Macedonians noted in the international newspapers!

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • The LION will ROAR
  replied
  The Macedonian bloody wedding - Albanian crimes in Tetovo
  Alexandria gazette, March 24, 1897

  Leave a comment:


 • George S.
  replied
  definitely right there they threw some macedonians to the front lines to be used like canon fodder.

  Leave a comment:


 • lavce pelagonski
  replied
  This is not from a newspaper but the mini series The First World War
  In part 4 The First World War: Part 4: Jihad (1914 to 1916) they mention the Macedonians as one of the ethnic groups that made up the Turkish army. No Greek or Bulgar in sight, you would think that Solun would be full of them.

  At minute 7:36
  The First World War: Part 4: Jihad (1914 to 1916) - YouTube

  Leave a comment:


 • The LION will ROAR
  replied
  THE PROBLEM OF TURKEY.

  Evening Post, Volume LXXXII, Issue 73, 23 September 1911, Page 10  Leave a comment:


 • The LION will ROAR
  replied
  The Balkan Troubles

  Ashburton Guardian, Volume XXI, Issue 6063,
  09 September 1903. Page3

  Leave a comment:


 • TRAVOLTA
  replied
  ČASOPIS ZA SLOVENSKO KRAJEVNO ZGODOVINO KRONIKA

  Na zborovanju so se odločili — po iniciativi
  ljubljanskega župana Ivana Hribarja, da osnu-
  jejo poseben makedonski odbor z nalogo, da
  zbira pomoč za Makedonce in popularizira ma-
  kedonsko osvobodilno gibanje med slovenskim
  ljudstvom.

  Ta odbor se je sestal 4. decembra 1903. Za
  predsednika je bil izbran Vaso Petričič, za pod-
  predsednika Polakova in dr. Tavčarjeva, za taj-
  nika dr. Vladimir Ravnihar, a za njegovega na-
  mestnika Terezina dr. Jenkova, za blagajnika
  Alojzij Stare, za njegovega namestnika Ladislav
  Pečanka. Člani odljora so bili še: Berta dr. Tril-
  lerjeva, Ivan Hribar, dr. Andrej Karlin, dr. Aloj-
  zij Konalj, dr. Valentin Krisper, Fran Povše in
  Ivan Rozman. Odbor se je s proglasom obrnil
  na slovenski narod, v katerem je apeliral za
  zbiranje pomoči v korist makedonskih beguncev.
  Odbor se je obrnil tudi na vlado za odobritev
  svojega dela.^

  Solidarnost Siovencev z borbo makedonskega,
  ljudstva in zbiranje materialne pomoči v nje-
  govo korist pa nista bila v skladu z interesi
  avstrijskega dvora, ki je na razne načine skušal
  onemogočiti to humano dejanje slovenske jav-
  nosti in ljudstva.

  V začetku je vlada prepovedala predavanja o
  makedonskem osvobodilnem gibanju. Tako je
  5. decembra 1903 prepovedala predavanje novi-
  narja P. Orlovca o položaju v Makedoniji.^

  Prepoved predavanja O' položaju v Makedoniji
  je zelo revoltirala slovenski narod.

  Slovenski poslanci v kranjskem deželnem
  zboru so vložili interpelacijo proti prepovedi
  predavanja in poudarjali veliko zanimanje ljud-
  stva za predavanja in ogorčenje zaradi prepo-
  vedi. Interpelanti so vprašali: Ali je prepoved
  izdana v dogovoru z ministrstvom? Ali more
  minister opravičiti to prepoved? Ali bo tudi v
  bodoče deželna vlada prepovedala predavanja
  in zborovanja?'

  Omenjeni P. Orlovec je 8. decembra 1903 pre-
  daval v dvorani »Narodnega doma« v Trstu o
  položaju v Makedoniji. Predavanje je imelo
  namen popularizirati makedonsko narodnoosvo-
  bodilno borbo in zbirati prispevke za makedon-
  ske begunce. Na samem predavanju je bilo
  zbranih 210 kron.^ Tudi časopisi so odprli rub-
  riko »Za makedonske begunce«, »Za malsedonske
  žrtve turške krvoločnosti«. Od 25. novembra 1903
  do 21. februarja 1904 je bilo zbranih 1065 kron
  in 92 krajcarjev.

  Prispevke za makedonske begunce so zbirali
  na razne načine. Pri otvoritvi knjižnice v Gorici
  so v Savinjski dolini zbirali pomoč tudi za
  Makedonce. V Postojni je bil v začetku leta 1904
  prirejen koncert v korist Makedoncev. 30. janu-
  arja sta priredila pevsko društvo »Lipa« in tam-
  buraški orkester »Triglav« koncert v Ljubljani
  v .korist beguncev iz Makedonije. Dobiček kon-
  certa je znašal 84 kron ter je bil predan make-
  donskemu odboru v Ljubljani.*

  SL 2. Makedonski delavci pri gradnji železnice Celovec-Trst

  Makedonski odbor v Ljubljani je večkrat urgi-
  ral pri vladi, da odobri njegovo delovanje. Toda
  deželna vlada je odgovarjala, da ni pristojna
  za to. Vlada je vztrajala na tem, da gre v tem
  primeru za akcijo v korist tujega naroda in da
  se je treba obrniti na ministrstvo za notranje
  zadeve na Dunaju. Odbor je trikrat telegrafično
  prosil ministrstvo, da odobri njegovo delovanje.
  Kooec januarja 1904 je odbor dobil odgovor, v
  katerem je ministrstvo stavljalo stroge pogoje.
  1. Nabiranje je dovoljeno le osebam, ki jih de-
  želna vlada imenuje od predloženih, 2. Nabiranje
  je prepovedano v cerkvah, šolah, uradih in pri
  oblastvih, 3. Občinski uradi ne smejo zbirati.
  4. Nabrane zneske je izročiti deželni vladi v
  Ljubljani, ki jih odda »c. in kr. poslaništvu v
  Carigradu, ki bode po svojem civilnem agentu
  in njegovih organih oziroma po krajevnih od-
  borih skrbelo' za primerno razdelitev podpor«.
  Odbor je nato odgovoril, da ... »se razdruži, ker
  so stavljeni pogoji, zlasti točka 4, ki nam ne
  daje garancije, da pride nabrani denar v prave
  roke — nesprejemljivi«.'

  Zaradi prepovedi so prispevke pošiljali pO'
  privatnih osebah. Največ jih je bilo poslanih po
  posredovanju dr. Jenkove, ki jih je pošiljala Vla-
  dimiru Kanazirevu. Ta se v svojem pismu za-
  hvaljuje za poslanih 320 kron, ki jih je razdelil
  med najbolj revne v Makedoniji.

  Dopisovanje med Makedoncem Kanazirevom
  in dr. Jenkovo je bilo vedno pogostejše. Kana-
  zirev je v svojih pismih plastično opisoval po-
  ložaj v Makedoniji in stalno prosil pomoči za
  makedonske begunce. Dr. Jenkova je njegova
  pisma objavljala v dnevnem časopisju z name-
  nom, da bi slovensko ljudstvo čim bolje spo-
  znalo položaj makedonskega prebivalstva in mu
  tem bolj pomagalo v njegovi bedi.

  III.

  Zanimanje za Makedonijo sO' pri Slovencih ;
  vzbudili tudi makedonski begunci, ki so zaradi i
  težkih ekonomskih in političnih pogojev v svoji I
  domovini bili prisiljeni iskati delo in pomoč
  tudi v Sloveniji v letih 1903—1906. V slovenskem ;
  dnevnem tisku pogosto naletimo na poročila in t
  sočutne članke v njihovo korist. Makedoinski be- j
  gunci ali delavci, kot jih imenujejo v tisku, so j
  največ delali pri gradnji ždleznic, in to na Hru-1
  šici, v Biohinjski Beli, Bohinjski Bistrici in na I
  Jesenicah, pri gradnji karavanškega in bohinj- j
  skega predora. I

  KRONIKA ČASOPIS ZA SLOVENSKO KRAJEVNO ZGODOVINO

  Vsi ti delavci so imeli za sabo dolgo in težko
  življenjsko i>ot. Težki ekonomski pogojii v do-
  movini 9o vplivali tudi na njihovo delovno sjjo-
  sobnost. Kasneje pa je na njihovo zdravstveno
  stanje vplival tudi prehod iz zmernega makedon-
  skega v ostro slovensko alpsko podnebje. Nji-
  hovi organizmi niso bili tako odporni, zaradi
  česar so cesto zboleli in bili zato odpuščeni z
  dela."

  Konec 1903. leta se je položaj makedonskih
  beguncev resno poslabšal. Od do tedaj redkih
  primerov so bila takrat ugotovljena resna obo-
  lenja od tifusa, trahoma in posebno od črnih
  koz. Epidemija se je počasii širila in zajela vsa
  gradbišča, na katerih so delali makedonski be-
  gunci. Tam so podvzeli zaščitne mere proti na-
  daljnjemu širjenju črnih koz. Vsi makedonski
  delavci so bili cepljeni in morali so se podvreči
  strogemu karantenskemu režimu. Za epidemijo
  se je zainteresiral tudi visoki zdravstveni svet
  na Dunaju, ki je na seji 23. januarja 1904 sklenil
  postaviti dva zdravnika kot zdravstvena inšpek-
  torja; ta dva sta imela nalogo skrbeti za zdrav-
  stveno stanje delavcev.*'

  Širjenje epidemije med makedonskimi delavci
  je služilo kapitalističnim upravam gradbišč (ki
  so bile po večinii nemške), da so jih odpuščale
  z dela ali pa da so tistim, ki so ostali, zmanj-
  šale plače.

  Spomladi leta 1905 opazimo novo značilno
  razmerje do makedonskih delavcev. Makedonski
  delavci, ki so prišli na gradbišča bohinjske že-
  leznice, so bili prisiljeni vrniti se domov, ker
  niso dohili zaposlitve. »Čeprav so ti ljudje —
  piše člankar — bolj zdravi in sposobni kot leni
  Italijani, ki jih tukaj sumljivo protežirajo. Naši
  bratje iz slovanskega juga morajo z žalostnim
  obrazom gledati, kako jih mečejo z dela ...«

  Medtem ko so bila prej lahka obolenja glavni
  vzrok za odpuste z dela, se sedaj poudarja poli-
  tični moment. Kapitalističnim upravam gradbišč
  ni šlo v račun, da bi zaposlovale slovanske de-
  lavce. Ta odnos do makedonskih delavcev je
  bil del asimilatorske politike nemškega in itali-
  janskega imperializma do Slovanov.

  Težki delovni pogoji, predvsem pa zgoraj ome-
  njeni vzroki so prisilili makedonske begunce-
  delavce že konec 1903 in v začetku 1906, da
  zapuste Slovenijo.

  Kljub ekonomskemu in političnemu jarmu, ki
  ga je Slovenccjm nalagal avstrijskli vladajoči
  razred, je slovenski narod našel možnosti, da
  pokaže svojo solidarnost z borbo makedonskega
  naroda za nacionalno osvoboditev, da mu spo-
  roči svoje tople simpatije in da mu pomore v
  težkem položaju.

  Makedonski begunci so bili v Sloveniji pri-
  srčno sprejeti. Neštevilni so primeri pomoči
  makedonskim beguncem, ko so bili le-ti v naj-
  težjem položaju. V Sloveniji so napravili s svo-
  jim vedenjem močan vtis. O tem nam govore
  dnevni tisk in preživeli sodobniki, ki izražajo
  do njili tople simpatije.

  V času, ko sta slovenski in makedonski narod
  bila še podjarmljena in nezedinjena, so že bili
  momenti, ki so jih združevali; o tem nam dovolj
  zgovorno pričajo ti-le prispevki k odmevu ma-
  kedonske Ilindenske vstaje na Slovenskem.

  google translate

  Journal for SLOVENIAN LOCAL HISTORY CHRONICLE

  At the assembly they decided - after Initiative
  Ljubljana mayor Ivan Hribar, that osnu-
  Macedonian eat a special committee with a mandate to
  gather support for the Macedonians and popularizing ma-
  kedonsko Liberation Movement during the Slovenian
  people.

  This committee met on 4 December 1903rd For
  President was chosen Vaso Petričič for under-
  President Polakova et al. Tavčarjeva for tie-
  Dr. compartment. Vladimir Ravnihar, but for his in-
  tor Dr. Terezin. Jenko, for treasurer
  Alojzij old, his deputy Ladislav
  Pecanka. Odljora members were: Dr. Berta. Three-
  propeller, Ivan Hribar, MD. Andrej Karlin, MD. Aloe-
  Konalj desk audits, dr. Valentin Krisper, Denis and Fran
  Ivan Rozman. The Committee has turned to proglasom
  the Slovenian nation, in which he appealed for
  collecting aid to Macedonian refugees.
  The Committee has also turned to the government for approval
  their work. ^

  Siovencev solidarity with the struggle of the Macedonian,
  people and material assistance in the collection it-
  speaks benefit but were not in the interests of
  Austrian court, which in many ways tried
  disable this humane act of Slovenian public
  and of the people.

  In the beginning, the government banned the lectures on
  Macedonian liberation movement. Thus, the
  5th December 1903 banned the new lecture-
  official veterinarian P. Orlovca on the situation in Macedonia. ^

  Prohibition lecture on 'the situation in Macedonia
  is very revoltirala Slovenian nation.

  Slovenian MPs in the regional provincial
  Assembly submitted the interpellation against ban
  lectures and emphasized many people's interest-
  tion of lectures and outrage at the prohibited-
  studies. Interpelanti was asked: Does the prohibition
  issued in consultation with the Ministry? Do not
  Minister justify this ban? Will also
  future provincial government banned the lectures
  and assembly? '

  These P. Orlovec 8 December 1903 pre-
  Daval in the hall "National Home" in Trieste on
  situation in Macedonia. The lecture had
  purpose popularize Macedonian narodnoosvo-
  bodilno fight and collect contributions for the Macedonian
  ing refugees. At the lecture was
  collected 210 crowns. ^ The newspapers have opened a rub-
  riko "The Macedonian Refugee," "The malsedonske
  Turkish victims of atrocity. " From 25 November 1903
  to 21 February 1904 were collected 1065 crowns
  and 92 kreutzers.

  Contributions of Macedonian refugees were collected
  in various ways. In the opening of the library in Gorizia
  In Savinja collected to help
  Macedonians. In Postojna was in early 1904
  arranged a concert for the benefit of the Macedonians. 30th Janu-
  ary are hosted Singing Society "Lipa" and there-
  buraški Orchestra "Triglav" concert in Ljubljana
  in. favor of refugees from Macedonia. Profit con-
  CERT was 84 crowns, and he was dedicated to make-
  Donetskiy Committee in Ljubljana. *

  E 2 Macedonian workers in the construction of railways Klagenfurt to Trieste

  Macedonian Committee in Ljubljana has repeatedly urgi-
  ral with the government to approve its operation. But
  provincial government has responded that it is not responsible
  for it. The government has insisted on the fact that this is
  case for action in favor of a foreign nation, and
  you should call the Department of the Interior
  Affairs in Vienna. The Committee has three telegrafično
  asked the ministry to approve its operation.
  Kooec January 1904, the Board received a response in
  which the Ministry gether accounted for strict conditions.
  First Harvesting is permitted only to persons who are de-
  Elna government called on the documentary, 2 Gathering
  is prohibited in churches, schools, offices and
  power in, 3 Municipal offices should not be collected.
  4th Cumulative figures give the provincial government in
  Ljubljana, cast by "c. and cr. poslaništvu in
  Istanbul, that bode for his civil agent
  and its bodies or at the local-
  pine worried 'for the appropriate distribution of the grants. "
  The Committee then answered that ... "Hanging out, because
  conditions are displayed, in particular paragraph 4, which we do not
  warrant that the money gets collected in real
  hands - not acceptable. "'

  Due to ban the contributions sent by '
  private persons. Most of them were sent by
  Dr. intervention. Jenko, by sending Vla-
  dimiru Kanazirevu. This, in his letter to-
  I thank sent to 320 crowns, which is divided
  among the poorest in Macedonia.

  Correspondence between Macedonians Kanazirevom
  and dr. Jenko was growing. Kana-
  zirev in his letters describing the post-plastic
  Stack in Macedonia and constantly ask for assistance
  Macedonian refugees. Dr.. Jenko his
  letter published in the daily newspapers with me-
  nom, that the Slovenian people as better com-
  know how to position the Macedonian population and it
  the more help in his misery.

  III.

  Interest in Macedonia are "the Slovenes;
  attracted the Macedonian refugees as a result of i
  difficult economic and political conditions in its I
  country were forced to look for work and help
  in Slovenia in the period 1903-1906. In Slovenian;
  daily press often come across reports and t
  compassionate articles in their favor. Makedoinski be-j
  gunci or employees, as they are called in the press, the j
  most worked in the construction ždleznic, and that the HRU-1
  šici in Biohinjski White, Bohinj and I
  Jesenice, in the construction and Karavanke bohinj-j
  European tunnel. I

  CHRONICLE NEWSPAPER OF LOCAL HISTORY SLOVENIAN

  All these workers have had for each other long and hard
  life i> ot. Difficult economic pogojii in to-
  Movin 9o an impact on their work-sjjo
  cies. Later, their health
  status also influenced the transition from moderate Macedonian
  ment in sharp Slovenian alpine climate. Their-
  Hovi organisms were also resistant to
  the road leading to ill and were therefore dismissed with
  of work. "

  At the end of the 1903rd in the situation of the Macedonian
  refugees seriously deteriorated. Since then, the rare
  cases were then identified serious morbidity-
  down into the typhoid, trachoma, and especially from the black
  goats. The epidemic has spread počasii and cover all
  site on which they worked Macedonian be-
  gunci. There are taken with protective rate against on-
  Far spread of smallpox. All Macedonian
  workers have been vaccinated and they had to undergo
  strict quarantine regime. For epidemic
  was intrigued by the High Health Council
  in Vienna, which is meeting on 23 January 1904 concluded
  put two doctors and health inspectors
  tor, these two are tasked to take care of health
  medical condition of workers. * '

  Spread of the epidemic among the Macedonian workers
  served capitalist administrations sites (which
  were of večinii German) that they dismiss
  from work, or that those who have other, less-
  jokes salary.

  In the spring of 1905 we see a new characteristic
  relationship to the Macedonian workers. Macedonian
  workers who come to the site surrounding already-
  leznice, they were forced to return home because
  dohili not work. "Even though these people are -
  writes člankar - more healthy and able as lazy
  Italians, who are suspicious protežirajo here. Our
  Slavic brothers from the south with jealousy
  faces to watch how they throw the part ... "

  While the light before the main diseases
  cause for dismissal from work, it now emphasizes the poly-
  a static moment. Capitalist administrations sites
  it was not in the account to hire Slavic de-
  ees. This attitude to the Macedonian workers
  asimilatorske policy was part of the German and Italian-
  Janské imperialism to the Slavs.

  Difficult working conditions, in particular, the above mentioned
  its causes forced-Macedonian refugees
  workers at the end of 1903 and early 1906, the
  left Slovenia.

  Despite the economic and political yoke, which
  by Slovenccjm invested avstrijskli ruling
  class, the Slovenian people find opportunities to
  to show its solidarity with the struggle of the Macedonian
  nation for national liberation, that he com-
  dations about their warm sympathy and that it slaughters in
  difficult situation.

  Macedonian refugees in Slovenia were in-
  take heart. Innumerable examples of aid
  Macedonian refugees when they have been called in to-
  more difficult position. In Slovenia, the device with the SVO-
  They conduct a strong impression. It tells us
  Newspapers and surviving contemporaries, expressing
  njili to warm sympathy.

  At a time when the Slovenian and Macedonian nation
  have been subjugated and nezedinjena have already been
  moments by combine, about us enough
  clearly illustrate these-only contributions to the echo of ma-
  kedonske Ilindenske uprising in Slovenian.

  Leave a comment:


 • The LION will ROAR
  replied


  A Greek news paper, 1905
  Our people and our Slavic language are named - Macedonian


  Could someone confirm this and what it actually says....?

  Leave a comment:


 • The LION will ROAR
  replied


  SAN Francisco 1903
  The Macedonians Committee is about to issue a Manifesto proclaiming the independence of Macedonia

  Leave a comment:


 • The LION will ROAR
  replied

  Leave a comment:


 • The LION will ROAR
  replied
  The Persecuted Macedonians - London

  Leave a comment:


 • The LION will ROAR
  replied


  Varity of Languages - Argas (Melbourne VIC) Wednesday 2 August 1933 p2

  Leave a comment:


 • The LION will ROAR
  replied
  The Canberra Times

  Leave a comment:


 • The LION will ROAR
  replied


  The Canberra Times 1944

  Leave a comment:


 • The LION will ROAR
  replied


  Cape Vincent Eagle 1902

  Leave a comment:


 • The LION will ROAR
  replied

  Leave a comment:

Working...
X