Macedonians noted in the international newspapers!

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts
 • The LION will ROAR
  Senior Member
  • Jan 2009
  • 3231

  The Persecuted Macedonians - London

  The Macedonians originates it, the Bulgarians imitate it and the Greeks exploit it!

  Comment

  • The LION will ROAR
   Senior Member
   • Jan 2009
   • 3231

   The Macedonians originates it, the Bulgarians imitate it and the Greeks exploit it!

   Comment

   • The LION will ROAR
    Senior Member
    • Jan 2009
    • 3231    SAN Francisco 1903
    The Macedonians Committee is about to issue a Manifesto proclaiming the independence of Macedonia
    The Macedonians originates it, the Bulgarians imitate it and the Greeks exploit it!

    Comment

    • The LION will ROAR
     Senior Member
     • Jan 2009
     • 3231     A Greek news paper, 1905
     Our people and our Slavic language are named - Macedonian


     Could someone confirm this and what it actually says....?
     The Macedonians originates it, the Bulgarians imitate it and the Greeks exploit it!

     Comment

     • TRAVOLTA
      Member
      • Nov 2009
      • 504

      ČASOPIS ZA SLOVENSKO KRAJEVNO ZGODOVINO KRONIKA

      Na zborovanju so se odločili — po iniciativi
      ljubljanskega župana Ivana Hribarja, da osnu-
      jejo poseben makedonski odbor z nalogo, da
      zbira pomoč za Makedonce in popularizira ma-
      kedonsko osvobodilno gibanje med slovenskim
      ljudstvom.

      Ta odbor se je sestal 4. decembra 1903. Za
      predsednika je bil izbran Vaso Petričič, za pod-
      predsednika Polakova in dr. Tavčarjeva, za taj-
      nika dr. Vladimir Ravnihar, a za njegovega na-
      mestnika Terezina dr. Jenkova, za blagajnika
      Alojzij Stare, za njegovega namestnika Ladislav
      Pečanka. Člani odljora so bili še: Berta dr. Tril-
      lerjeva, Ivan Hribar, dr. Andrej Karlin, dr. Aloj-
      zij Konalj, dr. Valentin Krisper, Fran Povše in
      Ivan Rozman. Odbor se je s proglasom obrnil
      na slovenski narod, v katerem je apeliral za
      zbiranje pomoči v korist makedonskih beguncev.
      Odbor se je obrnil tudi na vlado za odobritev
      svojega dela.^

      Solidarnost Siovencev z borbo makedonskega,
      ljudstva in zbiranje materialne pomoči v nje-
      govo korist pa nista bila v skladu z interesi
      avstrijskega dvora, ki je na razne načine skušal
      onemogočiti to humano dejanje slovenske jav-
      nosti in ljudstva.

      V začetku je vlada prepovedala predavanja o
      makedonskem osvobodilnem gibanju. Tako je
      5. decembra 1903 prepovedala predavanje novi-
      narja P. Orlovca o položaju v Makedoniji.^

      Prepoved predavanja O' položaju v Makedoniji
      je zelo revoltirala slovenski narod.

      Slovenski poslanci v kranjskem deželnem
      zboru so vložili interpelacijo proti prepovedi
      predavanja in poudarjali veliko zanimanje ljud-
      stva za predavanja in ogorčenje zaradi prepo-
      vedi. Interpelanti so vprašali: Ali je prepoved
      izdana v dogovoru z ministrstvom? Ali more
      minister opravičiti to prepoved? Ali bo tudi v
      bodoče deželna vlada prepovedala predavanja
      in zborovanja?'

      Omenjeni P. Orlovec je 8. decembra 1903 pre-
      daval v dvorani »Narodnega doma« v Trstu o
      položaju v Makedoniji. Predavanje je imelo
      namen popularizirati makedonsko narodnoosvo-
      bodilno borbo in zbirati prispevke za makedon-
      ske begunce. Na samem predavanju je bilo
      zbranih 210 kron.^ Tudi časopisi so odprli rub-
      riko »Za makedonske begunce«, »Za malsedonske
      žrtve turške krvoločnosti«. Od 25. novembra 1903
      do 21. februarja 1904 je bilo zbranih 1065 kron
      in 92 krajcarjev.

      Prispevke za makedonske begunce so zbirali
      na razne načine. Pri otvoritvi knjižnice v Gorici
      so v Savinjski dolini zbirali pomoč tudi za
      Makedonce. V Postojni je bil v začetku leta 1904
      prirejen koncert v korist Makedoncev. 30. janu-
      arja sta priredila pevsko društvo »Lipa« in tam-
      buraški orkester »Triglav« koncert v Ljubljani
      v .korist beguncev iz Makedonije. Dobiček kon-
      certa je znašal 84 kron ter je bil predan make-
      donskemu odboru v Ljubljani.*

      SL 2. Makedonski delavci pri gradnji železnice Celovec-Trst

      Makedonski odbor v Ljubljani je večkrat urgi-
      ral pri vladi, da odobri njegovo delovanje. Toda
      deželna vlada je odgovarjala, da ni pristojna
      za to. Vlada je vztrajala na tem, da gre v tem
      primeru za akcijo v korist tujega naroda in da
      se je treba obrniti na ministrstvo za notranje
      zadeve na Dunaju. Odbor je trikrat telegrafično
      prosil ministrstvo, da odobri njegovo delovanje.
      Kooec januarja 1904 je odbor dobil odgovor, v
      katerem je ministrstvo stavljalo stroge pogoje.
      1. Nabiranje je dovoljeno le osebam, ki jih de-
      želna vlada imenuje od predloženih, 2. Nabiranje
      je prepovedano v cerkvah, šolah, uradih in pri
      oblastvih, 3. Občinski uradi ne smejo zbirati.
      4. Nabrane zneske je izročiti deželni vladi v
      Ljubljani, ki jih odda »c. in kr. poslaništvu v
      Carigradu, ki bode po svojem civilnem agentu
      in njegovih organih oziroma po krajevnih od-
      borih skrbelo' za primerno razdelitev podpor«.
      Odbor je nato odgovoril, da ... »se razdruži, ker
      so stavljeni pogoji, zlasti točka 4, ki nam ne
      daje garancije, da pride nabrani denar v prave
      roke — nesprejemljivi«.'

      Zaradi prepovedi so prispevke pošiljali pO'
      privatnih osebah. Največ jih je bilo poslanih po
      posredovanju dr. Jenkove, ki jih je pošiljala Vla-
      dimiru Kanazirevu. Ta se v svojem pismu za-
      hvaljuje za poslanih 320 kron, ki jih je razdelil
      med najbolj revne v Makedoniji.

      Dopisovanje med Makedoncem Kanazirevom
      in dr. Jenkovo je bilo vedno pogostejše. Kana-
      zirev je v svojih pismih plastično opisoval po-
      ložaj v Makedoniji in stalno prosil pomoči za
      makedonske begunce. Dr. Jenkova je njegova
      pisma objavljala v dnevnem časopisju z name-
      nom, da bi slovensko ljudstvo čim bolje spo-
      znalo položaj makedonskega prebivalstva in mu
      tem bolj pomagalo v njegovi bedi.

      III.

      Zanimanje za Makedonijo sO' pri Slovencih ;
      vzbudili tudi makedonski begunci, ki so zaradi i
      težkih ekonomskih in političnih pogojev v svoji I
      domovini bili prisiljeni iskati delo in pomoč
      tudi v Sloveniji v letih 1903—1906. V slovenskem ;
      dnevnem tisku pogosto naletimo na poročila in t
      sočutne članke v njihovo korist. Makedoinski be- j
      gunci ali delavci, kot jih imenujejo v tisku, so j
      največ delali pri gradnji ždleznic, in to na Hru-1
      šici, v Biohinjski Beli, Bohinjski Bistrici in na I
      Jesenicah, pri gradnji karavanškega in bohinj- j
      skega predora. I

      KRONIKA ČASOPIS ZA SLOVENSKO KRAJEVNO ZGODOVINO

      Vsi ti delavci so imeli za sabo dolgo in težko
      življenjsko i>ot. Težki ekonomski pogojii v do-
      movini 9o vplivali tudi na njihovo delovno sjjo-
      sobnost. Kasneje pa je na njihovo zdravstveno
      stanje vplival tudi prehod iz zmernega makedon-
      skega v ostro slovensko alpsko podnebje. Nji-
      hovi organizmi niso bili tako odporni, zaradi
      česar so cesto zboleli in bili zato odpuščeni z
      dela."

      Konec 1903. leta se je položaj makedonskih
      beguncev resno poslabšal. Od do tedaj redkih
      primerov so bila takrat ugotovljena resna obo-
      lenja od tifusa, trahoma in posebno od črnih
      koz. Epidemija se je počasii širila in zajela vsa
      gradbišča, na katerih so delali makedonski be-
      gunci. Tam so podvzeli zaščitne mere proti na-
      daljnjemu širjenju črnih koz. Vsi makedonski
      delavci so bili cepljeni in morali so se podvreči
      strogemu karantenskemu režimu. Za epidemijo
      se je zainteresiral tudi visoki zdravstveni svet
      na Dunaju, ki je na seji 23. januarja 1904 sklenil
      postaviti dva zdravnika kot zdravstvena inšpek-
      torja; ta dva sta imela nalogo skrbeti za zdrav-
      stveno stanje delavcev.*'

      Širjenje epidemije med makedonskimi delavci
      je služilo kapitalističnim upravam gradbišč (ki
      so bile po večinii nemške), da so jih odpuščale
      z dela ali pa da so tistim, ki so ostali, zmanj-
      šale plače.

      Spomladi leta 1905 opazimo novo značilno
      razmerje do makedonskih delavcev. Makedonski
      delavci, ki so prišli na gradbišča bohinjske že-
      leznice, so bili prisiljeni vrniti se domov, ker
      niso dohili zaposlitve. »Čeprav so ti ljudje —
      piše člankar — bolj zdravi in sposobni kot leni
      Italijani, ki jih tukaj sumljivo protežirajo. Naši
      bratje iz slovanskega juga morajo z žalostnim
      obrazom gledati, kako jih mečejo z dela ...«

      Medtem ko so bila prej lahka obolenja glavni
      vzrok za odpuste z dela, se sedaj poudarja poli-
      tični moment. Kapitalističnim upravam gradbišč
      ni šlo v račun, da bi zaposlovale slovanske de-
      lavce. Ta odnos do makedonskih delavcev je
      bil del asimilatorske politike nemškega in itali-
      janskega imperializma do Slovanov.

      Težki delovni pogoji, predvsem pa zgoraj ome-
      njeni vzroki so prisilili makedonske begunce-
      delavce že konec 1903 in v začetku 1906, da
      zapuste Slovenijo.

      Kljub ekonomskemu in političnemu jarmu, ki
      ga je Slovenccjm nalagal avstrijskli vladajoči
      razred, je slovenski narod našel možnosti, da
      pokaže svojo solidarnost z borbo makedonskega
      naroda za nacionalno osvoboditev, da mu spo-
      roči svoje tople simpatije in da mu pomore v
      težkem položaju.

      Makedonski begunci so bili v Sloveniji pri-
      srčno sprejeti. Neštevilni so primeri pomoči
      makedonskim beguncem, ko so bili le-ti v naj-
      težjem položaju. V Sloveniji so napravili s svo-
      jim vedenjem močan vtis. O tem nam govore
      dnevni tisk in preživeli sodobniki, ki izražajo
      do njili tople simpatije.

      V času, ko sta slovenski in makedonski narod
      bila še podjarmljena in nezedinjena, so že bili
      momenti, ki so jih združevali; o tem nam dovolj
      zgovorno pričajo ti-le prispevki k odmevu ma-
      kedonske Ilindenske vstaje na Slovenskem.

      google translate

      Journal for SLOVENIAN LOCAL HISTORY CHRONICLE

      At the assembly they decided - after Initiative
      Ljubljana mayor Ivan Hribar, that osnu-
      Macedonian eat a special committee with a mandate to
      gather support for the Macedonians and popularizing ma-
      kedonsko Liberation Movement during the Slovenian
      people.

      This committee met on 4 December 1903rd For
      President was chosen Vaso Petričič for under-
      President Polakova et al. Tavčarjeva for tie-
      Dr. compartment. Vladimir Ravnihar, but for his in-
      tor Dr. Terezin. Jenko, for treasurer
      Alojzij old, his deputy Ladislav
      Pecanka. Odljora members were: Dr. Berta. Three-
      propeller, Ivan Hribar, MD. Andrej Karlin, MD. Aloe-
      Konalj desk audits, dr. Valentin Krisper, Denis and Fran
      Ivan Rozman. The Committee has turned to proglasom
      the Slovenian nation, in which he appealed for
      collecting aid to Macedonian refugees.
      The Committee has also turned to the government for approval
      their work. ^

      Siovencev solidarity with the struggle of the Macedonian,
      people and material assistance in the collection it-
      speaks benefit but were not in the interests of
      Austrian court, which in many ways tried
      disable this humane act of Slovenian public
      and of the people.

      In the beginning, the government banned the lectures on
      Macedonian liberation movement. Thus, the
      5th December 1903 banned the new lecture-
      official veterinarian P. Orlovca on the situation in Macedonia. ^

      Prohibition lecture on 'the situation in Macedonia
      is very revoltirala Slovenian nation.

      Slovenian MPs in the regional provincial
      Assembly submitted the interpellation against ban
      lectures and emphasized many people's interest-
      tion of lectures and outrage at the prohibited-
      studies. Interpelanti was asked: Does the prohibition
      issued in consultation with the Ministry? Do not
      Minister justify this ban? Will also
      future provincial government banned the lectures
      and assembly? '

      These P. Orlovec 8 December 1903 pre-
      Daval in the hall "National Home" in Trieste on
      situation in Macedonia. The lecture had
      purpose popularize Macedonian narodnoosvo-
      bodilno fight and collect contributions for the Macedonian
      ing refugees. At the lecture was
      collected 210 crowns. ^ The newspapers have opened a rub-
      riko "The Macedonian Refugee," "The malsedonske
      Turkish victims of atrocity. " From 25 November 1903
      to 21 February 1904 were collected 1065 crowns
      and 92 kreutzers.

      Contributions of Macedonian refugees were collected
      in various ways. In the opening of the library in Gorizia
      In Savinja collected to help
      Macedonians. In Postojna was in early 1904
      arranged a concert for the benefit of the Macedonians. 30th Janu-
      ary are hosted Singing Society "Lipa" and there-
      buraški Orchestra "Triglav" concert in Ljubljana
      in. favor of refugees from Macedonia. Profit con-
      CERT was 84 crowns, and he was dedicated to make-
      Donetskiy Committee in Ljubljana. *

      E 2 Macedonian workers in the construction of railways Klagenfurt to Trieste

      Macedonian Committee in Ljubljana has repeatedly urgi-
      ral with the government to approve its operation. But
      provincial government has responded that it is not responsible
      for it. The government has insisted on the fact that this is
      case for action in favor of a foreign nation, and
      you should call the Department of the Interior
      Affairs in Vienna. The Committee has three telegrafično
      asked the ministry to approve its operation.
      Kooec January 1904, the Board received a response in
      which the Ministry gether accounted for strict conditions.
      First Harvesting is permitted only to persons who are de-
      Elna government called on the documentary, 2 Gathering
      is prohibited in churches, schools, offices and
      power in, 3 Municipal offices should not be collected.
      4th Cumulative figures give the provincial government in
      Ljubljana, cast by "c. and cr. poslaništvu in
      Istanbul, that bode for his civil agent
      and its bodies or at the local-
      pine worried 'for the appropriate distribution of the grants. "
      The Committee then answered that ... "Hanging out, because
      conditions are displayed, in particular paragraph 4, which we do not
      warrant that the money gets collected in real
      hands - not acceptable. "'

      Due to ban the contributions sent by '
      private persons. Most of them were sent by
      Dr. intervention. Jenko, by sending Vla-
      dimiru Kanazirevu. This, in his letter to-
      I thank sent to 320 crowns, which is divided
      among the poorest in Macedonia.

      Correspondence between Macedonians Kanazirevom
      and dr. Jenko was growing. Kana-
      zirev in his letters describing the post-plastic
      Stack in Macedonia and constantly ask for assistance
      Macedonian refugees. Dr.. Jenko his
      letter published in the daily newspapers with me-
      nom, that the Slovenian people as better com-
      know how to position the Macedonian population and it
      the more help in his misery.

      III.

      Interest in Macedonia are "the Slovenes;
      attracted the Macedonian refugees as a result of i
      difficult economic and political conditions in its I
      country were forced to look for work and help
      in Slovenia in the period 1903-1906. In Slovenian;
      daily press often come across reports and t
      compassionate articles in their favor. Makedoinski be-j
      gunci or employees, as they are called in the press, the j
      most worked in the construction ždleznic, and that the HRU-1
      šici in Biohinjski White, Bohinj and I
      Jesenice, in the construction and Karavanke bohinj-j
      European tunnel. I

      CHRONICLE NEWSPAPER OF LOCAL HISTORY SLOVENIAN

      All these workers have had for each other long and hard
      life i> ot. Difficult economic pogojii in to-
      Movin 9o an impact on their work-sjjo
      cies. Later, their health
      status also influenced the transition from moderate Macedonian
      ment in sharp Slovenian alpine climate. Their-
      Hovi organisms were also resistant to
      the road leading to ill and were therefore dismissed with
      of work. "

      At the end of the 1903rd in the situation of the Macedonian
      refugees seriously deteriorated. Since then, the rare
      cases were then identified serious morbidity-
      down into the typhoid, trachoma, and especially from the black
      goats. The epidemic has spread počasii and cover all
      site on which they worked Macedonian be-
      gunci. There are taken with protective rate against on-
      Far spread of smallpox. All Macedonian
      workers have been vaccinated and they had to undergo
      strict quarantine regime. For epidemic
      was intrigued by the High Health Council
      in Vienna, which is meeting on 23 January 1904 concluded
      put two doctors and health inspectors
      tor, these two are tasked to take care of health
      medical condition of workers. * '

      Spread of the epidemic among the Macedonian workers
      served capitalist administrations sites (which
      were of večinii German) that they dismiss
      from work, or that those who have other, less-
      jokes salary.

      In the spring of 1905 we see a new characteristic
      relationship to the Macedonian workers. Macedonian
      workers who come to the site surrounding already-
      leznice, they were forced to return home because
      dohili not work. "Even though these people are -
      writes člankar - more healthy and able as lazy
      Italians, who are suspicious protežirajo here. Our
      Slavic brothers from the south with jealousy
      faces to watch how they throw the part ... "

      While the light before the main diseases
      cause for dismissal from work, it now emphasizes the poly-
      a static moment. Capitalist administrations sites
      it was not in the account to hire Slavic de-
      ees. This attitude to the Macedonian workers
      asimilatorske policy was part of the German and Italian-
      Janské imperialism to the Slavs.

      Difficult working conditions, in particular, the above mentioned
      its causes forced-Macedonian refugees
      workers at the end of 1903 and early 1906, the
      left Slovenia.

      Despite the economic and political yoke, which
      by Slovenccjm invested avstrijskli ruling
      class, the Slovenian people find opportunities to
      to show its solidarity with the struggle of the Macedonian
      nation for national liberation, that he com-
      dations about their warm sympathy and that it slaughters in
      difficult situation.

      Macedonian refugees in Slovenia were in-
      take heart. Innumerable examples of aid
      Macedonian refugees when they have been called in to-
      more difficult position. In Slovenia, the device with the SVO-
      They conduct a strong impression. It tells us
      Newspapers and surviving contemporaries, expressing
      njili to warm sympathy.

      At a time when the Slovenian and Macedonian nation
      have been subjugated and nezedinjena have already been
      moments by combine, about us enough
      clearly illustrate these-only contributions to the echo of ma-
      kedonske Ilindenske uprising in Slovenian.

      Comment

      • The LION will ROAR
       Senior Member
       • Jan 2009
       • 3231

       The Balkan Troubles

       Ashburton Guardian, Volume XXI, Issue 6063,
       09 September 1903. Page3
       The Macedonians originates it, the Bulgarians imitate it and the Greeks exploit it!

       Comment

       • The LION will ROAR
        Senior Member
        • Jan 2009
        • 3231

        THE PROBLEM OF TURKEY.

        Evening Post, Volume LXXXII, Issue 73, 23 September 1911, Page 10        The Macedonians originates it, the Bulgarians imitate it and the Greeks exploit it!

        Comment

        • lavce pelagonski
         Senior Member
         • Nov 2009
         • 1993

         This is not from a newspaper but the mini series The First World War
         In part 4 The First World War: Part 4: Jihad (1914 to 1916) they mention the Macedonians as one of the ethnic groups that made up the Turkish army. No Greek or Bulgar in sight, you would think that Solun would be full of them.

         At minute 7:36
         The First World War: Part 4: Jihad (1914 to 1916) - YouTube
         Стравот на Атина од овој Македонец одел до таму што го нарекле „Страшниот Чакаларов“ „гркоубиец“ и „крвожеден комитаџија“.

         „Ако знам дека тука тече една капка грчка крв, јас сега би ја отсекол целата рака и би ја фрлил в море.“ Васил Чакаларов

         Comment

         • George S.
          Senior Member
          • Aug 2009
          • 10116

          definitely right there they threw some macedonians to the front lines to be used like canon fodder.
          "Ido not want an uprising of people that would leave me at the first failure, I want revolution with citizens able to bear all the temptations to a prolonged struggle, what, because of the fierce political conditions, will be our guide or cattle to the slaughterhouse"
          GOTSE DELCEV

          Comment

          • The LION will ROAR
           Senior Member
           • Jan 2009
           • 3231

           The Macedonian bloody wedding - Albanian crimes in Tetovo
           Alexandria gazette, March 24, 1897
           The Macedonians originates it, the Bulgarians imitate it and the Greeks exploit it!

           Comment

           • George S.
            Senior Member
            • Aug 2009
            • 10116

            i hope they went for a reprisal & caught the culprits.Otherwise the macedonians have been weak as piss since 1897.Macedonians enough is enough should not put up with the scurge of albanism.The ohrid agreement should be null & void & we want macedonia for the macedonians.The alabanians have proved time again they can't be trusted to live side by side.
            "Ido not want an uprising of people that would leave me at the first failure, I want revolution with citizens able to bear all the temptations to a prolonged struggle, what, because of the fierce political conditions, will be our guide or cattle to the slaughterhouse"
            GOTSE DELCEV

            Comment

            • vicsinad
             Senior Member
             • May 2011
             • 2337

             From "The Morning Oregonian" September 2, 1903.

             WAR IS COURTED

             Macedonians Proclaim
             an Uprising.

             LEADERS HEAD OUTBREAK

             Turks Massacre Population
             of Another Village.

             SEVERE FIGHTING GOES ON

             Malkotlrnovo Is in a State of Anarchy,
             and the Sultnn'a Troops
             Commit Atrocities on
             on the Women.

             SOFIA, Sept 1. The Macedonian revolutionists
             awaited the anniversary of the
             Sultan's accession to proclaim the
             general Insurrection In Northern
             Macedonia, the proclamation of which
             was issued today, signed by' all the members
             of tho Insurgent general staff. The
             new outbreak is headed by the famous
             Macedonian leaders, General Zontcheeff,
             president of the Macedonian Committee,
             and Colonel Jonkoff, who was wounded
             In the rising of 1902.

             The new territory covers the districts
             in the valley of the Struma, at the base
             of the Khodope mountain chain and to
             the north of the Itlvcr Nardar. Colonel
             Jankoff Is directing the movements of
             the bands in the southern part.
             News of severe fighting Is still coming
             in. At the village of Armensi, after a
             day's fighting, the Turkish troops in the
             right time massacred the entire p6pula.
             tlon of ISO men and 200 women. The
             Turks have also massacred the Inhabitants
             of the village of Veleso.

             It Is reported that Hllml Pasha, the
             inspector-gener- al for Macedonia, refuses
             to leave his headquarters In the Konu-3c- at
             Monastlr. The insurgent leader
             Grueff, in a letter to Helmlp Pasha, demanded
             that he prevent the barbarous
             acts of the Turkish soldiers and Bashl
             Bazouks, otherwise the revolutionists
             would massacre all the Turkish inhabitants.
             The insurgents have occupied the mountain
             pass of Gergele. on the main line
             from Salonlca to Uskub, and Turkish
             troops have been sent to dislodge them.
             The town of Malkotlrnovo is reported to
             be in a state of anarchy, the Turks plundering
             the houses and committing unspeakable
             atrocities on the women.
             Prince Ferdinand of Bulgaria has
             at Euxinograde. Bulgaria, where he
             has been Joined by Premier Petroff. The
             Prince is expected to remain there for
             some time.

             PROVISION FOR WAR.
             Turlcey Provides a Land Tax on Entire
             Population Over Eighteen.
             SOFIA, Sept. 1. The government has
             imposed a personal or land tax on the
             entire population of the empire over the
             age of 18. The tax Is only for the classes,
             and ranges from about 80 cents to $85
             each annually. This Is regarded as being
             in the nature of a provision for war.
             The Porte has sent a memorandum to
             the Austrian and Russian Ambassadors
             here, pointing out that at the recent mass
             meeting of Macedonians In Sofia, Bulgaria,
             it was decided to send fresh bands
             into Macedonia, and also calling attention
             to the fact that committees in Bulgaria
             were supplying the insurgents with
             arms and ammunition by means of ships,
             which land their cargoes on the coast in
             the vicinity of Iniada.

             Consular dispatches from Pristina, near
             the Servian frontier, confirm the reports
             that nearly all the Christian villages In
             the districts of Dibra, 51 miles from
             Monastlr, and Ciccvo have been pillaged
             and burned, and that the Inhabitants have
             fled. It is not stated whether Albanians
             or Bulgarians were the perpetrators of
             the outrages.

             In spite of the apparent gravity of the
             general situation, optimism prevails in
             Turkish official circles.
             Official reports say that 200 insurgents
             were killed or wounded during the fight
             ing which occurred last week in the
             Vilayet of Monastlr.

             Comment

             • vicsinad
              Senior Member
              • May 2011
              • 2337

              I haven't spent too much time trying to figure out what this source really is. All I know is that it is from 1920, and Volume 4 of a Scrapbook. In it, it lists Macedonia as a separate country, even though we know Macedonia was not independent during WW1.

              "He is a Harvard, 1914, man and in December of that year he entered war service in the Ambulance Corps, with which he was in Macedonia, Serbia, and Greece."

              Pg. 36

              V47-June1920-Nov1920p.pdf

              Comment

              • vicsinad
               Senior Member
               • May 2011
               • 2337

               Check out this link. I searched "Macedonia" and it spat back 90,000 results. I'm not sure that all are about Macedonia, but many, many are...happy hunting


               Australia’s free online research portal. Trove is a collaboration between the National Library of Australia and hundreds of Partner organisations around Australia.

               Comment

               • vicsinad
                Senior Member
                • May 2011
                • 2337

                This one from 1903:

                It is better that Macedonia should remain Turkish...than that it should be all Bulgarian, or all Servian, or all Greek.
                The Macedonian question has been so long with us says the " Spectator "), and has so often been on the point of becoming acute, that it is hard to believe that this time the alarm is genuine. The policy and ...

                Comment

                Working...
                X