Thread: Vrhovism
View Single Post
Old 04-26-2020, 07:15 AM   #5
Liberator of Makedonija
Senior Member
 
Liberator of Makedonija's Avatar
 
Join Date: Apr 2014
Location: Australia
Posts: 1,291
Liberator of Makedonija is on a distinguished road
Default

A segment from the July 1905 edition of „Революционенъ листь“, the official publication of VMRO in Solun from 1904-1906. Edited by Dimo Hadžidimov:

„... А што претставуваат врховистите? Тоа се еден грст луѓе, еден мал кружок на чело на кој стои резервниот генерал Цончев, кој - иако нема трага од некогашните Македоно-одрински друштва во Бугарија - продолжува да се нарекува и да се потпишува како претседател на некаков Врховен комитет којшто не постои. Тие, врховистите, претставуваат полна негација на Внатрешната организација - меѓу нив и неа има бездна. Пред се против целата на Организацијата - автономна Македонија и нејзината девиза Македонија на Македонците - тие поставуваат некаква автономна Македонија со прикриена девиза Македонија за Бугарија. Автономаната Македонија се сваќа од Организацијата као самостојна државичка која ќе влезе како оделен член во Федерацијата на другите државички на Полуостровот, и врховистите се... како преку... форма кон Санстефанска Бугарија, која им изгледа на оние што не гледаат подалеку од носот дека може да биде реализирана... врховистите со својот теснограден и неразумен национализам... се трудат на секој начин и со своите акции да го претставуваат пред надворешниот свет ослободителното движење како чисто бугарско и со тоа, компромитирајќи ја каузата, и нанаесуваат тешки удари...“

GOOGLE TRANSLATION

"... And what are the Supremacists [Vrhovists]? They are a handful of people, a small circle headed by the reserve general Tsonchev, who - although there is no trace of the former Macedonian-Adrianople societies in Bulgaria - continues to be called and signed as chairman of a non-existent Supreme Committee. They, the Supremacists [Vrhovists], are a complete denial of the Internal Organisation [VMRO] - there is an abyss between them. First of all, against the whole of the Organisation [VMRO] - Autonomous Macedonia and its motto, Macedonia of the Macedonians - they are setting some kind of autonomous Macedonia with a hidden motto of Macedonia for Bulgaria. Autonomous Macedonia is understood by the Organisation [VMRO] as an independent state that will enter as a separate member of the federation of other states on the peninsula [Balkans] , and the Supremacists [Vrhovists] are ... as through ... form towards a San Stefano Bulgaria [Greater Bulgaria]..."
__________________
I know of two tragic histories in the world- that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented.
Liberator of Makedonija is offline   Reply With Quote