Belata čuma Jade 40% od makedonskite opštini

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts
 • MKPrilep
  Member
  • Mar 2009
  • 284

  Belata čuma Jade 40% od makedonskite opštini

  Точни и вистинити информации


  На црната листа се: Битола, Прилеп и уште 7 пелагониски општини, 13 општини во источна и североисточна Македонија, 6 општини од вардарскиот регион, а во Скопје безмилосно стареат Кисела Вода и Карпош-информира МКД.

  Повеќе од 40 отсто од сите општини во земјава се зафатени од белата чума, болеста на модерното време. Триесет и седум општини, сите со доминантно македонско етничко население, имаат негативен природен прираст и во нив бројот на умрени бил поголем од бројот на живородени деца, покажуваат официјалните податоци на Државниот завод за статистика за 2012 година.

  Чумата ја покори Пелагонија: во Битола и Прилеп повеќе умрени од живородени

  Особено загрижуваат податоци за двата најголеми градови во најмакедонскиот регион Пелагонија. Битола лани имала негативен природен прираст од 381 лице, а Прилеп имал негативен прираст од 124 лица. Тоа значи дека заедно во двете најголеми општини на македонскиот југозапад се родиле 505 лица помалку со споредба со бројот на лица кои починале таа година. Во општина Битола соодносот на умрени и живородени е 1.262 лица наспрема 881 бебе. Во Прилеп починале 897 лица, а се родиле 773 бебиња. За да биле големата слика полоша во неа влегуваат уште шест општини кои се дел или гравитираат кон Пелагонија. Тие се: Новаци со негатива од 50 лица – општина во која на три починати лица се раѓа само едно бебе! Могила има подобар скор од 2011 година, но и лани била во негатива од 11 лица, а Кривогаштани лани има скор од безмалку едно новородено бебе на две починати лица. Многу е лоша состојбата и во општина Македонски Брод каде скорот е дев починати лица на едно новородено бебе. Уште полошо е во Демир Хисар каде соодносот е 143 починати наспрема 60 новородени деца. И во Крушево е негативен прирастот и изнесува 141 наспрема 108, но е далеку подобро во споредба со Брод и со Демир Хисар.

  Секој град на истокот е жртва на белата чума, исклучок е само Виница

  Штип, Кочани, Берово, Делчево, Пехчево, Свети Николе, Кратово, Крива Паланка – сите градови во источниот и североисточниот дел на Македонија лани регистрирале поголем број починати лица наспроти новородени дечиња. Најстрашно е во Пехчево – малата погранична општина во која соодносот е три умрени лица на едно живородено бебенце. Берово има минус од 71 лице, а Делчево од 56 лица за колку што е поголем бројот на починати лица. Крива Паланка има значително полош скор од Кратово, а во рамки на толерантен минус (барем условно кажано во источна Македонија) се само Штип и Кочани од кои првиот е во минус од 20 лица на 494 живородени, а вториот е во минус од 30 лица наспрема 350 новородени деца. За жал во Свети Николе нема подобрување и таму минусот лани е 65 лица на 157 новороденчиња. Со негативен природен прираст на истокот и североистокот се уште: Зрновци и Старо Нагоричане каде соодносот е поголем од 2 починати наспроти едно новородено лице, Ранковци и Чешиново – Облешево каде разликата е поблага и помала.

  Na crnata lista se: Bitola, Prilep i ušte 7 pelagoniski opštini, 13 opštini vo istočna i severoistočna MakedoniJa, 6 opštini od vardarskiot region, a vo SkopJe bezmilosno stareat Kisela Voda i Karpoš-informira MKD. Poveḱe od 40 otsto od site opštini vo zemJava se zafateni od belata čuma, bolesta na modernoto vreme. Trieset i sedum opštini, site so dominantno makedonsko etničko naselenie, imaat negativen priroden prirast i vo niv broJot na umreni bil pogolem od broJot na živorodeni deca, pokažuvaat oficiJalnite podatoci na Državniot zavod za statistika za 2012 godina. Čumata Ja pokori PelagoniJa: vo Bitola i Prilep poveḱe umreni od živorodeni Osobeno zagrižuvaat podatoci za dvata naJgolemi gradovi vo naJmakedonskiot region PelagoniJa. Bitola lani imala negativen priroden prirast od 381 lice, a Prilep imal negativen prirast od 124 lica. Toa znači deka zaedno vo dvete naJgolemi opštini na makedonskiot Jugozapad se rodile 505 lica pomalku so sporedba so broJot na lica koi počinale taa godina. Vo opština Bitola soodnosot na umreni i živorodeni e 1.262 lica nasprema 881 bebe. Vo Prilep počinale 897 lica, a se rodile 773 bebinja. Za da bile golemata slika pološa vo nea vleguvaat ušte šest opštini koi se del ili gravitiraat kon PelagoniJa. Tie se: Novaci so negativa od 50 lica – opština vo koJa na tri počinati lica se raǵa samo edno bebe! Mogila ima podobar skor od 2011 godina, no i lani bila vo negativa od 11 lica, a Krivogaštani lani ima skor od bezmalku edno novorodeno bebe na dve počinati lica. Mnogu e loša sostoJbata i vo opština Makedonski Brod kade skorot e dev počinati lica na edno novorodeno bebe. Ušte pološo e vo Demir Hisar kade soodnosot e 143 počinati nasprema 60 novorodeni deca. I vo Kruševo e negativen prirastot i iznesuva 141 nasprema 108, no e daleku podobro vo sporedba so Brod i so Demir Hisar. SekoJ grad na istokot e žrtva na belata čuma, isklučok e samo Vinica Štip, Kočani, Berovo, Delčevo, Pehčevo, Sveti Nikole, Kratovo, Kriva Palanka – site gradovi vo istočniot i severoistočniot del na MakedoniJa lani registrirale pogolem broJ počinati lica nasproti novorodeni dečinja. NaJstrašno e vo Pehčevo – malata pogranična opština vo koJa soodnosot e tri umreni lica na edno živorodeno bebence. Berovo ima minus od 71 lice, a Delčevo od 56 lica za kolku što e pogolem broJot na počinati lica. Kriva Palanka ima značitelno pološ skor od Kratovo, a vo ramki na toleranten minus (barem uslovno kažano vo istočna MakedoniJa) se samo Štip i Kočani od koi prviot e vo minus od 20 lica na 494 živorodeni, a vtoriot e vo minus od 30 lica nasprema 350 novorodeni deca. Za žal vo Sveti Nikole nema podobruvanje i tamu minusot lani e 65 lica na 157 novorodenčinja. So negativen priroden prirast na istokot i severoistokot se ušte: Zrnovci i Staro Nagoričane kade soodnosot e pogolem od 2 počinati nasproti edno novorodeno lice, Rankovci i Češinovo – Obleševo kade razlikata e poblaga i pomala.
Working...
X