Macedonian Dialects and Accents

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts
 • Soldier of Macedon
  Senior Member
  • Sep 2008
  • 13670

  Macedonian Dialects and Accents

  Below are some stories from different Macedonian regions recorded by Kuzman Shapkarev in the early 1890's. Aside from the cultural value, they are particularly interesting because they also exhibit the accent of each word with marks above the relevant vowels. Keep in mind that many in Macedonia by that point were subjected to literary Bulgarian via the Exarchate, including Shapkarev, which may have had an impact on how he transliterated the stories into text. Also, the person that converted the texts in soft copy format may have made some spelling mistakes, but overall, it looks OK. As we have Macedonians with origins from various regions here on our forum, it would be interesting to know how far (if at all) their current way of speech has departed from what it (presumably) once was over 120 years ago.

  From the Kichevo region:
  Едно врме си бѝло едно дте и сенно врме си ншло ден рел стр, стр доден. С смѝлило з него и си го зло дма. Тмо зѝмата си го прернило. Кога дшла прлет, крѝлята на релот му се поднвиле и му ркло дтето: Айде сга й си кай другрите, зашчо мйш да си лташ вке. Орелот се зардуал и му ркол на дтето: Арно, туку тѝ тлку дбро ми стри, а я̀ шч добро да ти нпраам? Дтето му ркло: Шчо к мойш тѝ, рел, да ми стриш? Орелот отгорил: Скѝнги ми едно прце от крѝлово и скрѝ си го. Коа ке вѝдиш нкоа мка чỳкни го мегю дв кмчиня, я̀ ке ти дйда — и си лтнал. Псле дтето кинѝсало да си брат ксмет. Одеки покрай една рка, вѝдело еден чек, кай се мѝслит на бргот от рката, а еден влк го дмнит тзади, и му вѝкнало: Побртиме! ке т’ѝзеет влкот! И тй, чклю̀м, се фъ̀рлил во рката. Влкот си пбегнал, а дтето си ело пк по птот. Млу п-тамо, вѝдело покрай рката една гоолема рѝба, изофъ̀рлена от вдата и та, како си бѝло жалито, я потỳрнало со стпчето во рката. Та се завъртила и му ркла: Шч сакаш да ти дам за та дбро, шчо ми стри? Дтето ркло: Шч добро мжам да скам от рѝба? Та му ркла: Навди се, пречи ми едно от крѝлява и чувй си го, а коа ке ти птребам, чукни го мегю две кмчиня, и я̀ ке ти дйда н помош.
  From the Debar region:
  Имало една лмия и три юнаци. Юнците тишле во грата, а во кỳкята остиле саде едно ммиче и едно мче. Момѝчето, метеки, ншло едно зрнце грйзе и мчето му ркло: Дай и мне от грйзето, ако н, кя ти го изпмока гнот. Мчето му го изпомкало гнот и момѝчето шло у ламѝята и на ламчѝнята им ркло: Дайте ми мрва гон. Ламчѝнята му ркле: Нмой кỳчко; мйка ѝмат сѝнците брени. Момѝчето им ркло: Ако дойдет, не ви ’и пзинат, скоршѝте ми от сѝте по мрва. И ламчѝнята му скршиле. Момѝчето си шло дма, а клбчето му остнало у ламѝята. Ламѝята дшла и го вѝдела клбчето, та рекла: Кой дойде? Ламчѝнята й ркле: Никой н дойде. Ламѝята го зла клбчето и го вѝла, вѝла, та шла до вртата от момѝчето и вѝкнала: Отврите. Момѝчето ркло: Не отвраме. Ламѝята ркла: Пушчи го прстето млово. Момѝчето го пỳшчило. Ламѝята го уксала и момѝчето ỳмрело.
  From the Ohrid region:
  Едно врме ден цар сакешчем да рзберит дали ѝмат во столнѝната му умн чоек, намѝслил да стрит дна ѝтрос: — Пвикал стрците и голмците грцки и им нръчал да му днесет три двойки трỳдни, и ’и зплашил ако до трѝ дни не изплнеет црската му пеля, да им змит глйте. Стрците и голмците смяни от чуднотата црска пеля и уплшени от лшото нгоо заплшвенье со смъ̀рт, си шле свкой дма замѝслени, загрѝжени и попрени, кко во трѝ дни да изплнеет тквата црска пеля? — Къй да найдеет три двойки трỳдни? Тоа, шчо нмойт да бѝдит нѝкога или, ако н ке им се змеет глите и, от грѝжа не мжеле ни лб да ядеет нито им се прогорвело, а смо си млчеле и си се мѝслеле. Еден т ними ѝмал трѝ кри, неомъ̀жени ушче, — двойки. Ко го вѝделе ттка си тка згрижен и мнгу змислен, крки му го опѝтвеле: Тате, шчо лку ов дни си змислен и згрижен? Да не не псака нкой, та нмаш со шчо да н мъжиш? Тка му влеле първите дв, по-голмите. А най-млата мнгу му се торил да й кжит, шчо мъка и шч грижаа ѝмат.
  From the Veles region:
  Кỳла грди цъ̀рна арпина край Църн море. Грдил я̀ ткмо двет гдини, па му вѝка втер т море: Зашчо грдиш, цъ̀рна арпино, кỳла двет гдини, коа нмаш лѝка спроти тбе? Цъ̀рна арпина отговра на втер църномрски: Мя лѝка йе у Царѝграда, у цар Мỳрата, я̀ ке му зма дната крка. Па си прти цъ̀рна арпина на цра Мỳрата у Царѝграда цъ̀рна кнѝга, бло пѝсмо: Да гтвиш, цру, за ѝляда и петстотин дỳши свтови гзба, ке ти дйда, да ти зма твята мѝла крка. Цар Мурат си пе цъ̀рна кнѝга, па си плче и си мѝсли, кко да први. Па му ткна, хбер да си стри на Марко Крле у Прѝлепа грда: Те млам, Крали Мрко, да дйдиш, да ми куртỳлисаш мѝлата крка от цъ̀рна арпина, ке ти ддам двет твара хзно и двет твара блго. Мрко Крле му отгваря на цра Мỳрата: Н бери гйле, цру, нка дйде цъ̀рна арпина у Царѝграда, тѝ да му я̀ ддеш твята мѝла крка. Я ке го чкам у Прѝлепа грда; ке сдам у лдна мана. Кога ке мѝне цъ̀рна арпина, я̀ ке го прчекам, ке му я̀ зма невстата и ке ти я̀ врата нзад крка ти.
  From the Bitola region:
  Еден стрец тиде една нкь да крдит крỳши. Се кчил на дъ̀рвото и шч-туку втил да брит, една мчка дшла и тя да я̀дит крỳши. Се кчила на дъ̀рвото, а стрецот се скрѝл зад лѝсьето. Мчката скѝнала една крỳша и втила да глдат на месечѝната и да си влит: Цървсана йе, или здрла йе? Стрецот си мѝслеше, оти мчката му я двала крỳшата, та рче плека: Н сакам, н сакам. И мчката йе лпнала крỳшата. Скѝнала ушче и дрỳги, и втила и тѝйе да ’и глдат на месечѝната и п да си прѝказват: Ць̀рвосан йе, или здрл йе? Стрецот пк си мѝслеше, оти го книт, та йе ркол на мчката: Н сакам, н сакам. Мчката йе ѝзела и та крỳша. И пк скѝнала ỳшч едн круша, и пк си прикзваше на месечѝната. И стрецот, како шчо си пмисли, оти го кнеше со крỳшата, ѝзвикал вѝсоко: Н сакам, н сакам. Мчката се уплшила от вѝкот и пднала от дъ̀рвото, та се утпала.
  From the Lerin region:
  дно врбче си нижло монѝста на еден плт. Во тъ̀рньето му паднло едно мънѝсто, та му загинло. Врбчето ркло на плто: Плту, нйди ми мънѝстото, оти ке му рча на гно да те изгри! Тй ркол: Рчи му, д! Врбчето ркло на гно: Ай, ган, изгри го плто! Огно ркол: Ами кк не! Яз си гра букви дъ̀рва, не ке гра плт от тъ̀рнье да ме дỳпат! Врбчето ркло: Ама ке му рча на рката да те угсне. Огно ркол: Рчи му, де! Врбчето ркло на рката: Ай, рко, угсни го гно! —Ами кк не! — ркла рката, — я̀з по убви бли кмички си чтам, не ке дам да гснам ган да ми жже. —Ама ке му рчам на бѝволо — ркло врбчето — да те изпѝе. —Рчиму, де! — ркла рката. Врбчето ркло на бйболо: Ай, бѝволе, ѝзпи я̀ рката! — Ами сга, како н, — ркол бѝволо — я̀з си пса хубва, зелна трва, а не ке ти пѝя вда да ми се подỳе мот. —Ама ке му рча на влко да те изде — ркло врбчето. Рчи му, де! — ркол бѝволо. Ай, влку, изди го бѝволо! —Ами, кк не! Яз си я̀да рỳди ягънца, а не ке ти я̀да бѝвол, кѝсело мсо.
  From the Kostur region:
  Цро, кога си отѝшъл дма, забрвил на вчерта. Кога се сопсал да си лгни, ябъ̀лкото паднъ̀ло. Жната му ркла: Шчо йе то, мъ̀жо? На нго му текнло. Го излю̀пил ябъ̀лкото. Крите му ’и дде на кобѝлата, а мсото — на жента му. На нго му ркъл дервѝшо: Жната и кобѝлата ке рдат за еден мсец, а тѝ да не го къ̀рстиш дтето, без да дйда я̀з! Дшъл мсецо, жната и кобѝлата родѝле. На една вечра дтето се сторѝло блѝзо дсет годѝни. Тѝа го чекле да дйди дервѝшо, а тй не дшъл. Най-сдне цро му се сдодло. Тй сбра сѝте голмци и приятли негви и сга скат да го къ̀рстат дтето. И се собрле во една голма одя. И сга брат, какво име да му клдат. Ето го, дервѝшо грди. Тй му ркъл: Шчо скате тỳка? Тѝа му ркле: Нѝшчо не скаме. Тй му ркъл: Кжите, оти яз знм, шчо скате! Тѝа му ркле: Кжи ни, ако зниш. Тй му ркъл: Вѝе не скате да го къ̀рстите дтето? Тѝа му ркле: Скаме да го къ̀рстиме. — Тогй тй го къ̀рсти дтето и му клде ѝмето Екпанджирие. Извди една сбя и му й клде на половѝната и му рче: Да не му й извдите; ако му я̀ извдите, ке ỳмри; и ке му дйди врме, тй да й извди. Дервѝшо си отѝшъл. Дтето порасте голмо и си фти два приятели. Тй му ркъл на ттко му да клди измикя̀ри, да го смтът съ̀т град, — зашчо ке се штам со приятлите си.
  From the Gevgelija region:
  Едн врме едѝн ммък чуждѝнец дошл и пренощувл ув една чỳжда къ̀ща. Във къ̀щата, къде що пренощувло момчто, бѝла им се рдила ммичка от прди три дна. Та вчер дошл ббата зедно сос нкои дрỳги жни, за да го залю̀ля новородното дтенце. Ношт чужденчто момч чỳло оти наръчнѝците наръчувли млката ммичка за нго — да бѝде нгова невста. А момчто, от стрх да не се изпъ̀лни тя наръчба и нйстина, станло от рно и, немеки тỳка нѝкой, зл момѝчката, отнесл на дврот и забодл на едѝн кл на плтот, та си избегл. Мйката на момѝчката, ког побъркла ув къ̀щи и не можла да нйде, излезла въ̀нка на дврот да бъ̀рка. А щ да вѝде? — Момѝчката набдена на кл, на върх плтот, и т на фнго лшо мсто! Мйка ѝ зла, и по млко врме оздравла. После фнгу врме, от като момѝчката порастла и станла голма мом за мъжйне, погодѝло се, та армасли п за на ѝсто момч, що бше набодл на клот, без да зне ни тй, ни майк ѝ или бащ ѝ на момта.
  From the Dojran region:
  Еднъ̀ж едѝн демблин ткая̀л на разбйот. Ка мановл со софльката, отеповл на едн манванье по ст мỳи. Еднъ̀ж едѝн мѝш замѝнъл. Ка фърлил со софальката и мишот г’отепл. Тогѝ тй ркъл: И, клко дỳши съ̀м отепл! Земл еднъ кълъ̀чка и га дл на кълъчкро да йъ нстре и да пѝше на ня, оти на едно мановнье отпува ст дỳши и един арслн без пшка. Одѝл, одѝл и легнл пуд едно дъ̀рво. Двма армѝи заминле от тм. Тй от стрх зл да вѝка: Ей, шчо ските? Тѝе му ркли: Нѝ сме армѝи. Тй им ркъл: И з съм армѝя. Тѝе му рекли: Ай сга да диме задно. Демблинот им ркъл: Айде сга да диме на планѝната, да вѝдиме, кй мже да фта жѝв заец? Тѝе диле, диле, нѝшчо не ншле. Тй видл едн бла мчка и се качѝл на едк дъ̀рво. Мчката отѝшла да се чше на то дъ̀рво. Тй от стрх паднл върз мчката и га фатѝл за ушѝте. И зл да вѝка на другрите: Елйте, брй! Елйте — една мчка фатѝх! Га вързле мчката и зле едн дъ̀рво, удрѝли на ня, а тй се качѝл на мчката.
  From the Kukush region:
  Едн жен скоги, като си седла на пъ̀кьната врата, поучувла ги свите дрỳжки, комшѝските женѝ и им веля̀ла: А мори ддо, цло, нѝм да пѝйте тпло вѝно, зар от тпло вѝно ккалето блят. А та рабта то кк бѝла: Жента скоги си пѝла вѝно, а фнгу пъти и се пивала. Едѝн дн, во зѝмно врме, защо ѝ бѝло студно, дошл ѝ на ỳм да го стпли вѝното, та се напѝла, клко ѝ стигло и се опила тлко, дури и заспла дълбк сн. Мъж ѝ не бѝл тỳка. Тй си бѝл на рабта. Вечер, кату си дошл и побъркл вечра, не найдл ни вечера, ниту кмен, а на жента си га найдл заспна дълбко. Дигл га да стне, да сгтви вечра, а та ни мърднувла, ни се разбудувла. Тог т, ка га видл на такъ̀в хл, разбрл, оти бѝла пина и га фанл сос едн дърв, и ѝ дадл по плшчито, клкото си го искла, и пк га оставѝл да си спѝе. Т и так п не се разбудѝла, а си спла до ỳтрото. На ỳтрото, от кату се наспла, разбудѝла се и нѝщо не знла, що станло со неа вчершнийо дн. Не знла, оти мъж ѝ вечер ѝ скършил ккалето, а смо га болли плшчито, та ѝ се чинувло, оти от тплото вѝно га болли. Та за то на дрỳжките си им веляла: Нѝм да пѝйте тпло вѝно, заре от тпло вѝно ккале блят!
  From the Voden region:
  Ког гспод напрви дуня̀та, човкот дойд при нго и му реч на гспод: Тѝ ме напрви човк: кжи ми сга, клку ки живувам, как ки живувам, со шчо ки се ранам и шчо ки работам? Гспод му реч, оти тридсе годѝни ки живỳваш, ки я̀диш слобдно ское шй, шчо не ти разсипува здрвьето и рабтата ки ти бѝди да повляш съ̀то, шчо йе на дуня̀та. Човкот му вли: Е, гсподи, благодрам на рното живт, шчо ме дарỳваш, ама годѝните ми се млце. Гспод му вли: Оди тмо на кьошто да сдиш. Дойд и влот пред гспод и го питỳва: Гсподи, тѝ ме сторѝ хайвн на дуня̀та. Кжи ми сга, клко ки живỳвам, кко ки живỳвам, шч ки рабтам и со шч ке се рнам? И гспод му вли: то, го глдаш та човк, шчо сде во кьошто? Ки ти бѝди стопнин; рабта ки ти бѝди — ки реш и ки тглеш кла; а ядйнето ки ти бѝди трва и слма, и ки живỳваш тридсе годѝни. Влот му вли: О, гсподи, такв лшо живт! Счи млце от годѝните ми! Човкот, како чỳл, намахнỳва со ръ̀ката на гспод и полка му вле: Звай от нго, дй на мне. Се засм гспод и реч: Лли ст благодрни и двта, зви двадсе годѝни от влот. — Му дад двадсе годѝни на човкот от влското живт.
  From the Solun region:
  Излла една тѝква покрай една топла. Излла и изрсла дур на въ̀рхот. Тѝквата питла топлата: От клко годѝни си? Таа кажла: От трѝесет годѝни. Тѝквата ѝ вле: Не си нарснала нѝшчо. Язе, ако рста трѝесет годѝни като тбе, ке нарста дур на нбето. Топлата отговорѝла: Ама тбе не ти поминл агос от главта. Тѝквата питла: Какв йе това агос? Топлата ѝ вле: Ка ки дйде, ки вѝдиш. Тамм дшол агос, фанла да съ̀хне тѝквата и се оплакувла на топлата: Главта ме бли. Топлата ѝ вле: Не ти речх, оти агос не ти поминл на главта? И так тѝквата фанла от дн на дн да съ̀хне и изсъхнла.
  In the name of the blood and the sun, the dagger and the gun, Christ protect this soldier, a lion and a Macedonian.
 • Karposh
  Member
  • Aug 2015
  • 863

  #2
  Since I am originally from the Bitola region, I noticed that Shapkarev has recorded the use of the letter 't" at the end of many of the verbs eg."kradit", "berit", "jadit", "velit", etc. I have a feeling that this practice still exists in many Bitola villages and beyond but we definitely don't use the "t" sound at the end of verbs in my family.

  Comment

  • Niko777
   Senior Member
   • Oct 2010
   • 1895

   #3
   The story written in the Lerin dialect is exactly how its spoken by my family. I would also say the story written in the Kichevo dialect is very similar, if not, exactly the same as well.

   Ами кк не!

   Рчиму, де!
   Typical Lerinski words used in every conversation today

   Comment

   • Momce Makedonce
    Member
    • Jul 2012
    • 562

    #4
    Voden dialect    Kulakija dialect(near Solun)    Kukush dialect    Melnik dialect


    Plenty more videos from other places too.
    "The moral revolution - the revolution of the mind, heart and soul of an enslaved people, is our greatest task." Goce Delcev

    Comment

    • Soldier of Macedon
     Senior Member
     • Sep 2008
     • 13670

     #5
     Originally posted by Karposh View Post
     Since I am originally from the Bitola region, I noticed that Shapkarev has recorded the use of the letter 't" at the end of many of the verbs eg."kradit", "berit", "jadit", "velit", etc. I have a feeling that this practice still exists in many Bitola villages and beyond but we definitely don't use the "t" sound at the end of verbs in my family.
     It still exists, I have heard it from people that come from villages in Bitola and elsewhere, but like your family, we don't use it either.
     Originally posted by Niko777
     The story written in the Lerin dialect is exactly how its spoken by my family. I would also say the story written in the Kichevo dialect is very similar, if not, exactly the same as well.
     Vocabulary aside, how about the accents on the words, is the text from the Lerin dialect on the mark with that?
     In the name of the blood and the sun, the dagger and the gun, Christ protect this soldier, a lion and a Macedonian.

     Comment

     • Risto the Great
      Senior Member
      • Sep 2008
      • 15658

      #6
      Originally posted by Soldier of Macedon View Post
      Vocabulary aside, how about the accents on the words, is the text from the Lerin dialect on the mark with that?
      Yes. The one and only correct way.
      Risto the Great
      MACEDONIA:ANHEDONIA
      "Holding my breath for the revolution."

      Hey, I wrote a bestseller. Check it out: www.ren-shen.com

      Comment

      Working...
      X