje do makedonskih delavcev. Makedonski
delavci, ki so prišli na gradbišča bohinjske že-
leznice, so bili prisiljeni vrniti se domov, ker
niso dohili zaposlitve. »Čeprav so ti ljudje —
piše člankar — bolj zdravi in sposobni kot leni
Italijani, ki jih tukaj sumljivo protežirajo. Naši
bratje iz slovanskega juga morajo z žalostnim
obrazom gledati, kako jih mečejo z dela ...«

Medtem ko so bila prej lahka obolenja glavni
vzrok za odpuste z dela, se sedaj poudarja poli-
tični moment. Kapitalističnim upravam gradbišč
ni šlo v račun, da bi zaposlovale slovanske de-
lavce. Ta odnos do makedonskih delavcev je
bil del asimilatorske politike nemškega in itali-
janskega imperializma do Slovanov.

Težki delovni pogoji, predvsem pa zgoraj ome-
njeni vzroki so prisilili makedonske begunce-
delavce že konec 1903 in v začetku 1906, da
zapuste Slovenijo.

Kljub ekonomskemu in političnemu jarmu, ki
ga je Slovenccjm nalagal avstrijskli vladajoči
razred, je slovenski narod našel možnosti, da
pokaže svojo solidarnost z borbo makedonskega
naroda za nacionalno osvoboditev, da mu spo-
roči svoje tople simpatije in da mu pomore v
težkem položaju.

Makedonski begunci so bili v Sloveniji pri-
srčno sprejeti. Neštevilni so primeri pomoči
makedonskim beguncem, ko so bili le-ti v naj-
težjem položaju. V Sloveniji so napravili s svo-
jim vedenjem močan vtis. O tem nam govore
dnevni tisk in preživeli sodobniki, ki izražajo
do njili tople simpatije.

V času, ko sta slovenski in makedonski narod
bila še podjarmljena in nezedinjena, so že bili
momenti, ki so jih združevali; o tem nam dovolj
zgovorno pričajo ti-le prispevki k odmevu ma-
kedonske Ilindenske vstaje na Slovenskem.

http://www.dlib.si/preview/URN:NBN:S...5-c765e2e121c3

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:S...7&pageSize=100

google translate

Journal for SLOVENIAN LOCAL HISTORY CHRONICLE

At the assembly they decided - after Initiative
Ljubljana mayor Ivan Hribar, that osnu-
Macedonian eat a special committee with a mandate to
gather support for the Macedonians and popularizing ma-
kedonsko Liberation Movement during the Slovenian
people.

This committee met on 4 December 1903rd For
President was chosen Vaso Petričič for under-
President Polakova et al. Tavčarjeva for tie-
Dr. compartment. Vladimir Ravnihar, but for his in-
tor Dr. Terezin. Jenko, for treasurer
Alojzij old, his deputy Ladislav
Pecanka. Odljora members were: Dr. Berta. Three-
propeller, Ivan Hribar, MD. Andrej Karlin, MD. Aloe-
Konalj desk audits, dr. Valentin Krisper, Denis and Fran
Ivan Rozman. The Committee has turned to proglasom
the Slovenian nation, in which he appealed for
collecting aid to Macedonian refugees.
The Committee has also turned to the government for approval
their work. ^

Siovencev solidarity with the struggle of the Macedonian,
people and material assistance in the collection it-
speaks benefit but were not in the interests of
Austrian court, which in many ways tried
disable this humane act of Slovenian public
and of the people.

In the beginning, the government banned the lectures on
Macedonian liberation movement. Thus, the
5th December 1903 banned the new lecture-
official veterinarian P. Orlovca on the situation in Macedonia. ^

Prohibition lecture on 'the situation in Macedonia
is very revoltirala Slovenian nation.

Slovenian MPs in the regional provincial
Assembly submitted the interpellation against ban
lectures and emphasized many people's interest-
tion of lectures and outrage at the prohibited-
studies. Interpelanti was asked: Does the prohibition
issued in consultation with the Ministry? Do not
Minister justify this ban? Will also
future provincial government banned the lectures
and assembly? '

These P. Orlovec 8 December 1903 pre-
Daval in the hall "National Home" in Trieste on
situation in Macedonia. The lecture had
purpose popularize Macedonian narodnoosvo-
bodilno fight and collect contributions for the Macedonian
ing refugees. At the lecture was
collected 210 crowns. ^ The newspapers have opened a rub-
riko "The Macedonian Refugee," "The malsedonske
Turkish victims of atrocity. " From 25 November 1903
to 21 February 1904 were collected 1065 crowns
and 92 kreutzers.

Contributions of Macedonian refugees were collected
in various ways. In the opening of the library in Gorizia
In Savinja collected to help
Macedonians. In Postojna was in early 1904
arranged a concert for the benefit of the Macedonians. 30th Janu-
ary are hosted Singing Society "Lipa" and there-
buraški Orchestra "Triglav" concert in Ljubljana
in. favor of refugees from Macedonia. Profit con-
CERT was 84 crowns, and he was dedicated to make-
Donetskiy Committee in Ljubljana. *

E 2 Macedonian workers in the construction of railways Klagenfurt to Trieste

Macedonian Committee in Ljubljana has repeatedly urgi-
ral with the government to approve its operation. But
provincial government has responded that it is not responsible
for it. The government has insisted on the fact that this is
case for action in favor of a foreign nation, and
you should call the Department of the Interior
Affairs in Vienna. The Committee has three telegrafično
asked the ministry to approve its operation.
Kooec January 1904, the Board received a response in
which the Ministry gether accounted for strict conditions.
First Harvesting is permitted only to persons who are de-
Elna government called on the documentary, 2 Gathering
is prohibited in churches, schools, offices and
power in, 3 Municipal offices should not be collected.
4th Cumulative figures give the provincial government in
Ljubljana, cast by "c. and cr. poslaništvu in
Istanbul, that bode for his civil agent
and its bodies or at the local-
pine worried 'for the appropriate distribution of the grants. "
The Committee then answered that ... "Hanging out, because
conditions are displayed, in particular paragraph 4, which we do not
warrant that the money gets collected in real
hands - not acceptable. "'

Due to ban the contributions sent by '
private persons. Most of them were sent by
Dr. intervention. Jenko, by sending Vla-
dimiru Kanazirevu. This, in his letter to-
I thank sent to 320 crowns, which is divided
among the poorest in Macedonia.

Correspondence between Macedonians Kanazirevom
and dr. Jenko was growing. Kana-
zirev in his letters describing the post-plastic
Stack in Macedonia and constantly ask for assistance
Macedonian refugees. Dr.. Jenko his
letter published in the daily newspapers with me-
nom, that the Slovenian people as better com-
know how to position the Macedonian population and it
the more help in his misery.

III.

Interest in Macedonia are "the Slovenes;
attracted the Macedonian refugees as a result of i
difficult economic and political conditions in its I
country were forced to look for work and help
in Slovenia in the period 1903-1906. In Slovenian;
daily press often come across reports and t
compassionate articles in their favor. Makedoinski be-j
gunci or employees, as they are called in the press, the j
most worked in the construction ždleznic, and that the HRU-1
šici in Biohinjski White, Bohinj and I
Jesenice, in the construction and Karavanke bohinj-j
European tunnel. I

CHRONICLE NEWSPAPER OF LOCAL HISTORY SLOVENIAN

All these workers have had for each other long and hard
life i> ot. Difficult economic pogojii in to-
Movin 9o an impact on their work-sjjo
cies. Later, their health
status also influenced the transition from moderate Macedonian
ment in sharp Slovenian alpine climate. Their-
Hovi organisms were also resistant to
the road leading to ill and were therefore dismissed with
of work. "

At the end of the 1903rd in the situation of the Macedonian
refugees seriously deteriorated. Since then, the rare
cases were then identified serious morbidity-
down into the typhoid, trachoma, and especially from the black
goats. The epidemic has spread počasii and cover all
site on which they worked Macedonian be-
gunci. There are taken with protective rate against on-
Far spread of smallpox. All Macedonian
workers have been vaccinated and they had to undergo
strict quarantine regime. For epidemic
was intrigued by the High Health Council
in Vienna, which is meeting on 23 January 1904 concluded
put two doctors and health inspectors
tor, these two are tasked to take care of health
medical condition of workers. * '

Spread of the epidemic among the Macedonian workers
served capitalist administrations sites (which
were of večinii German) that they dismiss
from work, or that those who have other, less-
jokes salary.

In the spring of 1905 we see a new characteristic
relationship to the Macedonian workers. Macedonian
workers who come to the site surrounding already-
leznice, they were forced to return home because
dohili not work. "Even though these people are -
writes člankar - more healthy and able as lazy
Italians, who are suspicious protežirajo here. Our
Slavic brothers from the south with jealousy
faces to watch how they throw the part ... "

While the light before the main diseases
cause for dismissal from work, it now emphasizes the poly-
a static moment. Capitalist administrations sites
it was not in the account to hire Slavic de-
ees. This attitude to the Macedonian workers
asimilatorske policy was part of the German and Italian-
Janské imperialism to the Slavs.

Difficult working conditions, in particular, the above mentioned
its causes forced-Macedonian refugees
workers at the end of 1903 and early 1906, the
left Slovenia.

Despite the economic and political yoke, which
by Slovenccjm invested avstrijskli ruling
class, the Slovenian people find opportunities to
to show its solidarity with the struggle of the Macedonian
nation for national liberation, that he com-
dations about their warm sympathy and that it slaughters in
difficult situation.

Macedonian refugees in Slovenia were in-
take heart. Innumerable examples of aid
Macedonian refugees when they have been called in to-
more difficult position. In Slovenia, the device with the SVO-
They conduct a strong impression. It tells us
Newspapers and surviving contemporaries, expressing
njili to warm sympathy.

At a time when the Slovenian and Macedonian nation
have been subjugated and nezedinjena have already been
moments by combine, about us enough
clearly illustrate these-only contributions to the echo of ma-
kedonske Ilindenske uprising in Slovenian.
TRAVOLTA is offline   Reply With Quote
Reply

Tags
macedonia, macedonians, new york times, newspaper, newspapers


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump