AUSTRALIAN-MACEDONIAN THEATRE OF SYDNEY Inc.

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts
 • George S.
  Senior Member
  • Aug 2009
  • 10116

  AUSTRALIAN-MACEDONIAN THEATRE OF SYDNEY Inc.

  AUSTRALIAN-MACEDONIAN THEATRE OF SYDNEY Inc.

  АВСТРАЛИСКО-МАКЕДОНСКИ ТЕАТАР ОД СИДНЕЈ

  INC9891945 ABN: 96646233538

  P.O. Box 227 Rockdale NSW 2216


  СООПШТЕНИЕ
  РАСКОЛ – ДРАМА ЗА ЖИВОТОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
  Австралиско македонскиот театар од Сиднеј за македонската заедница ја припреми најновата драмска продукција Раскол од Душан Ристевски во режија на Зоран Лозевски и Стефо Нанцу.
  Раскол е сатира исполнета со хумор и пораки преку кои се промовира националната свест и поттикнува братољубие и живеење во хармонија во македонската заедница. Ова е драма која ќе им се допадне на луѓето на сите возрасти.
  Со Балканските војни во 1913 година Македонија се подели меѓу Грција, Бугарија и Србија и со тоа се започна асимилаторската и уништувачка политика кон Македонците. Со поделбата се располути сржта на македонската нација и расколот како некоја чума завладеа со Македонците без разлика во кои делови на Македонија живееа. Денес расколот е присутен во Република Македонија и во Австралија каде што живеат повеќе илјади Македонци. Оваа поделеност ја користи НАТО, Европската заедница како и Австралиската влада која одбива да ја признае Република Македонија под уставното име. Поделеноста е присутна во свеста на македонскиот човек, во семејствата и македонската заедница, македонските цркви и клубови. Оваа поделеност ја уништува генезата на македонската нација.
  Раскол е огледало во кое Македонците ќе се препознаат самите себе, секако ќе го препознаат својот живот во својата заедница во мултикултурна Австралија. Животот на Македонците е тесно поврзан со животот на македонската црква и другите асоцијации и клубови. Се соочуваме со разновидни предизвици и искушенија, им обрнуваме внимание повеќе на материјални побуди отколку на духовните, родбинските врски ги прекинуваме поради политичките погледи. Семејствата се соочени со меѓугенерациските и културните разлики кои доведуваат до конфликт. Заедницата е разочарана од нефункционирањето на австралјанскиот мултикулурализам кој им служи само на побројните и повлијателните. Со демократијата Македонците си зедоа и право да политизираат со религијата и црквата, а со тоа да си ги нарушат односите со своите најблиски.
  Раскол преку своите ликови ни ги доближува нивните животи кои се полни со контрадикции. Истата има за цел да допре до македонската свест и поттикне самокритички да се соочиме со своите слабости и постапки и преминеме преку меѓусебните разлики во корист на нашето обединување и нашата иднина. Исто ќе поттикне разрешување на тие разлики што ќе обезбеди можности за духовно воздигнување и подобрување на меѓусебните односи со своите сонародници.
  Улогите ги толкуваат: Васко Србиновски, Владо Сазданов, Самоил Митревски, Стефо Нанцу, Соња Зенговска, Пеце Зенговски, Татјана Тодороска, Тина Јовковска, Никола Апостоловски, Јаворка Котевска, Валентина Апостоловска, Бранислав Мусовски, Спасија Огненовска, Ана Димовска и Христина Стрезовска.
  Драмата ќе се прикаже на следните места и време:
  Рогдаел: Петок, 18-ти мај со почеток во 19.00 часот во просториите на Македонскиот културен центар Илинден, 65 Railway Street Rockdale.
  Рогдаел: Недела, 20-ти мај со почеток во 19.00 часот во просториите на Македонскиот културен центар Илинден, 65 Railway Street Rockdale.
  Банкстеон: Петок, 1-ви јуни со почеток во 19.00 часот во просториите на Bankstown Polish Club, 15 East Terrace, Bankstown.
  Порт Кембла: Сабота, 2-ри јуни со почеток во 19.00 часот во просториите на Port Kembla RSL Club, Crn Allen St. & Military Rd., Port Kembla.
  За повеќе информации и резервација јавете се до Душан Ристевска на 0425231335 или [email protected]


  AUSTRALIAN-MACEDONIAN THEATRE OF SYDNEY Inc.
  Australian Macedonian THEATRE OF SYDNEY INC9891945 ABN: 96646233538 PO Box 227 Rockdale NSW 2216 NOTIFICATION Schism - DRAMA FOR LIFE of Macedonians in Australia Australian Macedonian theater in Sydney for the Macedonian community was prepared by cleavage latest drama by Dusan Ristevski directed by Zoran Lozevski and Steffi Nancu. cleavage satire is filled with humor and messages that promote national awareness and fosters brotherly love and living in harmony in the Macedonian community. This is a drama that will appeal to people of all ages. the Balkan wars in 1913 Macedonia was divided among Greece, Bulgaria and Serbia and it started assimilation and destructive policy towards Macedonians. The division is raspoluti crux of the Macedonian nation and split like a plague took over Macedonian regardless of which parts of Macedonia lived. Today the split is present in Macedonia and in Australia where they live thousands of Macedonians. This division uses NATO, the European Community and the Australian government refuses to recognize Macedonia under its constitutional name. Division is present in the raising of the Macedonian people, the families and the Macedonian Community Macedonian churches and clubs. This division destroys the genesis of the Macedonian nation. cleavage is a mirror in which Macedonians will recognize themselves, will certainly recognize their life in their community in a multicultural Australia. Life of Macedonians is closely connected with the life of its church and other associations and clubs. We are facing various challenges and temptations, paying attention to more material than spiritual motives, rodbinskite Communications halted political views. Families are faced with inter-generations and cultural differences lead to conflict. The community is devastated by the failure of avstraljanskiot multikuluralizam which serves only the more numerous and influential. The Macedonians have taken democracy and the right to politicize religion and the church, and thus to destroy their relationships with loved ones. cleavage through her ​​characters brings us their lives are full of contradictions. It aims to reach the Macedonian consciousness and encourage self-critical to address their weaknesses and procedures and pass through their differences in favor of our union and our future. It will encourage the resolution of these differences will provide opportunities for spiritual elevation and improvement of relations with their fellow countrymen. Roles interpret: Vasco Srbinovski Vlado Sazdanov, Samuel Mitrevski Steffi Nancu, Sonja Zengovska, Pece Zengovski Tatyana Todoroska, Tina Jovkovski Nikola Apostolovski, Javorka Kotevska, Valentina Apostolovska Branislav Musovski, Spasija Ognenovska Ana Dimovska and Christina Strezovski. drama will display the following places and times: Rogdael: Friday, 18 May at 19.00 am in the Macedonian Culture Ilinden Centre, 65 Railway Street Rockdale. Rogdael: Sunday, 20 May at 19.00 am in the Macedonian Cultural Centre Ilinden, 65 Railway Street Rockdale. Banksteon: Friday, 1 June at 19.00 pm in the Bankstown Polish Club, 15 East Terrace, Bankstown. Port Kembla: Saturday, 2 June at 19.00 am at the Port Kembla RSL Club, Crn Allen St. & Military Rd., Port Kembla. For more information and booking call to Dusan Ristevska on 0425231335 or [email protected]
  Last edited by George S.; 04-22-2012, 09:28 AM. Reason: ed
  "Ido not want an uprising of people that would leave me at the first failure, I want revolution with citizens able to bear all the temptations to a prolonged struggle, what, because of the fierce political conditions, will be our guide or cattle to the slaughterhouse"
  GOTSE DELCEV
Working...
X