Macedonian Truth Forum   

Go Back   Macedonian Truth Forum > Macedonian Truth Forum > Exposing Lies and Propaganda

Reply
 
Thread Tools
Old 09-14-2009, 07:23 PM   #1
Sv. Nikola
Junior Member
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 43
Sv. Nikola is on a distinguished road
Default Македонскиот јазик во 1915 година заверен на &

Македонскиот јазик во 1915 година заверен на грчки нотар


Please find link http://www.novamakedonija.com.mk/New...tIzdanie=21787

Уште во 1977 година, на конференција на ООН, Грција прифатила нашата азбука да се именува како македонска, а во 1915 година на грчки нотар е заверено дека во Леринско се зборува македонски јазик


Официјални документи на Обединетите нации, грчки нотарски документи и документи од пописот на населението, како и дописи од грчкото до македонското МНР докажуваат дека до 90-тите години на минатиот век Грција не се противела на употребата на терминот македонски од страна на нашата држава и го признала постоењето на македонскиот јазик. Во 1977 година, Грција без никакво противење ја изгласала резолуцијата во Обединетите нации во која нашата азбука е наведена како македонска. Неколку децении подоцна Атина почна да настапува со ставот дека јазикот што го зборуваат македонските граѓани е славомакедонски и ја почнува битката за заштита на терминот македонски како свој.

За дипломатите и професорите ваквите документи се доказ дека Грција го сврте кормилото на својата политика кон државава од моментот кога Македонија ја прогласи својата независност. Документите се користат во преговорите за името со Грција. Со нив македонската страна се обидува да докаже дека Грција порано немаше проблем да го признае јазикот како македонски. Сепак, нашите соговорници го релативизираат значењето на овие документи со објаснување дека спорот со Грција е политички, а не правен.


Антимакедонскиот филм почнува да се режира во 1990-тите


Документите од конференциите на Обединетите нации за типизација на географските имиња се доказ дека Грција не се противела на именувањето на јазикот како македонски додека нашата држава не почна да настапува како независен субјект на меѓународна сцена и не побара членство во ООН.

Извештајот од Третата конференција на ООН покажува дека јужниот сосед во тоа време немал ништо против нашата азбука да биде запишана како македонска во официјалните документи на организацијата. Што е најинтересно, оваа конференција се одржала токму во Атина. На конференцијата Грција се согласила системите за транскрипција на латиница на македонската кирилица, кои се прифатени во Анексот на Резолуцијата, да се користат во мапите за означување на македонските географски имиња во Југославија.

Стандардизацијата на македонската кирилица може да се направи автоматски затоа што системот е целосно реверзибилен, со исклучок на буквите ѓ и ќ, пишува во документот од Третата конференција.

Фактот дека Грција не се противела на уставното име на државава и македонскиот јазик с додека Македонија беше дел од Југославија може да се прочита и во документите од четвртата конференција на ООН за типизација на географските поими, која се одржа во Женева во 1983 година.

Делегацијата на тогашна Југославија во Женева ја водеше Благој Зашов, долгогодишен македонски дипломат и поранешен амбасадор. Тој предложи резолуција за латинизација на нашата азбука со која во документите таа беше впишана како македонска кирилица. Зашов објаснува дека резолуцијата со која азбуката е напишана како македонска кирилица во ООН важи с додека Македонија не побара нејзина промена.
- Грција тогаш воопшто не се противеше на двете резолуции што ги предложивме. Едната беше за македонската, а другата за српско-хрватската латиница - вели Зашов.

Тој објаснува дека конференцијата за типизација на географските имиња што се одржува на секои пет години е значајна затоа што нејзините експерти подготвуваат листи со имиња на земјите-членки на ООН. Грчката согласност за македонската азбука и именувањето на македонските географски поими е запишана и во грчкиот весник Катимерини, кој пишуваше за овие конференции. Зашов објаснува дека Грција нема право да побара македонската азбука да се избрише од овие документи на ООН, кои се потврдуваат на секоја наредна конференција.

Според Игор Јанев, професор по меѓународно право од Институтот за политички студии во Белград, ваквите документи се значајни затоа што покажуваат дека Грција не се противела на придавката македонски во периодот кога Македонија с уште била дел од Југославија.

- Ваквите документи на Обединетите нации се доказ дека штом Македонија побара да стане членка на ООН, Грција почна да режира дека државата не може да го носи тоа име, дека ја краде историјата и има територијални претензии - смета Јанев.

Долгогодишен дипломат што учествувал на конференциите оценува дека документите што с уште стојат на сајтот на ООН се доказ дека Грција изгласала резолуција со која го признава македонскиот јазик. Сепак, како што оценува тој, документите губат од значење затоа што проблемот за името има политичка природа.


Докази и во официјални документи


Не само документите на Обединетите нации туку и грчките документи докажуваат дека властите на соседната земја немале проблем да го именуваат нашиот јазик како македонски, а државата како Социјалистичка Република Македонија. Документ испратен од грчкото до македонското МНР од 1988 година, напишан на француски јазик, е доказ дека во билатералната комуникација Грција и се обраќала на државава како на Социјалистичка Република Македонија.

Во нотарски документ, заверен во Грција на 6 март 1915 година, пак, пишува дека жител на Лерин го зборува македонскиот јазик.

Пред мене, нотарот Василиу П. Кувела, во присуство на сведоци, грчки државјани што ми се познати, здрави и неосудувани жители на Лерин, трговците Теодор Керамици и Христо Данаил, ми се јавија и се легитимираа. Ставро Стојчев, земјоделец, жител на Опсирина, околија Флорина, и Алим Јузеир, жител на Флорина, земјоделец. Тие не го знаат грчкиот јазик. Првиот зборува македонски, вториот турски. Го повикавме преведувачот Наум Грива, трговец со тутун што се заколна пред Светото евангелие дека верно ќе врши превод од македонски и турски на грчки и обратно, стои во документот.

И во нотарски акт заверен во 1916 година во село Владово, Воденско, се вели дека двајцата локални жители, продавачот и купувачот не го знаат грчкиот јазик, туку единствено зборуваат на македонски јазик.
Не само нотарските документи туку и во официјалните државни документи од пописот на населението власта од Атина признала дека во Грција живеат Македонци што зборуваат на македонски јазик.

Во пописот на населението што Атина во 1920 година го организираше под притисок на Друштвото на народите, во посебна графа означена на грчки и француски јазик, различна од графите за бугарски и српски јазик се попишувало населението што говорело македонски. Официјалните резултати од овој попис никогаш не биле објавени, но дел пописни материјали се зачувани од страна на грчки историчари и објавени во второто проширено издание на Абецедарот.

Антимакедонска кампања и во типизацијата на географските имиња

Тоа што во документите на ООН стои дека Грција ја прифатила резолуцијата во која пишува македонска кирилица, не ги спречило грчките претставници да водат кампања за бришење на кодот МК на конференцијата за стандардизација на географските имиња.

Грчките претставници на делегациите им делеле неофицијални документи во кои, наместо кодот МК, за нашата држава го пишувале кодот ХМ. Благој Зашов, како претставник на македонската делегација, реагирал до ООН затоа што Грците го користеле логото на организацијата за да ги доведат во заблуда другите земји дека се работи за документ на Обединетите нации.

- ООН ги прифатија ваквите забелешки и побараа да се тргне нивното лого од грчките неофицијални документи - вели Зашов.
Sv. Nikola is offline   Reply With Quote
Old 09-15-2009, 04:10 PM   #2
Daskalot
Senior Member
 
Daskalot's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Location: In a Library
Posts: 4,359
Daskalot is on a distinguished road
Default

The above in translated into English.

Quote:
Macedonian language in 1915 certified the Greek notary

Even in 1977, the Conference of the UN, Greece accepted our alphabet to be appointed as a Macedonian, and in 1915 the Greek notary certified that Florina speak Macedonian language


Official documents of the United Nations, the Greek notary documents and documents from the census, as well as messages from the Greek MoFA to prove that the 90s of last century Greece is opposed to the use of the term "Macedonian" by our state and recognized the existence of a Macedonian language. In 1977, Greece in January without any opposition vote of the resolution at the United Nations in which our alphabet is referred to as Macedonian. Several decades later, Athens began performing with the view that the language spoken by the Macedonian citizens is slavomakedonski "and begins the battle to protect the term" Macedonian "as their own.

For diplomats and professors such documents are proof that Greece turned the wheel of his policy towards the country from the time when Macedonia declared its independence. The documents used in negotiations on name dispute with Greece. With them, the Macedonian side is trying to prove that there was a problem before Greece to recognize Macedonian as a language. However, our interlocutors the relative importance of these documents with the explanation that the dispute with Greece is political, not legal.


Antimakedonskiot film begins to Director in 1990


Documents from the conferences of the United Nations classification of geographical names is proof that Greece is opposed to the appointment of the Macedonian language as long as our country did not start playing as an independent entity on the international scene and do not require membership in the UN.

Report of the Third Conference of the UN shows that the southern neighbor at that time had nothing against our alphabet can be written as a Macedonian official documents of the organization. What is most interesting, this conference is held just in Athens. Greece at the conference agreed systems for transcription of the Latin Macedonian Cyrillic, which are accepted in the Annex to the Resolution, to be used on the maps to indicate the Macedonian geographical names in Yugoslavia.

"Standardization of the Macedonian Cyrillic alphabet can be done automatically because the system is fully reversible, with the exception of the letters 'f' and 'U'," wrote the document of the Third Conference.

The fact that Greece is not opposing the constitutional name of the state and the Macedonian language as long as Macedonia was part of Yugoslavia can be read in the papers of the fourth conference of the UN classification of geographical concepts, held in Geneva in 1983.

Delegation of the former Yugoslavia in Geneva led Blagoj Zashev, longtime Macedonian diplomat and former ambassador. He proposed a resolution latinizacija our alphabet with which the documents she had written as a Macedonian Cyrillic. Zashev explained that a resolution is written alphabet Macedonian Cyrillic alphabet as the UN is valid as long as Macedonia did not ask her change.
- Greece then do not be opposed both resolutions they offer. One was the Macedonian, the other in Serbo-Croatian Latin - says Zashev.

He explained that the conference classification of geographical names which are held every five years is significant because its experts preparing lists of names of Member States of the UN. Greek according to the Macedonian alphabet and Macedonian naming geographical terms is recorded in the Greek daily "Kathimerini", who wrote about these conferences. Zashev explained that Greece has no right to ask the Macedonian alphabet to remove these documents from the UN, which confirm each subsequent conference.

According to Igor Janev, an international law professor at the Institute of Political Studies in Belgrade, these documents are significant because they show that Greece is opposed to the adjective "Macedonian" in the period when Macedonia was still part of Yugoslavia.

- Such documents of the United Nations is evidence that when asked Macedonia to join the UN, Greece began to direct the state could not bear that name, he captures the history and has territorial claims - as Jane.

Longtime diplomat who participated in the conferences assessed that the documents still appear on the site of the UN is proof that Greece vote of a resolution that recognizes the Macedonian language. However, as he assesses, documents lost significant problem because the name has a political nature.


Evidence and official documents


Not only documents but also the United Nations and Greek documents proving that the authorities of the neighboring country had no problem to designate our language as Macedonian, and the state as the Socialist Republic of Macedonia. Documents sent by the Greek MoFA in 1988, written in French, is proof that the bilateral communication Greece and referring to the country as the Socialist Republic of Macedonia.

The notary document, certified in Greece on March 6, 1915, however, writes that the resident of Florina speak Macedonian language.

"Before me, notary public Vassiliou P. Kuvela in the presence of witnesses, Greek nationals are known, healthy and neosuduvani residents of Florina, traders Theodore Prices and Hristo Danailov, I called and legitimate. Stavre Stoychev, farmer, resident of Opsirina, Florina area, and Alimi Juzeir, resident of Florina, farmer. They do not know Greek. The first speaks Macedonian, Turkish second. Call translator Naum Griva, a tobacco merchant who swore before the Holy Gospel that will faithfully perform translation from Macedonian and Turkish to Greek and vice versa, "states the document.

And the notary act certified in 1916 in the village Vladova, Pella Prefecture, said that two local residents, the seller and the buyer does not know Greek, but only speak the Macedonian language.
Not only notary public documents but also in official state documents from the census authorities of Athens recognized the Macedonians living in Greece who speak the Macedonian language.

In the census of population in Athens in 1920 organized by the pressure of the society of nations, in particular Box marked in Greek and French, of columns of different Bulgarian and Serbian languages are spoken popishuvalo Macedonian population. Official results of this census were never published, but inventories of materials are preserved by the Greek historians and published in the expanded second edition of "Abecedar.

Anti-Macedonian campaign in the typology of geographical names

What in the documents of the UN states that Greece has taken a resolution in which Macedonian Cyrillic writing, not to prevent the Greek Parliament to campaign for the removal of the code "MK" conference on standardization of geographical names.

Greek representatives of the delegations shared their unofficial documents in which, instead of the code "MK" for our country to write code, "Hmm." Blagoj Zashev as representative of the Macedonian delegation, responding to the UN because the Greeks used the logo of the organization to bring in other misconception that it is a document of the United Nations.

- UN accepted these notes and asked to remove their logo from the Greek unofficial documents - says Zashev.
__________________
Macedonian Truth Organisation
Daskalot is offline   Reply With Quote
Old 09-15-2009, 04:13 PM   #3
Daskalot
Senior Member
 
Daskalot's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Location: In a Library
Posts: 4,359
Daskalot is on a distinguished road
Default

As the looks of it. the Macedonian government is using material provided by us, good, because there is so much more to find!
__________________
Macedonian Truth Organisation
Daskalot is offline   Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump