Krste Petkov Misirkov - The Macedonian

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts
 • Liberator of Makedonija
  Senior Member
  • Apr 2014
  • 1597

  #46
  The only Macedonian Slavs who played a leading part in the Uprising were those who called themselves Bulgarians.

  This statement by Misirkov always confuses me because it contradicts the knowledge we have of the leaders of Ilinden. Misirkov also knocks Ilinden for not being a general Macedonian uprising and only being made-up of Exarchists, which also contradicts knowledge that the VMRO trancended church lines and nationalities

  Clarification on this?
  I know of two tragic histories in the world- that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented.

  Comment

  • vicsinad
   Senior Member
   • May 2011
   • 2337

   #47
   Originally posted by Liberator of Makedonija View Post
   The only Macedonian Slavs who played a leading part in the Uprising were those who called themselves Bulgarians.

   This statement by Misirkov always confuses me because it contradicts the knowledge we have of the leaders of Ilinden. Misirkov also knocks Ilinden for not being a general Macedonian uprising and only being made-up of Exarchists, which also contradicts knowledge that the VMRO trancended church lines and nationalities

   Clarification on this?
   You must remember that Macedonians like Sandanski, Toshev, Delchev and others were against the revolution taking place when it did. However, those from SMAC (the external committee) that managed to infiltrate the internal committee found an opening (such as with the mass arrests of IMRO's leaders in 1901/1902). It was they who really called for and initiated the uprising.

   This may be, in part, what Misirkov is talking about.

   Comment

   • VMRO
    Senior Member
    • Sep 2008
    • 1462

    #48
    Originally posted by vicsinad View Post
    You must remember that Macedonians like Sandanski, Toshev, Delchev and others were against the revolution taking place when it did. However, those from SMAC (the external committee) that managed to infiltrate the internal committee found an opening (such as with the mass arrests of IMRO's leaders in 1901/1902). It was they who really called for and initiated the uprising.

    This may be, in part, what Misirkov is talking about.

    Vic is correct, the Central Committee with the likes of Ivan Gavranov (of Bulgarian nationality) was compromised and an early uprising was called with false pretenses that Bulgaria will swoop in right away and help Macedonia be liberated upon the firing of the first gun.

    The uprising was ill equipped and Pere Toshev and other Macedonians were openly against the call for an early uprising.

    The above happened when most of the VMRO leaders were in jail at the time.
    Verata vo Mislite, VMRO vo dushata, Makedonia vo Srceto.

    Vnatreshna Makedonska Revolucionerna Organizacija.

    Comment

    • Liberator of Makedonija
     Senior Member
     • Apr 2014
     • 1597

     #49
     Interesting, thanks for the clarification!

     I know the Gorna Dzumaja Uprising a year prior was instigated the SMC (as a proxy of Sofia) in an effort to disrupt the revolutionary movement and force the VMRO into a premature uprising. I read that after the SMC's dissolution, many of its members became part of the Centralist faction of VMRO and that's apparently where the Vrhovism in the committee began to first develop.
     I know of two tragic histories in the world- that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented.

     Comment

     • Liberator of Makedonija
      Senior Member
      • Apr 2014
      • 1597

      #50
      Originally posted by Bratot View Post
      Sergej Misirkov wrote the introduction to the only surviving manuscript of his father Krste P. Misirkov which also represent his autobiography, titled "Memories and impressions".
      This material thanks to Dr. Sergej Misirkov was delivered during his visit to the People's Republic of Macedonia in 1956.

      His introductory note in the work of Krste P. Misirkov should encourage the Macedonian institutions to initiate a search for the remaining works and documents related to his work.


      The document is available only in Macedonian version, I welcome every contribution for translating the whole:


      Pozdrav
      This is a dead link now. Anyone know where to view it or are able to summarise it?
      I know of two tragic histories in the world- that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented.

      Comment

      • VMRO
       Senior Member
       • Sep 2008
       • 1462

       #51
       Потрага по Мисирков       Сергеј Мисирков го напишал воведот во единствениот зачуван ракопис од неговиот татко Крсте П. Мисирков кои воедно претставуваат негова автобиографија под наслов „Спомени и впечатоци“. Овој материјал благодарение на Д-р Сергеј Мисирков бил предаден при неговата посета на Народна Република Македонија во 1956 година.

       Оваа негова воведна белешка во делото на Крсте П. Мисирков треба да ги поттикне македонските институции да иницираат потрага по преостанатите негови дела и документите поврзани со неговата дејност.

       „Животот и дејноста на Крсте П. Мисирков досега не се проушувани доследно и систематски. Познати се некои негови творби, меѓу кои, се разбира, на прво место е книгата „За македонцките работи“. Познати се и некои поважни моменти од неговата биографија, од раѓањето до смртта. Сепак ред моменти од неговата општествено-политичка дејност досега останале непознати не само за широките кругови, но и за специјалистите, кои поопширно и подробно го проучуваат животот и творештвото на овој виден Македонец.

       Сфаќајќи ја неопходноста за зачувување податоците за својата општествено-политичка дејност, Мисирков во 1923 г. решил да напише нешто како автобиографија, но ја замислувал во пошироки рамки, да би можел сестрано да ги одрази настаните од крајот на минатиот век и првите две децении од сегашниот, сврзани со судбината на неговата татковина. Тој ја започнува таа автобиографија, но не успева да ја оствари својата замисла. Во она време – годините пред неговата предвремена смрт – тој се занимава со пишување на актуелни статии што му причинуваат ред непријатности и расправии. Неговата фамилија е во незадоволувачка материјална состојба – четирите члена од фамилијата се издржуваат само од неговата скромна плата, без никакви други приходи од страна. Треба да подвлечеме дека ред негови статии, публикувани во периодот 1923-1925 година, останаа нехонорирани, според тогашната практика на весниците и списанијата. Тоа, се разбира, го депримира Мисиркова и не му даде можност да се посвети на замислената од него работа. Од друга страна тогашната негова возраст (48 години) и редовниот, умерен живот што го водеше ( тој никогаш не пушеше и не употребуваше никакви алкохолни пијалоци), воопшто не му дозволуваа да претполага дека фактички неговите дни се изброени и дека тој никогаш нема да успее да го заврши замислениот труд.

       Некои луѓе се склони да го обвинуваат Мисиркова во недоследност на неговите погледи на животот, за промени во нив, и дури во конечно откажување од своите идеи за македонската националност и македонскиот јазик. Но, тоа е сосем неправилно. И покрај сето тоа, во текот на целиот негов живот како црвена нитка минува неговото остро чувство за припадност кон македонскиот народ, а различните, божем недоследни постапки, исклучиво се резултат на различните услови во кои се наоѓала балканската политика. При секој погоден момент тој отворено или прикриено ја подвлекувал својата припадност токму кон македонскиот, а не кон бугарскиот народ. Така, на пример, во својата дописка од Карлово за одржаното таму предавање предавање од писателот Константин Мустафов, во која се разгледуваат некои карактеристични за бугарскиот народ недостатоци, Мисирков пишува: „... Ако меѓу нас има луѓе кои велат оти кога не би била Македонија и македонското прашање Бугарија ќе направеше вонредно многу, Македонците со не помалку право би можеле да кажат и Македонија немаше толку жестоко да пострада ако во Бугарија националниот развиток беше подобар и ако не би страдал од недостатоците што ги изнесе г. Мустафов. ( В.„Мир“, бр.7432, од 30.iii.1925 година).

       Публикувањето на почетокот од автобиографијата на К. Мисирков може да го постави на дневен ред прашањето за систематското проучување на неговата биографија, за откривање на негови непознати творби и статии ( како на пример првиот број на „Вардар“), ред негови дописки од Балканската војна во одески и киевски весници, чиј кореспондент беше тој од декември 1912 до март 1913 година, и други, потоа меморандумите што ги исплаќал до руското министерство на надворешни работи и др.

       Најпосле би било интересно пронаоѓањето и распрашувањето на некои постари луѓе за животот на Миситкова во Битола во 1902 – 1903 година (возможно е некои од тогашните неговите ученици да се живи), за неговиот живот во Одеса и Кишинев, или за последните години во Бугарија.

       Ако не се лажам, во 1920 година К. Мисирков беше решил да направи обид да постапи на учителска работа во Југославија ( тогаш уште кластво СХС), за да може да биде поблизу до Македонија, ако не и во самата Македонија, и ги беше испратил своите документи, заедно со универзитетската диплома, до Министерството на народната просвета во Белград. Тој не доби одговор на своето барање, не му беа вратени документите, така што и сега постои макар и најмала можност тие документи уште да се во некоја од старите министерски архиви.

       Ете такви прашања поставува публикувањето на почетокот од автобиографијата на К. Мисирков, која меѓу другото, претставува и единствен зачуван досега негов ракопис.“

       Запишал Сергеј К. Мисирков.
       Verata vo Mislite, VMRO vo dushata, Makedonia vo Srceto.

       Vnatreshna Makedonska Revolucionerna Organizacija.

       Comment

       • Liberator of Makedonija
        Senior Member
        • Apr 2014
        • 1597

        #52
        Originally posted by VMRO View Post
        Потрага по Мисирков        Сергеј Мисирков го напишал воведот во единствениот зачуван ракопис од неговиот татко Крсте П. Мисирков кои воедно претставуваат негова автобиографија под наслов Спомени и впечатоци. Овој материјал благодарение на Д-р Сергеј Мисирков бил предаден при неговата посета на Народна Република Македонија во 1956 година.

        Оваа негова воведна белешка во делото на Крсте П. Мисирков треба да ги поттикне македонските институции да иницираат потрага по преостанатите негови дела и документите поврзани со неговата дејност.

        Животот и дејноста на Крсте П. Мисирков досега не се проушувани доследно и систематски. Познати се некои негови творби, меѓу кои, се разбира, на прво место е книгата За македонцките работи. Познати се и некои поважни моменти од неговата биографија, од раѓањето до смртта. Сепак ред моменти од неговата општествено-политичка дејност досега останале непознати не само за широките кругови, но и за специјалистите, кои поопширно и подробно го проучуваат животот и творештвото на овој виден Македонец.

        Сфаќајќи ја неопходноста за зачувување податоците за својата општествено-политичка дејност, Мисирков во 1923 г. решил да напише нешто како автобиографија, но ја замислувал во пошироки рамки, да би можел сестрано да ги одрази настаните од крајот на минатиот век и првите две децении од сегашниот, сврзани со судбината на неговата татковина. Тој ја започнува таа автобиографија, но не успева да ја оствари својата замисла. Во она време годините пред неговата предвремена смрт тој се занимава со пишување на актуелни статии што му причинуваат ред непријатности и расправии. Неговата фамилија е во незадоволувачка материјална состојба четирите члена од фамилијата се издржуваат само од неговата скромна плата, без никакви други приходи од страна. Треба да подвлечеме дека ред негови статии, публикувани во периодот 1923-1925 година, останаа нехонорирани, според тогашната практика на весниците и списанијата. Тоа, се разбира, го депримира Мисиркова и не му даде можност да се посвети на замислената од него работа. Од друга страна тогашната негова возраст (48 години) и редовниот, умерен живот што го водеше ( тој никогаш не пушеше и не употребуваше никакви алкохолни пијалоци), воопшто не му дозволуваа да претполага дека фактички неговите дни се изброени и дека тој никогаш нема да успее да го заврши замислениот труд.

        Некои луѓе се склони да го обвинуваат Мисиркова во недоследност на неговите погледи на животот, за промени во нив, и дури во конечно откажување од своите идеи за македонската националност и македонскиот јазик. Но, тоа е сосем неправилно. И покрај сето тоа, во текот на целиот негов живот како црвена нитка минува неговото остро чувство за припадност кон македонскиот народ, а различните, божем недоследни постапки, исклучиво се резултат на различните услови во кои се наоѓала балканската политика. При секој погоден момент тој отворено или прикриено ја подвлекувал својата припадност токму кон македонскиот, а не кон бугарскиот народ. Така, на пример, во својата дописка од Карлово за одржаното таму предавање предавање од писателот Константин Мустафов, во која се разгледуваат некои карактеристични за бугарскиот народ недостатоци, Мисирков пишува: ... Ако меѓу нас има луѓе кои велат оти кога не би била Македонија и македонското прашање Бугарија ќе направеше вонредно многу, Македонците со не помалку право би можеле да кажат и Македонија немаше толку жестоко да пострада ако во Бугарија националниот развиток беше подобар и ако не би страдал од недостатоците што ги изнесе г. Мустафов. ( В.Мир, бр.7432, од 30.iii.1925 година).

        Публикувањето на почетокот од автобиографијата на К. Мисирков може да го постави на дневен ред прашањето за систематското проучување на неговата биографија, за откривање на негови непознати творби и статии ( како на пример првиот број на Вардар), ред негови дописки од Балканската војна во одески и киевски весници, чиј кореспондент беше тој од декември 1912 до март 1913 година, и други, потоа меморандумите што ги исплаќал до руското министерство на надворешни работи и др.

        Најпосле би било интересно пронаоѓањето и распрашувањето на некои постари луѓе за животот на Миситкова во Битола во 1902 1903 година (возможно е некои од тогашните неговите ученици да се живи), за неговиот живот во Одеса и Кишинев, или за последните години во Бугарија.

        Ако не се лажам, во 1920 година К. Мисирков беше решил да направи обид да постапи на учителска работа во Југославија ( тогаш уште кластво СХС), за да може да биде поблизу до Македонија, ако не и во самата Македонија, и ги беше испратил своите документи, заедно со универзитетската диплома, до Министерството на народната просвета во Белград. Тој не доби одговор на своето барање, не му беа вратени документите, така што и сега постои макар и најмала можност тие документи уште да се во некоја од старите министерски архиви.

        Ете такви прашања поставува публикувањето на почетокот од автобиографијата на К. Мисирков, која меѓу другото, претставува и единствен зачуван досега негов ракопис.

        Запишал Сергеј К. Мисирков.
        Interesting read. Thanks VMRO.
        I know of two tragic histories in the world- that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented.

        Comment

        • VMRO
         Senior Member
         • Sep 2008
         • 1462

         #53
         Misirkov was ahead of his time while many we're being brainwashed by either the Excharate or Patriarchist church schools.

         Verata vo Mislite, VMRO vo dushata, Makedonia vo Srceto.

         Vnatreshna Makedonska Revolucionerna Organizacija.

         Comment

         • Risto the Great
          Senior Member
          • Sep 2008
          • 15660

          #54
          He was most certainly an intellectual.
          I would say the only failure here was looking for others (such as the Ottomans) to officially recognise them as anything. But they were different times and the notion of "nationality" was still developing. Difficult to judge him harshly.
          Risto the Great
          MACEDONIA:ANHEDONIA
          "Holding my breath for the revolution."

          Hey, I wrote a bestseller. Check it out: www.ren-shen.com

          Comment

          • Liberator of Makedonija
           Senior Member
           • Apr 2014
           • 1597

           #55
           Originally posted by VMRO View Post
           Misirkov was ahead of his time while many we're being brainwashed by either the Excharate or Patriarchist church schools.

           Source for this?

           Misirkov understood that an independent church was key at that time for safeguarding the Macedonian identity. Church politics wreaked havoc on our ancestors.
           I know of two tragic histories in the world- that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented.

           Comment

           • VMRO
            Senior Member
            • Sep 2008
            • 1462

            #56
            Originally posted by Liberator of Makedonija View Post
            Source for this?

            Misirkov understood that an independent church was key at that time for safeguarding the Macedonian identity. Church politics wreaked havoc on our ancestors.
            Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe p. 138
            Verata vo Mislite, VMRO vo dushata, Makedonia vo Srceto.

            Vnatreshna Makedonska Revolucionerna Organizacija.

            Comment

            Working...
            X