Macedonian Truth Forum

Macedonian Truth Forum (http://www.macedoniantruth.org/forum/index.php)
-   News and Politics (http://www.macedoniantruth.org/forum/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Macedonia & Greece: Name Issue (http://www.macedoniantruth.org/forum/showthread.php?t=1556)

Risto the Great 10-20-2018 11:21 PM

So what do the hysterically ridiculous Macedonian diaspora political party organisations do with themselves now? I mean they have never been any use whatsoever in the diaspora, but now they simply represent the enemy of Macedonians.

Carlin 10-20-2018 11:52 PM

[B]Golden Dawn tried to stop a traditional Macedonian event in northern Greece[/B]

URL:
[url]https://www.mkd.mk/makedonija/politika/zlatna-zora-proba-da-sprechi-tradicionalen-nastan-vo-severna-grcija[/url]
[img]https://i.imgur.com/qH0akr4.jpg[/img]

Members of the Greek neo-fascist Golden Dawn party today tried to stop the traditional dance that the House of Macedonian Culture organizes every year in the Greek village of Patele.

Tonight at 19:00 in the village of Patele (Agios Panteleimonas), Lerin region, the dance was to begin in the organization of the House of Macedonian Culture.

Members of Golden Dawn threatened not to allow it and would organize a protest outside the hotel where the dance was to be held.

After threats, the Vinozhito party sent a letter to the police in Lerin seeking protection.

Police blocked the road, but previously released four buses of Golden Dawn, so now no one can enter the village, and witnesses from the site say that the police said: "Feel free to enter, but at your own risk."

A small number of Macedonians managed to enter the village.

Pelagonija 10-20-2018 11:54 PM

[QUOTE=Spirit;177388]Russian embassy has just apparently tweeted that it would not recognise the new name and will continue to refer Macedonia as the Republic Of Macedonia.
Apparently Russia will block any move to rename the country at the UN[/QUOTE]

The Greeks will force NMK to sign a another treaty, thus this time with the Russia begging them to recognize NMK. Zaev will package it and sell it off of to the people as a part of the zivot za site program. He will also remind the people that Gruo mu iskrade parite in order to incite the public and divert their attention from the level of homosexuality taking place during the treaty process.

Pelagonija 10-21-2018 12:00 AM

[QUOTE=Carlin15;177392][B]Golden Dawn tried to stop a traditional Macedonian event in northern Greece[/B]

[img]https://i.imgur.com/qH0akr4.jpg[/img]

[url]https://www.mkd.mk/makedonija/politika/zlatna-zora-proba-da-sprechi-tradicionalen-nastan-vo-severna-grcija[/url]

Златна зора проба да спречи традиционален настан во северна Грција

Припадници на грчката неофашистичка партија Златна зора денеска се обиделе да го спречат традиционалното оро што Домот на македонска култура го организира секоја година во грчкото село Пателе.

Вечерва во 19 часот во селото Пателе (Агиос Пантелејмонас), Леринско, требало да почне орото во организацијата на Домот на македонска култура.

Припадниците на Златна зора се заканувале дека нема да го дозволат тоа и дека ќе организираат протест пред хотелот каде што требало да се одржи орото.

По заканите, партијата Виножито испратила писмо до полицијата во Лерин барајќи заштита.

Полицијата го блокирала патот, меѓутоа претходно пуштила четири автобуси на Златна зора, па сега никој не може да влезе во селото, а сведоци од местото велат дека полицијата им рекла: [B]„Слободно влезете, но на своја одговорност“[/B].

Мал број Македонци успеале да влезат во селото.[/QUOTE]

Geez Carlin don’t be a party pooper.. we just changed our name and joined NATO and your worried about fascists, ethnic cleansing and moral values.

Carlin 10-21-2018 12:36 AM

[QUOTE=Spirit;177388]Russian embassy has just apparently tweeted that it would not recognise the new name and will continue to refer Macedonia as the Republic Of Macedonia.
Apparently Russia will block any move to rename the country at the UN[/QUOTE]

If this is true, the Russians have gone off the deep end as well. At the UN, the [I]member state[/I] is [B]The former Yugoslav Republic of Macedonia[/B] (found under the letter T).

[url]http://www.un.org/en/member-states/[/url]

So any clever moves Russia might make will be to [I]preserve[/I] The former Yugoslav Republic of Macedonia.

Carlin 10-21-2018 12:48 AM

MPs from VMRO-DPMNE and the coalition who voted for the beginning of the amendments to the Constitution [B]and[/B] [U]MPs from this party who wanted to vote on the amendments, but did not do so[/U] at the session of the Assembly, submitted written proposals that condition their behavior in the future process of constitutional changes.

URL:
[url]https://plusinfo.mk/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BC%D1%80%D0%BE/[/url]

Ние, група пратеници со верба во Македонија и нејзината иднина, целосно свесни за историскиот момент и одговорност пред минатите, сегашните и идните генерации

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да се пристапи во наредната, но не и конечна фаза, на дискусија по уставните амандмани, само под следните услови од чие исполнување ќе зависат и нашите идни ставови и нашата конечна поддршка за Уставните измени:

[B]1. Прифаќање на амандман на Уставот со кој ќе се гарантира македонскиот идентитет

2. Прифаќање на одредба на Уставот со која ќе се гарантира дека доколку Република Грција не го ратификува договорот и повторно ги попречува евро-атлантските интеграции на Република Македонија, ќе има безусловно поништување на сите прифатени уставни амандмани кои произлегуваат од имплементацијата на договорот од Преспа

3. Постепена промена на името за внатрешна употреба, следејќи го процесот што води кон полноправно членство на РМ во ЕУ

4. Прифаќање на иницијативата на Претседателот на Владата на Република Македонија г. Зоран Заев искажана на 61-та седница на Собранието на Република Македонија на 15 октомври 2018 година, за простување во врска со настаните на 27 април 2017 год. во Собранието на Република Македонија и сеопфатно национално помирување, со формирање на собраниско тело составено од шефовите на пратеничките групи, тројца пратеници и Претседателот на Собранието на Република Македонија кои ќе изготват и предложат до Собранието план за национално помирување, во рок од 30 дена“.[/B]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We, a group of MPs with faith in Macedonia and its future, fully aware of the historical moment and responsibility of past, present and future generations

WE PROPOSE:

To approach the next, but not the final phase, of discussion on the constitutional amendments, only under the following conditions, from which fulfillment will depend our future attitudes and our final support for the Constitutional changes:

1. Accepting an amendment to the Constitution that guarantees the Macedonian identity

2. Acceptance of a provision of the Constitution that guarantees that if the Hellenic Republic does not ratify the treaty and again hinders the Euro-Atlantic integration of the Republic of Macedonia, there will be unconditional annulment of all accepted constitutional amendments arising from the implementation of the Prespa agreement

3. Gradual change of the name for internal use, following the process leading towards full membership of the Republic of Macedonia in the EU

4. Acceptance of the initiative of the President of the Government of the Republic of Macedonia Zoran Zaev expressed at the 61st meeting of the Assembly of the Republic of Macedonia on October 15, 2018, for forgiveness of events on April 27, 2017 in the Assembly of the Republic of Macedonia and a comprehensive national reconciliation, with the establishment of a parliamentary body composed of the heads of parliamentary groups, three MPs and the President of the Assembly of the Republic of Macedonia who will prepare and propose to the Parliament a plan for national reconciliation within 30 days.

Risto the Great 10-21-2018 01:34 AM

They are heroes and freedom fighters.

Pelagonija 10-21-2018 04:02 AM

Has anyone seen big Georgi Ivanov..? he must be crapping his pants knowing he has to sign that treasonous document. He temporarily got out of signing off on the Tirana platform, unfortunately he’s got know where to run on the name change now. I reckon he’d be better off to resign.

Soldier of Macedon 10-21-2018 04:08 AM

[QUOTE=Carlin15;177395]If this is true, the Russians have gone off the deep end as well. At the UN, the [I]member state[/I] is [B]The former Yugoslav Republic of Macedonia[/B] (found under the letter T).

[url]http://www.un.org/en/member-states/[/url]

So any clever moves Russia might make will be to [I]preserve[/I] The former Yugoslav Republic of Macedonia.[/QUOTE]
Why have they gone off the deep end? Russia recognises Macedonia by its true national name. Maintaining that recognition is a good gesture by the Russians and as a Macedonian I welcome it. As for the reference at the UN, both the current one (which Macedonia's leaders themselves had accepted for 30 pieces, and not at the instigation of Russia either) and soon to be new one are a sign of capitulation, with one of the main differences being that the current reference is supposedly provisional whereas the new reference will be set in stone, forever. Instead of the letter T it will probably be the letter R or letter N, and it will remain that way. Is that better? And if it is the letter M, which I doubt, does that make it any better, given the full reference?

Rogi 10-21-2018 05:08 AM

Everyone has posted the names of the 8 traitors, 7 former DPMNE MP's and the 1 MP who was in their coalition, has anyone posted the names of the 73 other traitors - the ones who initiated this whole treasonous affair.


All times are GMT -5. The time now is 05:46 AM.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Macedonian Truth Organisation