Macedonian Truth Forum   

Go Back   Macedonian Truth Forum > Macedonian Truth Forum > Exposing Lies and Propaganda

Reply
 
Thread Tools
Old 03-22-2012, 06:03 PM   #1
George S.
Senior Member
 
George S.'s Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Posts: 10,121
George S. is on a distinguished road
Default Stop ILIRIDA, No - To VRANESHTITSA, DRUGOVO, ZAJAS and OSLOMEJ in KICHEVO!‏

World Macedonian CongressStop ILIRIDA, No – To VRANESHTITSA, DRUGOVO, ZAJAS and OSLOMEJ in KICHEVO!March 22, 2012, Kichevo, Macedonia – The Macedonian World Congress (MWC) rejects outright, with indignation, the Nazi-fascist creations called “Greater Albania” and “Ilirida” and considers them anti-state and militant acts against tolerance and coexistence; designed to destabilize the region.


“Greater Albania” and “Ilirida” for the MWC are not projections for the unification of Albanians, but the final division of the Republic of Albania.


The WMC would like to remind the citizens and members of the ethnic minority communities that the basic principles of the Ohrid Framework Agreement, signed on August 13, 2001, are: the rejection of violence to achieve political purposes; the inviolability of sovereignty and territorial integrity of the Republic of Macedonia and the unitary character of the state; rejection of territorial solutions to ethnic issues; preservation of the multiethnic character of Macedonian society and provision for its reflection in public life; and the complete fulfillment of needs of all citizens of the Republic of Macedonia in accordance with the highest international standards, which are practiced in Macedonia.


At the same time the WMC would like to remind everyone that in accordance with Article 20 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities of the Council of Europe, from February 1, 1995, in exercising the rights and freedoms arising from the principles enshrined in this Framework Convention, members of national minorities are obliged to respect national legislation and the rights of others, especially the rights of members of the majority and of other national minorities. At the same time, in accordance with Article 21 of the Framework Convention, nothing in it shall be construed as implying any right to take activity or perform any act contrary to the fundamental principles of International Law and in particular the sovereign equality, territorial integrity and political independence of States.


As the initiator and organizer of the campaign for a referendum for the Territorial Organization for self-governing held on November 7, 2004, the WMC rejects the upcoming takeover of the municipalities Vraneshtitsa, Drugovo, Zajas and Oslomej by Kichevo because such an act is in direct violation of the Ohrid Framework Agreement and the multi-ethnic character of Macedonian society.


The WMC will launch an initiative to the Constitutional Court of Macedonia to assess the constitutionality of Article 16 in the Law on Territorial Organization for self-governing in the Republic of Macedonia, which will determine the illegality/legality of the takeover of municipalities Vraneshtitsa, Drugovo, Zajas and Oslomej by Kichevo in the upcoming local elections.

СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС

СТОП ЗА ИЛИРИДА, НЕ - ЗА ВРАНЕШТИЦА, ДРУГОВО, ЗАЈАС И ОСЛОМЕЈ ВО КИЧЕВО!

22 март 2012 година, Кичево, Македонија - Светскиот Македонски Конгрес (СМК) со индигнација ги отфрла наци-фашистичките креации “Голема Албанија“ и “Илирида“ и ги оценува за антидржавни и милитанти, спротивни на толеранцијата и коегзистенцијата, а со цел дестабилизација на регионот.

За СМК “Голема Албанија“ и Илирида“ не се проекции за обединување на Албанците, туку за конечна поделба на Република Албанија.

СМК ги потсетува граѓаните и припадниците на малцинските етнички заедници, дека основни принципи во Охридскиот рамковен договор, потпишан на 13 август 2001 година се: отфрлањето на насилството за остварување на политички цели; неповредивоста на суверенитетот и територијалниот интегритет на Македонија и унитарниот карактер на државата; отфрлањето на територијалните решенија за етничките прашања; мултиетничкиот карактер на македонското општество кој мора да се сочува и да најде свој одраз во јавниот живот; и целосното исполнување на потребите на сите граѓани на Македонија во согласност со највисоките меѓународни стандарди, што впрочем е и практика во Македонија.

Истовремено, СМК потсетува дека во согласност со членот 20 од Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства на Советот на Европа од 01 февруари 1995 година, во вршењето на правата и слободите што произлегуваат од принципите наведени во оваа Рамковна конвенција, припадниците на националните малцинства должни се да ги почитуваат националното законодавство и правата на другите, посебно правата на припадниците на мнозинството или на другите национални малцинства. Истовремено, во согласност со членот 21 од оваа Рамковна конвенција, ништо во неа нема да биде толкувано како да дава право да се презема активност или да се постапува спротивно на основните принципи на
меѓународното право и посебно на суверената еднаквост, територијалниот интегритет и политичката независнот на државите.

Како иницијатор и организатор на кампањата за референдумот на територијалната организација на локалната самоуправа одржан на 7 ноември 2004 година, СМК го отфрла престојното припојување на општините Вранештица, Другово, Зајас и Осломеј, во состав на општина Кичево, бидејќи тоа е во директна колизија со Охридскиот рамковен договор и мултиетничкиот карактер на македонското општество.

СМК ќе поведе иницијатива до Уставниот суд на Македонија за оценка на уставноста на членот 16 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија, со кој се утврдува припојување на пштините Вранештица, Другово, Зајас и Осломеј, во состав на општина Кичево, на престојните локални избори.
George S. is offline   Reply With Quote
Old 03-22-2012, 06:36 PM   #2
EgejskaMakedonia
Senior Member
 
EgejskaMakedonia's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Melbourne, Australia
Posts: 1,665
EgejskaMakedonia is on a distinguished road
Default

This reminds me of the ICJ case...yet now people are asking for the framework agreement to be obeyed and enforced.
EgejskaMakedonia is offline   Reply With Quote
Old 03-22-2012, 07:10 PM   #3
Soldier of Macedon
Administrator
 
Soldier of Macedon's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Location: Macedonian Outpost
Posts: 13,200
Soldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond repute
Default

Quote:
Originally Posted by EgejskaMakedonia View Post
This reminds me of the ICJ case...yet now people are asking for the framework agreement to be obeyed and enforced.
Exactly my thoughts. This isn't the first time that Todor Petrov has shown a lack of integrity.
__________________
In the name of the blood and the sun, the dagger and the gun, Christ protect this soldier, a full blooded Macedonian.
Soldier of Macedon is offline   Reply With Quote
Old 03-22-2012, 10:38 PM   #4
Niko777
Senior Member
 
Niko777's Avatar
 
Join Date: Oct 2010
Posts: 1,895
Niko777 is on a distinguished road
Default

Thank you George for starting this thread!
Niko777 is offline   Reply With Quote
Old 03-22-2012, 10:48 PM   #5
Soldier of Macedon
Administrator
 
Soldier of Macedon's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Location: Macedonian Outpost
Posts: 13,200
Soldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond repute
Default

Niko, I will merge this with yours shortly.
__________________
In the name of the blood and the sun, the dagger and the gun, Christ protect this soldier, a full blooded Macedonian.
Soldier of Macedon is offline   Reply With Quote
Old 03-22-2012, 11:42 PM   #6
George S.
Senior Member
 
George S.'s Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Posts: 10,121
George S. is on a distinguished road
Default

Niko,I thought it deserves a mention i found it interesting .

Last edited by George S.; 03-22-2012 at 11:42 PM. Reason: ed
George S. is offline   Reply With Quote
Old 03-23-2012, 01:57 AM   #7
Risto the Great
Senior Member
 
Risto the Great's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Location: Macedonian Colony of Australia
Posts: 14,867
Risto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond repute
Default

Quote:
“Greater Albania” and “Ilirida” for the MWC are not projections for the unification of Albanians, but the final division of the Republic of Albania.
Didn't he mean Macedonia here? Makes the same mistake in both languages.

Notwithstanding this, Petrov may as well be waving the ventilator around nowadays. What a shame he couldn't maintain a dignified stance.
__________________
Risto the Great
MACEDONIA:ANHEDONIA

"Holding my breath for the revolution."
Risto the Great is offline   Reply With Quote
Old 03-23-2012, 03:42 AM   #8
George S.
Senior Member
 
George S.'s Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Posts: 10,121
George S. is on a distinguished road
Default

Yeah petrov was a man of principle ,years ago he said he wouldn't change the flag or name.
But he has changed & he would be waving the ventilator flag.When all is said & done people have no ambarrasment or shame & they embrace their new found flag openly.I would say it's macedonia rather than albaniain those words otherwise it won't make sense.
George S. is offline   Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump