Macedonian Truth Forum   

Go Back   Macedonian Truth Forum > Macedonian Truth Forum > Macedonian History

Reply
 
Thread Tools
Old 09-13-2010, 07:40 AM   #1
Bratot
Senior Member
 
Bratot's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 2,855
Bratot is on a distinguished road
Exclamation Macedonians in the Spanish Civil War 1936-1939!

A LETTER FROM MEMBERS OF THE "DIMITROV" BATALLION IN
THE SPANISH CIVIL WAR, ADDRESSED TO GEORGI DIMITROV

April 27, 1937.

On the day when all peoples celebrate labour, on May the First, we the members: soldiers, commanders and political commissars, of the international battalion which bears your name, address to you our militant anti-fascist greetings.
The sons of more than ten nations, among them Spaniards, Poles, Croats, Serbs, Slovenes, Czechoslovaks, Bulgarians, Poles, Macedonians (167) and others fight in the ranks of our Battalion and follow your example in the struggle against Spanish and international fascism.
Although we speak different languages, since we have left the countries which separated us before we came to Spain, we now understand each other and live fraternally. We have been united by a single idea and goal: to destroy fascism, to win freedom and
independence for Spain ...

Front on Harama, 27 April 1937 G. Dimitrovac, (168) 1 (1. V 1937), str. 3.SERBIAN MILITARY HISTORY REVIEW NO. 1-2/2007

Published by the Serbian Ministry of Defence.
http://www.isi.mod.gov.rs/docs/sr/vi...2008_print.pdf


Many of the Macedonian volunteers, before they went to Spain, lived in different, countries of Europe and America. The exact number of Macedonians who participated in the Spanish Civil War, has not been fully established, particularly those who came from Pirin and Aegean Macedonia.

The newspaper "Dimitrovac" was put out by the Dimitrov Battalion in the
International Brigades which took part in the defense of the Spanish Republic from fascist aggression. The initiative to publish this newspaper was given by Blagoje Parovic, representative of the Central Committee of the C. P. of Yugoslavia in Spain. The first issue
was published on May 1, 1937. Altogether 12 issues were published.
__________________
The purpose of the media is not to make you to think that the name must be changed, but to get you into debate - what name would suit us! - Bratot

Last edited by Bratot; 09-13-2010 at 07:43 AM.
Bratot is offline   Reply With Quote
Old 09-13-2010, 07:46 AM   #2
Bratot
Senior Member
 
Bratot's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 2,855
Bratot is on a distinguished road
Default

Од Мадридскиот фронт. На Македонците во Америка и Канада

Драги браќа, сестри и пријатели класно-свесни Македонци! Преку овие неколку редови сакам да ви упатам топли револуционерни поздрави – вам, на македонските работници и работнички во Соед. Држави на Америка и Канада – поздрави од бојното поле на нападнатиот шпански народ.
Истовремено сакам да ги објаснам мотивите и причините што ме поттикнаа мене и моите земјаци и илјадниците други антифашисти од сите земји на светот со оружје во рака да ги браниме идеалите, темелите и желбите на работниот народ. Како што веќе ви е познато, овде во Шпанија цела година се води борба и шпанскиот народ се бори против меѓународниот и домашниот фашизам за одбрана на демократијата и слободата.
На мене и на моите другари Македонци, како и на другарите од останатите народности свесни и напредни работници падна големата ретка улога и чест да се бориме рамо до рамо со шпанскиот народ против ѕверскиот напад на предавничките генерали и нивните наредбодавци Мусолини и Хитлер.

И ние Македонците антифашисти и борци во редовите на републиканската армија, а во баталјоните на нашите славни херои и учители „Ѓ. Димитров“ и „Ѓ. Ѓаковиќ“ – се обврзуваме дека ќе ги вложиме сите физички и интелектуални сили за победоносно да ја завршиме таа голема задача.
Ние сме свесни дека на бојните полиња на Шпанија се бориме за ослободување [испуштен ред при печатењето – Блаже Ристовски] е национално право и ќе го извојуваме како што го извојуваа поодделни народи на Шпанија. Можеме смело да кажеме дека ние, борците од Македонија, нема да ги извалкаме имињата на нашите македонски борци Гоце [отпечатено: Коце – Б. Р.] Делчев и Дамјан Груев како и на храбриот Сандански [отпечатено: Сомдански – Б. Р.] и на многуте други кои ги дадоа животите во борбата за правата на Македонија.

Нам на Македонците ни е добро познато дека нашиот народ претрпе и денес трпи многу како ниту еден друг народ на Балканот и во нашата борба за правда и слобода на македонскиот народ паднаа многу жртви и полни се затворите на Југославија и Бугарија со македонски борци и со најдобрите синови на нашиот народ.
Но нас не може ништо да н задржи. Ние одевме, а и отсега ќе одиме само напред. Ние Македонците имаме своја славна историја, Илинденското востание од 1903 г. и првата Крушевска република, кога македонскиот работен народ се крена со чекан и мотика против турското царство, а за свое ослободување. Ние не се плашиме од жртвите,... против жртвите на нашите браќа... [нечитлив отпечаток во весникот – Б. Р.] ни даваат сила за борба и победа, а ние уште и знаеме дека оној што ќе падне за слобода, тој никогаш не умира и не се оплакува. Овде во Шпанија паднаа нашите млади херои Македонци, другарот Ганчо [стои отпечатено: Танчо – Б. Р.] Хаџипанзовиќ, од Велес, јуначки падна на Каза де Кампо во одбрана на Мадрид. Исто така херојски загина храбриот тенкист, другарот Блажо, родум од Гевгелија, падна на Харама. Пред неколку дена на фронтот Брунете загина стариот и храбар борец, македонскиот учител Тодор Димитров [Димитар Тодоров] од Скопје. Беше командир на чета во баталјонот „Ѓуро Ѓаковиќ“ и полни десет месеци ги разбиваше фашистите. Тие беа прави и вистински синови на македонскиот народ. Тие го положија својот живот за правда и слобода и за спасување на човештвото од паѓање во канџите на фашистичките змејови. Нив повеќе ги нема меѓу нас, но сигурно е дека и нивните убијци веќе одамна се во земја. Ние стоструко ги одмаздивме своите другари.
Овие славни имиња никогаш нема да ги заборави македонскиот народ.
Тие ќе влезат во историјата на човештвото, а македонскиот народ ќе ги носи во своите срца. Нас ништо не н плаши, драги другари и пријатели. Сега нашата парола е „ќе поминеме“, па макар и дошле уште десет Хитлери и Мусолинци. Нема што работниците не би можеле да освојат. Тоа веќе се гледа, зашто во последно време оваа наша парола станува стварност: ние од ден за ден на фашистите им нанесуваме удар по удар. Можеме слободно да кажеме дека Шпанија ќе биде гроб на фашистите. Таа гробница ние сега ја копаме со оружје во рацете по цена на својот живот. Другари и пријатели, треба да знаеме дека и најмалата помош од ваша страна го забрзува завршувањето на таа гробница за фашизмот од целиот свет и ова имајте го предвид кога зборувате за настаните во Шпанија. Фашизмот на сите нас ни е заеднички непријател. Ние дојдовме да му покажеме што значи да се нападне и убива работниот народ. Во конечната победа ние сме сигурни, но таа зависи и од вас. Вие имате широко поле за работа. Организирајте се, работете и јакнете. Нашиот работнички фронт не е само во Шпанија, тој е во секоја земја, во секое село и во секоја фабрика. Зацврстувајте го единството на работничката класа, создавајте народен фронт, кој има поволни услови за развој во тие земји, зашто не заборавајте дека тоа е средство со кое се рушат фашизмот и војната. Токму сега сме поблиску до светска војна од кога и да е, зашто Хитлер и Мусолини му подготвуваат нов колеж на човештвото.
Дали можеме ние, свесните работници и селани како и напредната интелигенција од целиот свет да го дозволиме тој злочин на безумниците. Не. Само треба да се напрегнат сите сили во борбата против војната и фашизмот за леб и слобода, мир и напредок за среќа на работниот народ, за целосна рамноправност на народите во Југославија и за нивна слобода.
Тоа се нашите неодложни задачи, драги другари.


Примете искрен поздрав од сите борци од Македонија и од вашиот Македонец Трајко Јордан Мишковиќ.


1.8 – 37, од фронтот на Мадрид.


Првпат објавено: „Правда: лист српског радног народа у Канади“, i, 19, 8. X 1937, 1.
Извор: Блаже Ристовски „Животот и делото на Кочо Рацин (1908-1943)“, „Матица македонска“, Скопје, 2009, 287-290 стр.


Since it's a larger text I will give poor Google translation, I'm sorry for this, but if any of you would find more of free time please correct the text:

Quote:
From the Madrid Front. To the Macedonians in the USA and Canada

Dear brothers, sisters and friends, class-conscious Macedonians! Through these few lines I want to extend warm welcome to revolutionary - you, Macedonian workers and workers in Soed. States of America and Canada - Greetings from the battlefield of embattled Spanish people.

At the same time I want to explain the motives and reasons that prompted me me and my compatriots and thousands of other anti-fascists of all countries in the world with weapons in hand to defend ideals, foundations and desires of working people. As you already know, here in Spain all year and fought the Spanish people to fight against fascism and national defense of democracy and freedom.
For me and my friends Macedonians, as well as friends from other nationalities aware and advanced workers fell great role and a rare privilege to fight alongside the Spanish people against attack dzverskiot predavnichkite generals and their naredbodavci Mussolini and Hitler.

We Macedonians anti-fascists and fighters in the ranks of the Republican Army, in batallions our glorious heroes and teachers' F. Dimitrov and maintenance. Dakovic - I undertake to make all physical and intellectual forces victoriously accomplish that great task.
We are aware that bojnite fields of Spain are fighting to free [line omitted at printing - Blaze Ristovski] is a national right and will win as it won a separate nations of Spain. We can boldly say that we, the fighters from Macedonia, not to dirty the names of our fighters Macedonian Goce [printed: Kotze - B. R.] Damian Gruev and Delchev and Sandanski, the brave [printed: Somdanski - B. R.] And the many others who gave their lives in fighting for the rights of Macedonia.

For us Macedonians it is well known that our people suffered and suffer much today as any other nation in the Balkans and in our struggle for justice and freedom of the Macedonian people fell victims and many prisons are full of Yugoslavia and Bulgaria to the Macedonian fighters and best sons of our people.
But we can not keep anything to us. We we went, and now will only go forward. We Macedonians have own glorious history, the Ilinden Uprising of 1903 and the first Krusevo Republic, when the Macedonian people working rose with a hammer and hoe against the Ottoman Empire, and for their release. We are not afraid of the victims, ... victims of our brothers ... [Illegible print on paper - B. R.] Give us strength to fight and win, and we also know who will fall for freedom, he never dies and does not mourns. Here in Spain our fallen heroes young Macedonians, comrade Gancho [stands printed: stable - B. R.] Hadzhipanzovikj from Veles, heroic fallen to Kaza de Campo in defense of Madrid. Also killed heroically brave tenkist, Blazo friend, originally from Gevgelija, fell to Harama. Several days ago the front Brunei old and died a brave fighter, the Macedonian teacher Todor Dimitrov [Dimitar Todorov] in Skopje. He was commander of the battalion unit Djuro Dakovic and full ten months to beat the Fascists. They were straight and true sons of the Macedonian people. They gave their lives for freedom and justice and to rescue humanity from falling into the clutches of fascist dragons. They no more among us, but it is certain that their killers have long been in the country. We stostruko reprisals by their comrades.
These famous names will never forget the Macedonian people.
They will enter the history of mankind, and the Macedonian people will carry in their hearts. We did not fear us, dear comrades and friends. Now our motto is "to go" even came ten Hitler and Musolinci. There's nothing the workers could not win. That is obvious, because the last time that our slogan becomes reality: we are from day to day Fascists their adhesive blow to the attack. Feel free to say that Spain will be the tomb of Fascists. The tomb we now digs with weapons in their hands at the cost of his life. Comrades and friends, we need to know that even the smallest assistance from your side to accelerate the completion of the tomb of fascism around the world and keep this in mind when talking about events in Spain. Fascism for us all is our common enemy. We came to show what it means to attack and kill working people. The final victory we are sure, but it depends on you. You have a wide field of work. Organize all, work and strengthen. Our workers' front is not only in Spain, he is in every country, in every village and every factory. Zacvrstuvajte the unity of the working class, Create National Front, which has favorable conditions for development in those countries, because do not forget that this is the means by which we break down fascism and war. Right now we are closer to World War II than ever is because Hitler and Mussolini was preparing a new slaughter of humanity.
Are we able, conscious workers and peasants as well as advanced intelligence from around the world to allow the crime of bezumnicite. Sun Just to be tense all forces in the fight against war and fascism for bread and freedom, peace and progress for the happiness of working people for full equality of the peoples of Yugoslavia and their freedom.
These are our immediate task, dear friends.Receive sincere greeting of all fighters from Macedonia and yours Macedonian Trajko Jordan Miskovic
__________________
The purpose of the media is not to make you to think that the name must be changed, but to get you into debate - what name would suit us! - Bratot

Last edited by Bratot; 09-13-2010 at 07:58 AM.
Bratot is offline   Reply With Quote
Old 09-13-2010, 07:51 AM   #3
Bratot
Senior Member
 
Bratot's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 2,855
Bratot is on a distinguished road
Default

Noted Macedonians in the Spanish Civil War:

Вардарска Македонија
1. Арсовски Панев Владимир – роден 1910 во Неготино. Инженер. Дошол од СССР на 9 декември 1936. Како тенкист загинал кај реката Харама на 2 февруари 1937.

2. Атков Томов Борис – роден на 6 декември 1904 година во Скопје. Дошол од Франција на 2 септември 1936 година. Бил во диверзантски групи – капетан.

3. Банџов Наумов Спас – роден во Охрид 1901. Дошол од Белгија во ноември 1936. Поручник. Ранет е и репатриран. Умрел во Охрид на 15 август 1943.

4. Божиновски Панде – од с. Кривени, Ресенско. Дошол од Канада во 1937. Бил во 11-та бригада – баталјон „Линколн“.

5. Бојлевски Лазар – роден на 2 јули 1902 во с. Буково, Битолско. Дошол од Франција.

6. Бочкаровски Михаил – од с. Кривени, Ресенско. Работник. Дошол од САД во 1937 година. Загинал во 1938 кај Вилануева де ла Кањада – Мадрид.

7. Василев Норман — роден 1912 година во СРМ. Работник. Дошол од Канада на 15 мај 1937 година. Бил во ТАРТ — Словенска група.

8. Вацко Михаил — роден 1905 година. Дошол од Југославија и загинал на 21 септември 1938 година.

9. Велевски Живко — роден во с. Болно, Ресенско. Шумар.

10. Галовски Велев Георги — роден во с. Смилево, Демирхисарско, на 24 септември 1893 година. Во Шпанија дошол од Аргентина.

11. Ѓорги — Бојаџијата — родум од кичевските села. Дошол од Белгија во јануари 1937 година.

12. Демниевски Алексо - Бауман — роден 1905 година во Велес. Дошол од СССР на 20 ноември 1936 година. Бил во баталјонот „Ѓуро Ѓаковиќ", бригадата „Георги Димитров" и 129-та интернационална бригада. Во септември 1937 година е унапреден во чин мајор. Во август 1938 е ранет во борбите на Арагонскиот фронт и му е ампутирана ногата. Префрлен е во Париз, откаде во април 1939 година е префрлен во СССР на лечење. Во Југославија се враќа кон крајот на 1944 година. Умира 1961 година во Белград.

13. Димков Георгиев Димо — роден 1910 година, работник. Дошол од Франција.

14. Димов Стојанов Ангел — роден на 7 јуни 1914 година во Скопје. Во Шпанија дошол од Франција 1936 година. Загинал на Харама во март 1937 година.

15. Дојчинов Христов Иван — роден на 11 јануари 1909 година во Гевгелија. Работник. Во Шпанија дошол од Аргентина во октомври 1936 година. Бил во 15-та, 115-та и 129-та бригада и специјални служби. Капетан.

16. Жапкар Петар — роден 1897 година во с. Марино Село [скопско]. Дошол во октомври 1936 година од СССР. Загинал на Мадридскиот фронт на крајот на ноември 1936 година.

17. Иванов Кирилов Владимир — роден на 27 февруари 1911 година во Гевгелиско.

18. Јанков Васо — роден 1911 година во Башаида [село близу Кикинда]. Во Шпанија дошол од Југославија на 1 септември 1937 година. Бил во баталјонот „Димитров". Наредник.

19. Калев Петар (Милановиќ Станко) — роден 1909 година. Во Шпанија дошол од Југославија во јануари 1937 година. Ранет е на реката Ебро. Подоцна од француските концентрациони логори заминал за СССР.

20. Калешников Андро — роден во Скопје. Работник. Во Шпанија дошол од Југославија 1936 година. Загинал во движењето на отпорот во Франција.

21. Костов Гоце — роден 1909 година во Гевгелиско. Во Шпанија дошол од Франција во 1936 година. Бил курир по баталјонот „Димитров" и 129-та бригада. Загинал 1939 година кај Пена сан Марко на Арагон.

22. Камилов Панов Кирил — роден во јануари 1898 година во Велес. Професор. Во Шпанија дошол од Белгија во јануари 1937 година. Бил во баталјонот „Димитров" и баталјонот „Дуран". Капетан. Во НОБ од 1944 година, умира 1976 година.

23. Минков Миле (Мише) — роден 1914 година. Дошол од Југославија. Загинал 1938 година.

24. Митиќ Ристо — шивач од Куманово. Во Шпанија дошол од Белгија.

25. Митров Слободан (Данко) — роден 1919 година во Ѓурѓевац [Хрватска]. Студент. Живеел во Гевгелија и стигнал во Шпанија на 14 јануари 1937 година. Бил во 11-та и 129-та интернационална бригада. Комесар на баталјон. Убиен.

26. Мишел Стефан (Мишо) — роден во Куманово. Рудар. Дошол од Франција. Умрел во концентрационен логор во Франција.

27. Мишковски Орданов Трајко — роден на 5 март 1903 година во Велес. Во Шпанија дошол на 1 октомври 1936 година од Чехословачка. Командант на баталјон. Мајор.

28. Мицевски Тодоров Димитар — роден 1901 година во Скопје, Чаир. Дошол од Франција на 10 октомври 1936 година. Загинал на 21 јули 1937 година на Брунете близу Мадрид.

29. Наумов Илија — роден 1897 година во Ресен. Работник. Дошол во Шпанија на 27 јуни 1937 година од Канада.

30. Николов Гоце (Рибарот) — роден 1899 година во Гевгелиско. Бил во баталјонот „Ѓаковиќ" со Трајко Мишковски.

31. Пенушлиев Коцев Симо — роден на 28 јануари 1897 година во Штип.

32. Пандов Пенчо — од Велес или Велешко.

33. Поповски Тодоров Елисие — роден на 13 јули 1907 година во село Маврово, Гостиварско. Во Шпанија дошол од Југославија на 15 јули 1937 година. Умрел во Скопје на 9 ноември 1972 година.

34. Поцков Боро — роден на 18 април 1916 година во Струмица. Графички работник. Во Шпанија дошол од Југославија на 1 април 1938 година. Баталјон „Дивизионарио".

35. Рамиз Варварица — роден во Дебар. Албанец.

36. Рафаел Хасан — роден 1905 година во Македонија. Во Шпанија дошол од Југославија.

37. Спировски Георги — роден 1903 година. Дошол од Југославија и загинал.

38. Стефанов Крстев Алексо — роден 1894 година во Царев Двор, Ресенско. Емигрант од 1920 година прво во Белгија, потоа во Франција од каде во август 1936 година заминува во Шпанија.

39. Стефанов Милан — роден во Куманово. Рудар. Во Шпанија дошол од Франција. Умрел во концентрационен логор во Франција.

40. Темелковски Темов Вангел — роден 1896 година во с. Царев Двор, Ресенско. Работник. Емигрант во Канада, а од 1927 година во САД. Од 1933 година е член на Комунистичката партија. Во Шпанија дошол на 26 февруари 1937 година. Бил ранет во текот на војната. Во март 1939 година се вратил во САД, а во 1946 година се вратил во Македонија. Умрел во Скопје на 27 април 1972 година. Капетан.

41. Тодоров Александар — роден 1908 година во с. Маврово, Гостиварско. Во Шпанија дошол од САД.

42. Тодоров Димитар — роден 1901 година во Скопје. Учител. Учествувал во Балканските војни и во Првата светска војна. Емигрирал во Бугарија, оттаму во 1925 година оди во Романија, па во Франција, каде работи како рудар. Во Шпанија дошол од Франција на 1 октомври 1936 година. Командир на чета во баталјонот „Ѓуро Ѓаковиќ“. Загинал на 21 јули 1937 година на Брунете — Мадрид — Гвадалахара.

43. Трајков Михајло — роден во Ресен. Во Шпанија дошол од Франција 1936 година и наскоро загинал во Мадрид.

44. Трајковски Крстев Борис — роден на 5 јануари 1913 година во Ресен. Службеник. Во Шпанија дошол од Југославија на 26 [24] јуни 1937 година. Бил во ТАРТ — Словенска група. Умрел 1944 година.

45. Узуновски Николов Цветко — роден на 24 декември 1912 година во с. Царев Двор, Ресенско. Студент. Во Шпанија дошол од Југославија на 18 јуни 1937 година. Бил во ТАРТ — батерија „Коларов".

46. Урфи Аки Аголи — роден 1903 година во Дебар. Се школувал во Дебар, Битола, Солун и Тирана, а воена академија во Италија. Во октомври 1936 година преку Солун дошол во Шпанија и кај Брунете пред Мадрид загинал во април 1937 година.

47. Хаџипанзов Иванов Ганчо – роден 1900 во Велес. Во Шпанија дошол од Франција на 1 септември [10 октомври] 1936. Загинал во првите борби пред Мадрид на 18 ноември 1936.

Пиринска Македонија
1. Алексиев Петар – од Неврокоп. Загинал на 2 мај 1938.

2. Атанасов Никола – роден 1907 во Пиринска Македонија. Дошол од Канада. Бил во ТАРТ батерија „Коларов“.

3. Биров Атанасов Димитар – роден 1912 во с. Брезово, Благоевградско.

4. Николов Андреев Георги — роден на 6 септември 1900 година во с. Белица, Разлошко — Пиринска Македонија.

5. Парпулов Георгиев Велко — роден во Пиринска Македонија.

6. Пелтешки Цане — од с. Угрчин [Ловеч, Бугарија].

7. Рашев Стојан — од Пиринска Македонија. Работник. Во Шпанија дошол од Франција. Загинал 1938 година во одбраната на Мадрид.

8. Христов Методи — роден во с. Кочериново — Благоевградско, Пиринска Македонија. Загинал како диверзант во Шпанија.

Егејска Македонија
1. Андреев Иванов Иван — роден 1910 во Серес. Во Шпанија дошол од Канада на 15 мај 1937 година. Кувар во ТАРТ, батерија „Коларов“.

2. Белетов Иван (Шивач) — роден 1911 во Егејска Македонија. Дошол од Франција на 20 октомври 1937. Бил во баталјонот „Димитров“. Загинал кај Мореља во март 1938.

3. Божинов Димитар [Божиновски Димитрие] — роден 1906 во Костурско. Дошол од САД. Бил во 11-та бригада – баталјон „Линколн“. Загинал.

4. Бузев Петрев Трифун — роден на 28 август 1889 во Воден. Емигрирал во САД во 1912 година и станал член на прво на Социјалистичката партија на Америка и на Индустриските работници на светот, а потоа на Комунистичката партија на САД. Во Шпанија дошол на 10 мај 1937. Бил во 15-та бригада. По војната се вратил во САД. Во 1946 година американските власти го депортираа во Југославија. Умрел во Скопје на 23 јуни 1966.

5. Василевски Никола (Никита) — од Егејска Македонија. Артилерец во ТАРТ — Словенска група.

6. Георгиев Георги — роден во Кукуш.

7. Георгиев Јосиф (Жозеф) — од Егејска Македонија. Дошол во Шпанија од Канада.

8. Георгиев Оскар — од Егејска Македонија. Дошол од Канада. Загинал 1938 година на Арагонскиот фронт.

9. Георгиев Павле — роден 1903 година во Костурско, Егејска Македонија. Дошол од Канада.

10. Григоров Христо — роден 1903 година во Костурско, Егејска Македонија. Дошол од Канада. Бил во баталјонот „Линколн".

11. Димов Вангел — роден 1915 година во Костурско, Егејска Македонија.

12. Динков Динко — роден 1903 година во с. Горно Броди, Серско.

13. Заспалов Георгиев Иван — роден 1899 година во с. Брезница, Костурско. Дошол од Канада. Бил во баталјонот „Линколн".

14. Ивановски Андреев Иван — роден 1906 година во Серес. Работник — готвач. Дошол од Канада на 15 мај 1937 година. Бил во ТАРТ — Словенска група.

15. Исаков Милан — роден 1911 година во с. Меленци, Егејска Македонија. Во Шпанија дошол од Алжир на 15 јануари 1937 година. Тешко ранет, умрел 1938 година.

16. К'лев Петар (Туше) — роден 1889 година во Кукуш. Уметник. Дошол од Франција 1936 година. Умрел во Скопје во јули 1963 година.

17. К'нев Иванов К'нчо — роден на 25 мај 1906 година во Костурско, Егејска Македонија. Дошол од Канада. Бил во артилерија, баталјон „Коларов". Умрел во концентрационен логор во Франција.

18. Козлов Александар — роден 1911 година, во Егејска Македонија. Во Шпанија дошол од Канада.

19. Козлов Георги — роден 1909 година, во Егејска Македонија. Дошол од Канада на 25 јуни 1937 година. Бил во артилеријата, словенска група.

20. Козлов Димитар — роден 1894 година, во Егејска Македонија.

21. Костов Георги — од Егејска Македонија. Дошол од Канада. Бил во баталјонот „Линколн", 15-та бригада.

22. Ламбрев Крсто — роден 1895 година во Костурско, Егејска Македонија.

23. Ликов Тодор (Лидле) — роден 1898 година во Костурско, Егејска Македонија. Дошол од Франција. Исчезнал.

24. Мајаков Тр. Ламбе [Марковски Трајков Ламбро?] — роден во Костурско, Егејска Македонија. Загинал.

25. Македонски Стефанов Љубе — роден на 27 септември 1907 година, во Егејска Македонија. Загинал во Шпанија.

26. Малинов Петар (Пенко) — роден 1914 година во Егејска Македонија. Дошол од Белгија. Загинал.

27. Марковски Трајков Ламбро — од с. Косинец, Костурско. Живеел во Детроит. Дошол од САД во 1937 година. Загинал во јули 1937 година на Брунете.

28. Михајлов Тасе — роден 1897 година во с. Пливенци, Егејска Македонија.

29. Младенов Петар — роден во Егејска Македонија. Дошол од Канада. Бил во 15-та интернационална бригада, баталјон „Линколн".

30. Насев Васил (Начев, Нацев) — роден 1906 година во Егејска Македонија. Работник. Дошол од Франција. Загинал.

31. Наумовски Лазаров Тане — роден на 24 февруари 1907 година во с. Долно Котари, Леринско. Морнар. Во Шпанија дошол од Панама на 4 август 1936 година.

32. Радев Иван — роден 1913 година во Костурско, Егејска Македонија.

33. Ралев Димитар (Радов Митко) — роден 1913 година во с. Д'мбени, Костурско. Дошол од Канада.

34. Ристовски Спиров Панде — роден на 27 јули 1906 година во село Нивици, Долна Преспа [Леринско]. Работник. Во Шпанија дошол од Аргентина во март [22 април] 1937 година. Бил во батеријата „Коларов" и во 129-та интернационална бригада. Умрел во Скопје на 21 јануари 1965 година.

35. Скоплиќ Иван — роден 1888 година во Егејска Македонија. Дошол од Канада и загинал во јуни 1938 година.

36. Улковски Донев Ване — роден 1904 година во с. Смрдеш, Костурско. Во Шпанија дошол од Канада на 15 мај 1937 година. Загинал на Теруелскиот фронт.

37. Хаџиев А. Панајот – роден на 23 август 1900 во Д’мбени, Костурско. Работник. Живеел во Гери. Член на Комунистичката партија. Дошол на 19 февруари 1937 од САД. Бил артилерец во словенската група. По поминати 25 месеци во Шпанија, на 10 март 1939 година се враќа во Детроит. Бил еден од организаторите на Македонскиот народен сојуз во Америка. Умрел во 1962 година.

38. Христов Панде — роден во Егејска Македонија. Артилерец.

39. Чичанков Христов Глигор — роден во с. Жупаништа, Костурско. Во Шпанија дошол од Канада. Артилерец. Умрел во Чиле.

40. Шејтанов Александар — роден во Костурско, Егејска Македонија. Умрел во концентрационен логор во Франција.

Непознато место на раѓање
1. Аристов Глигор – роден 1903 година.

2. Василевски Наум — роден 1912 година.

3. Влканов Никола — дошол од Париз — Франција. Стрелан во концентрациониот логор Дахау — Германија.

4. Димов Тошо (Кондураџијата) — во Шпанија дошол од Белгија.

5. Исценски Тодор — роден 1909 година. Загинал на 2 мај 1938 година.

6. Јанков Петар — дошол од Белгија 1936 година.

7. Јанков Тодор — роден 1901 година. Рудар. Дошол од Франција на 30 јуни 1937 година.

8. Комитов Јанко — артилерец во тешката артилерија.

9. Комитов Марко — загинал на 23 мај 1938 година.

10. Кочмаровски — шумски работник. Во Шпанија дошол 1937 година. Загинал на 14 јули 1938 година кај Пена сан Марко на Арагон.

11. Ладовски Михаил — работник. Во Шпанија дошол во ноември 1936 година од Франција. Бил во 13-та интернационална бригада. Загинал на Теруелскиот фронт на 31 декември 1936 год.

12. Марков Јосиф — загинал.

13. Наумчевски Волче — загинал.

14. Недев Георги — евидентиран како борец во Шпанските републикански единици.

15. Николов Петар — роден 1910 година. Во Шпанија дошол од Франција. Загинал.

16. Павковски Владимир — загинал на 20 март 1936 година кај Каса де Кампо, Мадрид.

17. Павлов Стојан (Георг) — роден 1899 година. Железничарски работник. Член на Комунистичката партија на САД од 1927 година. Во Шпанија дошол на 7 февруари 1937 година од САД. Загинал.

18. Паунов [или Паунков] Ганчо — работник, загинал на 17 ноември 1936 година во одбраната на Мадрид.

19. Рајчев Васил — загинал во Шпанија. Артилерец.

20. Рели Џим (Јован) — роден 1913 година. Дошол од Канада на 30 мај 1937 година. Бил во 15-та бригада.

21. Ристо „Шивачот" — во Шпанија дошол од Белгија.

22. Софронов — во јануари 1938 година бил во баталјонот „Димитров".

23. Силов Ерих — во Шпанија дошол од Аргентина кон крајот на 1936 година.

24. Симеонов Борис — во Шпанија дошол од Канада во мај 1937 година. Бил во 129-та бригада.

25. Симов Александар — роден 1900 година. Во Шпанија дошол од Франција. Загинал 1938 година.

26. Симон Милош — роден 1892 година. Дошол од Белгија.

27. Симеонов Глигор — бил во тешката артилерија во словенската група.

28. Скопјанец Ангел — дошол во јануари 1937 година. Загинал.

29. Спасовски Трифунов Стефан — роден 1913 година. Борец во баталјонот „Димитров". Загинал 1938 година.

30. Стојков Емил (Братко) — работник. Дошол од Франција. Борец во 11-та интернационална бригада. Загинал во април 1937 година на Гвадалахара.

31. Стојчев Г. Лазар — загинал во првите денови по доаѓањето во Шпанија.

32. Трифунов Стефан (Стојан) — роден 1911 година. Борец во баталјонот „Димитров". Загинал 1938 година.

33. Чучков Симо — роден 1907 година. Во Шпанија дошол од Франција 1937 година. Борец во II-та чета на баталјонот „Дивизионарио". Стрелан во концентрациониот логор Дахау — Германија, 1942 година.

34. Шејтанов Ефтимов Константин — роден 1910 година. Загинал во Шпанија.


Извори: Перо Коробар, Божо Стефановски (ур.) „Во интернационалните бригади на Шпанија“, „Студентски збор“, Скопје, 1989, 215-220 стр. и Abraham Lincoln Brigade Archives.
__________________
The purpose of the media is not to make you to think that the name must be changed, but to get you into debate - what name would suit us! - Bratot
Bratot is offline   Reply With Quote
Old 09-13-2010, 08:19 AM   #4
Bratot
Senior Member
 
Bratot's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 2,855
Bratot is on a distinguished road
Default

Renegades: Canadians in the Spanish Civil War
Michael Petrou
http://books.google.pl/books?id=W7t_...ian%20&f=false
__________________
The purpose of the media is not to make you to think that the name must be changed, but to get you into debate - what name would suit us! - Bratot
Bratot is offline   Reply With Quote
Old 09-13-2010, 08:30 AM   #5
Bratot
Senior Member
 
Bratot's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 2,855
Bratot is on a distinguished road
Default

I wonder what explanation will be provided by our Greek & Bulgarian propagandist about this phenomenom

Where was Tito at the time?
__________________
The purpose of the media is not to make you to think that the name must be changed, but to get you into debate - what name would suit us! - Bratot
Bratot is offline   Reply With Quote
Old 09-13-2010, 08:43 AM   #6
Bratot
Senior Member
 
Bratot's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 2,855
Bratot is on a distinguished road
Default

"Ние искрено се восхитуваме од решавањето на националното прашање во Шпаниjа и со нестрпливост очекуваме да го видиме сето тоа во своjот логичен развиток до краj.

...Судбината на Баскиjа и е многу слична на македонската. Таа е поделена меѓу Фанциjа и Шпаниjа. Неjзиното ропство го води почетокот од далечното минато. Баските како народ немале до сега слободно национално постоење. Тие секогаш биле обjект на жесток национален гнет, безмислосна експлоатациjа и национализациjа. Сето тоа не им дало можност на Баските да се обособат и да се закрепнат национално. Но народите не загинуваат. Колку и длабоко да отишол процесот на асимилациjата, националните сили се нескршливи и при првиот удобен случаj вулкански се проjавуваат и се налагаат. Сличен е случаjот и со Баскиjа.

Баските си имаат своjа териториjа, своj jазик, своjа историjа и култура, своj трговски капитал и капитализам. (Тие исто така и во средните векови тргувале со далечните земjи).... Баските никогаш не престанале да се борат за самостоjно национално постоење. По тоj пат тие дале многу жртви, без да можам меѓутоа да постигнат нешто. Во таа борба имало случаи населението масовно да емигрира далеку од своjата татковина за да го избегне теророт и ропството..."

(Коста Веселиновъ, "Самоопредълението на Каталония, Астурия и Мароко", "Македонски вести", II, 56, София, 4. VI. 1936, стр. 1).


"...Ние македонските анти-фашисти и борци во редовите на Републиканската армиjа сме свесни дека овдека се бориме за ослободување на македонскиот народ и за своето национално право, како што си го извоjуваа и се ослободиjа во Шпаниjа националните малцинства Каталонците и Баските.

Можам смело да кажам дека ние претставниците на македонскиoт народ се бориме така како што се бореле бoрците на нашиот народ Гоце Делчев, Дамjан Груев, Сандански и др. за ослободување на македноскиот народ..."

(cit. Блаже Ристовски, "Кочо Рацин. Историско-литературни искажувања. Прилози за развитокот на македонската културн-национална мисла", Скопjе, 1983, стр. 314).

" I nashata makedonska istorija ne e bez takvi stranski dobrovolci. Tie se borea ramo do ramo so narodot vo Ilindenskoto vostanie vo 1903 godina. Bujnov, Skrizhovski, Javorov i plejada drugi, makedonskiot narod gi ceni. Kako nam shto ni pomagaa i ni pomagaat, taka i nie vo segashniov moment treba da ja izrazime nashata solidarnost na shpanskiot narod, za da pobedi vo borbata protiv onie negovi tirani, protiv koioshto i makedonskiot narod digna oruzje vo 1903 g. "

("Spanija, Amerika i Makedonija", "Trudova Makedonija", III, 14, 30.I.1937, 1 i 3).
__________________
The purpose of the media is not to make you to think that the name must be changed, but to get you into debate - what name would suit us! - Bratot
Bratot is offline   Reply With Quote
Old 09-13-2010, 06:19 PM   #7
Soldier of Macedon
Administrator
 
Soldier of Macedon's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Location: Macedonian Outpost
Posts: 12,706
Soldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond repute
Default

Excellent, well done Bratot, Makedonci se sekade!
__________________
In the name of the blood and the sun, the dagger and the gun, Christ protect this soldier, a full blooded Macedonian.
Soldier of Macedon is offline   Reply With Quote
Old 09-13-2010, 06:20 PM   #8
Risto the Great
Senior Member
 
Risto the Great's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Location: Macedonian Colony of Australia
Posts: 14,240
Risto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond repute
Default

Very interesting. Thanks Bratot.
__________________
Risto the Great
Ask me what you can do for your country.
Risto the Great is offline   Reply With Quote
Old 09-13-2010, 06:37 PM   #9
Dejan
Member
 
Dejan's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Location: Sidnej, Avstralija
Posts: 563
Dejan has much to be proud ofDejan has much to be proud ofDejan has much to be proud ofDejan has much to be proud ofDejan has much to be proud ofDejan has much to be proud ofDejan has much to be proud ofDejan has much to be proud ofDejan has much to be proud of
Default

This is a great find!
__________________
You want Macedonia? Come and take it from my blood!

A prosperous, independent and free Macedonia for Macedonians will be the ultimate revenge to our enemies.
Dejan is offline   Reply With Quote
Old 09-14-2010, 02:24 AM   #10
Bratot
Senior Member
 
Bratot's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 2,855
Bratot is on a distinguished road
Default

You are welcome guys, I think El Bre should put some effort in his free time to look up for more info in spanish language, few phrases and maybe something interesting will come up.

Also TM and others help is appreciated as well, this is very strong argument against the Greek and Bulgarian claims and their Titologism propaganda.
__________________
The purpose of the media is not to make you to think that the name must be changed, but to get you into debate - what name would suit us! - Bratot
Bratot is offline   Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump